Bokslutskommuniké Aerowash

Kvartal 4, 2017 

Kvartal 4 i sammandrag.

 •  Intäkter för perioden uppgick till 7 678 447 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -456 964 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -699 986 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till 338 355 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,15 kr.
 •  Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 1 512 462 kr.
 •  Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 10 354 904 kr.  

Kvartal 1-4, 2017 

Kvartal 1-4 i sammandrag. 

 •  Intäkter för perioden uppgick till 17 529 554 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 322 256 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 714 957 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 676 167 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,20 kr.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •  Bolaget deltar och sponsrar ISS Global Aviation Conference.
 •  Bolaget tecknar exklusivt distributionsavtal med AirRail SL avseende Spanien och Portugal.
 •  Bolaget genomför en Unit-emission som tillför Bolaget 6 MSEK (före kostnader) i direkt aktieteckning. Därutöver tillförs Bolaget lägst 370 535 kr och högst 3 MSEK om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut. Utfallet på teckningsoptionerna är beroende av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018.
 •  Bolaget tecknar ett exklusivt distributionsavtal med Nordic Hi-Tech Ltd avseende den kinesiska marknaden.
 •  Bolaget tecknar ett partneravtal med ett indiskt bolag avseende den indiska marknaden.
 •  Bolaget ingår ett exklusivt distributionsavtal med amerikansk partner avseende USA.
 •  Bolaget levererar tre stycken AW 12 till Air Canada.  

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 •  Bolaget ingår ett exklusivt distributionsavtal med amerikansk partner avseende USA.
 •  Bolaget levererar tre stycken AW 12 till Air Canada. 

VD har ordet 

När vi nu lägger 2017 till handlingarna kan vi konstatera att 2017 var ett mycket händelserikt år för Aerowash. Under året gjordes många framsteg och flera milstolpar har passerats på tillväxtresan.

Från mitt perspektiv var framtagandet och lanseringen av vår nya produkt - AW12- den enskilt viktigaste händelsen. Ordern och den nu genomförda leveransen till Air Canada är givetvis också viktiga milstolpar.

Ett litet exportdrivet bolag som Aerowash behöver även partners som kan sina lokala marknader, både för marknadsföring och försäljning men även för service och eftermarknad. Under 2017 lyckades bolaget etablera partnerskap på marknader som USA, Kanada, Kina, Indien och Spanien.

På IPR-sidan har vi också gjort viktiga framsteg då bolaget under sommaren 2017 sökte patent på den kärnteknologi som AW12 baseras på.

Ordern från Air Canada satte vår organisation på prov, då detta var den första leveransen av en helt nyutvecklad produkt. Tack vare de insatser och det engagemang som vårt team och våra produktionspartners uppvisat lyckades vi genomföra leveransen i början av 2018. Vårt produktionsteam har stärkts och samarbeten med viktiga partners har fördjupats tack vare ordern. Vi står nu väl förberedda för nya beställningar.

Våra ägare har också visat att de tror på bolaget. Under hösten genomfördes en nyemission på 6 MSEK i aktier och högst 3 MSEK i teckningsoptioner. Emissionen gjordes utan emissionsgaranter och blev övertecknad.

Vårt arbete under 2017 har enligt mig lagt ett mycket bra fundament för framtiden.

Tittar jag på 2018 och framåt så ser framtiden onekligen mycket spännande ut för bolaget. Vi har en helt nyutvecklad produkt som har levererats till kund och som dessutom har väckt stort intresse i industrin globalt. Vi har därtill etablerat försäljningskanaler på några av de största och snabbaste växande marknaderna i världen. Dessutom har vi en fantastisk organisation där alla är väldigt engagerade i och för bolaget.

På marknadssidan kommer vi i närtid fokusera på att få till avslut på de marknader där vi nu har etablerade samarbeten samt Europa generellt. Vi kommer även arbeta med att etablera fler kanaler, framförallt i Asien och Mellanöstern.

Vår målsättning om att sälja 8-10 tvättrobotar under 2018 ligger fast.

På produktionssidan pågår för närvarande arbete med att anpassa produktionen för större volymer. Det handlar bland annat om att se över och effektivisera produktionsprocesser och leveranskedjan, se över leveranstider för tillverkade delar och komponenter samt optimera lagerhållningen. Genom dessa åtgärder kommer bolaget att kunna skala upp produktionen utan att för den skull tvingas investera och binda kapital i dyra produktionsfaciliteter. Vi bygger vår affär på att vara ett innovations- och affärsdrivet teknikbolag, inte på att äga de fysiska produktionsanläggningarna.

Jag tackar för förtroendet så här långt och hoppas på en lång och framgångsrik fortsättning.

Stockholm den 28 februari 2018

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Nerladdningsbara filer

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Svensk robot löser hållbar flygplanstvätt när flygmarknaden lyfter

Marknadsanalys globalt flyg: återhämtningen redan stark på de stora inrikesmarknaderna och resenärerna förväntar sig ett hållbart flyg


Aerowash offentliggör memorandum avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") offentliggör idag memorandum med anledning av den företrädesemission ("Företrädesemissionen") av B-aktier som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att inbringa cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 88 procent genom emissionsgarantier. Memorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market ("Spotlight").
Aerowash har genomfört en riktad emission om 17,0 MSEK samt beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 25,0 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") har den 19 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020, genomfört en riktad nyemission till ett begränsat antal svenska kvalificerade investerare om 2000 000 B-aktier, motsvarande 17,0 MSEK, ("Riktade emissionen") samt har Bolagets styrelse beslutat om att genomföra en nyemission av B-aktier om högst cirka 25,0 MSEK med företrädesrätt för Aerowash aktieägare ("Företrädesemissionen" tillsammans "Emissionerna"). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 procent genom garantiåtaganden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted