Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019

Kvartal 3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 332 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 655 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 1 716 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr.

Kvartal 1-3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 373 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -6 400 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 691 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 691 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 

 • Aerowash tecknar ett exklusivt agentavtal för den afrikanska kontinenten med Progress Globe Sdn Bhd. Avtalet löper på två år och innehåller ett volymåtagande om att agenten ska förmedla affärer om minst 1,5 MUSD på årsbasis under kontraktsperioden. Totalt omfattas 54 stater av avtalet. 
 • Aerowash tecknar exklusivt distributionsavtal för Japan med Correns Corporation.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Aerowash tecknar en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör. Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att ingå ett köpeavtal där köparen ska förvärva minst fyra system under perioden 2020 till 2024 till ett värde av cirka 16 MSEK.
 • Aerowash ingår en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari

VD har ordet 

Tredje kvartalets omsättning är ungefär på samma nivå som förra året. Kostnadsmassan är också relativt intakt. Långfristiga skulder har minskat jämfört med samma period förra året. Erhållna betalningar från US Aviation avseende den pågående leveransen av fyra stycken system är upptagna på skuldsidan som förskott från kunder.

Under tredje kvartalet genomfördes ytterligare demonstrationer i USA. Under perioden ingick vi ett omfattande agentavtal för den afrikanska kontinenten samt ett exklusivt distributionsavtal för Japan. 

Under oktober månad ställde vi ut på Inter Airport Europe i München. Vi hade även en AW 12 på plats för demonstrationer. 

Inter Airport var också startpunkten för samarbetet med leverantören av dry-wash vätskan. Vi gjorde även gemensam sak med dem på Dubai Airshow, där vi hade ett gemensamt bås, dock utan en AW 12 på plats.

Efter höstens marknadsaktiviteter kan jag konstatera att Aerowash dry wash-koncept ligger helt rätt i tiden. En automatiserad miljövänlig lösning som löser stora problem för flygbolagen. Framtiden talar för Aerowash.

Under hösten har ett par nyrekryteringar gjorts för att stärka upp leveransorganisationen. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande.

I november undertecknades en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör avseende köp av minst fyra stycken system under 2020 till 2024.

I november ingicks även ett LOI med US Aviation Services avseende försäljning av verksamheten för en köpeskilling om 16 MUSD. 

Slutet av året och början av nästa ser ut att bli en spännande tid för Aerowashs aktieägare.US Aviation Services har bra förutsättningar att skala upp verksamheten, tack vare sin starka position på den nordamerikanska marknaden. De är därför en logisk förvärvare. Jag och övriga ledningen stödjer givetvis den pågående processen.

Samtidigt är det "business as usual" här i Sverige. Verksamheten måste drivas som vanligt med fokus på produktion och produktförsäljning. 

Stockholm den 29 november 2019

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Nerladdningsbara filer


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Sammandrag Q3 med VD-ord
Uppdatering om strukturaffär med US Aviation

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.


Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted