Kvartalsrapport första kvartalet 2021

Kvartal 1, 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 312 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 580 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 457 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 492 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 1 247 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till  2 758 Kkr.

Kvartal 1, 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 156 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 658 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 337 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 329 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 473 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 13 669 Kkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Bolaget erhåller en order på en tvättrobot modell AW12 från ett större servicebolag i Mellanöstern. Ordervärdet uppgår till motsvarande 3,4 MSEK.
 • Bolaget erhåller en order på två tvättrobotar från bolagets amerikanska återförsäljare - US Aviation Services Corp. Ordervärdet uppgår till motsvarande 6,8 MSEK. Ordern avser Aerowash nya modell som kommer att lanseras inom kort.
 • Aerowash styrelse accepterar begäran från US Aviation om en förlängning av LOIn avseende försäljning av dotterbolagen till 31 oktober 2021.                    

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget tecknar ett term sheet avseende etablering av ett 50/50 ägt Joint Venture-bolag (JV-bolaget) för GCC-regionen (Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman). Samarbetspartner är det saudiarabiska bolaget Trans-Cities Trading (TCT).

VD har ordet

Trots en pågående Covid-pandemi, som drabbat flygindustrin extremt hårt, lyckades vi under första kvartalet ta ordrar till ett värde av 10 MSEK, vilket är ett styrkebesked och vittnar om en stor affärspotential får våra lösningar. Dock bokas intäkterna först vid leverans och till skillnad mot i fjol gjordes inga produktleveranser under första kvartalet i år.

Momentum i marknaden

Vi upplever ett starkt momentum i marknaden just nu. Under 2021 har redan ett 90-tal nya flygbolag startats i världen. De mest dynamiska marknaderna återfinns i Kina/Sydostasien, Gulfen samt USA, vilka också är de marknader vi fokuserar på. Pandemin har ökat kraven på flygindustrin att övergå till mer effektiva/automatiserade och miljöanpassade underhållslösningar. I vårt segment av marknaden är dessutom konkurrensen väldigt begränsad vilket innebär att även relativt mogna geografiska marknader som Europa är mer eller mindre obearbetade för våra produkter.

Ny affärsmodell - global helhetsleverantör av flygplansrengöring

Bolaget har påbörjat en strategisk omställning från att vara en nischad produktleverantör till att bli en global helhetsleverantör av exteriör och interiör flygplanstvätt. I ett första steg har vi ingått ett så kallat term sheet med en partner i Gulfen avseende etablering av ett Joint Venture-bolag. Syftet med JV-bolaget är bland annat att erbjuda våra lösningar som en tjänst. I tillägg till detta finns även stora möjligheter att expandera vidare på befintlig kundbas genom att addera nya tjänster såsom kabin- och cockpitrengöring, rengöring av landningsställ och motorer etc.

Utöver Gulfen för bolaget förhandlingar om JV-etableringar på andra strategiskt viktiga marknader. Etablering av JV-bolag kommer vara mycket värdeskapande och generera återkommande intäktsströmmar för Aerowash. Genom denna omställning öppnar vi upp för en mångmiljardmarknad i tjänsteledet.

Utveckling och innovation

Inom kort kommer vi att lansera en helt ny produkt. Produkten kommer både att ha en bättre räckvidd och att vara mer flexibel och användarvänlig. Med vår nya produkt kommer vi att stärka vårt erbjudande i marknaden och begränsa kundernas behov av personal och annan utrustning ytterligare.

USA

Över ett år försenat har US Aviation påbörjat driftsättningen av AW 12 hos Delta Airlines. En allt starkare inhemsk flygmarknad gör att aktiviteten i USA är hög. US Aviation ser ett kraftigt momentum i marknaden för tvättjänster. Bolaget räknar med att addera ytterligare flygbolag som kunder redan under sommaren. Troligen kommer reserestriktionerna mellan USA och Europa att upphöra inom kort. Vi planerar att bistå US Aviation i samband med den vidare utrullningen på den amerikanska marknaden och att kunna avsluta de pågående förvärvsdiskussionerna inom tidsramen för den existerande avsiktsförklaringen, dvs per den sista oktober. Den senaste tidens positiva utveckling gör att vi kan förhandla med ökat självförtroende från en styrkeposition.

Aerowash genomgår en spännande transformation och möjligheterna att skapa värden är stora. En växande orderbok, en ny produkt och en ny affärsmodell samt en "säljoption" i form av LOIn med en stark industriell partner gör att framtiden onekligen ser ljus ut.

Stockholm den 14 maj 2021

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Nerladdningsbara filer

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Svensk robot löser hållbar flygplanstvätt när flygmarknaden lyfter

Marknadsanalys globalt flyg: återhämtningen redan stark på de stora inrikesmarknaderna och resenärerna förväntar sig ett hållbart flyg


Aerowash offentliggör memorandum avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") offentliggör idag memorandum med anledning av den företrädesemission ("Företrädesemissionen") av B-aktier som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att inbringa cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 88 procent genom emissionsgarantier. Memorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market ("Spotlight").
Aerowash har genomfört en riktad emission om 17,0 MSEK samt beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 25,0 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") har den 19 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020, genomfört en riktad nyemission till ett begränsat antal svenska kvalificerade investerare om 2000 000 B-aktier, motsvarande 17,0 MSEK, ("Riktade emissionen") samt har Bolagets styrelse beslutat om att genomföra en nyemission av B-aktier om högst cirka 25,0 MSEK med företrädesrätt för Aerowash aktieägare ("Företrädesemissionen" tillsammans "Emissionerna"). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 procent genom garantiåtaganden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted