Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att kunna realisera antagen expansionsplan:

Likviden är avsedd att användas enligt nedan angivna punkter angivna i prioritetsordning:

i. Etablering av joint ventures (JVs) (cirka 50 procent)

ii. Förstärkning av organisationen, primärt inom installation och eftermarknad (cirka 30 procent)

iii. Marknadsföring (cirka 20 procent)

"Det är mycket glädjande att så många befintliga ägare deltagit i emissionen. Vi kommer nu lägga fokus på att lansera och marknadsföra vår nya modell AW 18 samt utveckla vår affär med etablering av joint ventures i Kina och Gulfen. Vi kommer också göra en kraftsatsning på den amerikanska marknaden. Vi har som mål att inom ramen för befintlig tidsram avsluta förhandlingarna med US Aviation avseende försäljningen av verksamheten. Med nytt kapital och en ny produktmodell har vi ett mycket bra förhandlingsläge. " säger Niklas Adler, VD för Aerowash.

Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortiumFöreträdesemissionen tecknades därmed till cirka 88 procent. Teckning med företrädesrätt utgjorde cirka 64 procent av det totala emitterade beloppet. Utfallet i företrädesemissionen innebär att deltagare i det garantikonsortium som sattes samman i samband med företrädesemissionen kommer att behöva infria sina åtaganden att teckna B-aktier för motsvarande 4,1 MSEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade B-aktier (BTA B) i företrädesemissionen att omvandlas till nya B-aktier. Fram till dess pågår handel med BTA B på Spotlight Stock Market. Handel i nya B-aktier beräknas kunna påbörjas på Spotlight Stock Market omkring vecka 30, 2021. Efter registrering av företrädesemissionen, med hänsyn tagen till ej ännu registrerad riktad nyemission om 2 000 000 aktier, kommer Aerowash aktiekapital att uppgå till totalt 9 517 513,00 SEK fördelat på 200 000 A-aktier och 9 317 513 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,00 SEK. 

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 16 juni: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

28 maj 2021 - till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTA B pågår (betald tecknad B-aktie) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 30: BTA B omvandlas till B-aktier.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-16 09:46 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Sammandrag Q3 med VD-ord
Uppdatering om strukturaffär med US Aviation

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.


Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted