INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

During the quarter, a new share issue of SEK 60 million was first carried out, after which the Company adjusted its plans according to the improved conditions and appointed 8 new strategic positions.

Adventure Box, the leading social cloud gaming platform for user-created games, makes it easy and fun to make, share and play 3D games online.

QUARTER OCTOBER 1 - DECEMBER 31 IN SUMMARY

· The company's net sales during the quarter were SEK 18 thousand (SEK 30 thousand)

· Net profit amounted to SEK -9,170 thousand (SEK -6,427 thousand)

· Earnings / share was SEK -0.63 (SEK -0,72).

· Net cash flow before financial items was SEK -5,888 thousand (SEK -6,646 thousand)

· The company's cash and cash equivalents amounted to SEK 57,490 thousand (SEK 10,706 thousand) at the end of the quarter.

· The company's equity at the end of the quarter amounted to SEK 77,093 thousand (SEK 32,059 thousand).

· In the beginning of October, a share issue of 4,444,444 shares at a rate of SEK 13.50 was carried out. The capital injection of equity was SEK 60,0 million. The number of shares is 15,069,686 following upon the share issue.

· The company has recruited six positions according to plan, one of which is a Creative Director.

· During December the company showed increased user engagement with fewer users

· The company announced that they have appointed Pareto Securities as liquidity provider

PERIOD JANUARY 1 - DECEMBER 31 IN SUMMARY

· The company's net sales during the period were SEK 133 thousand (SEK 30 thousand)

· Net profit amounted to SEK -20,520 thousand (SEK -10,138 thousand)

· Net cash flow before financial items was SEK -21,390 thousand (SEK -14,139 thousand)

· In the beginning of April, a share issue of 1,412,231 shares at a rate of SEK 6.50 was carried out. The capital injection of equity was SEK 9.2 million. The number of shares is 10,625,242 following upon the share issue.

· The subsidiary Adventure Box Incentive AB was formed in June with the purpose of administering the group s incentive programs.

· In the beginning of October, a share issue of 4,444,444 shares at a rate of SEK 13.50 was carried out. The capital injection of equity was SEK 60,0 million. The number of shares is 15,069,686 following upon the share issue.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

· The company has recruited two positions according to plan, one of which is a full-time CFO.

The report is attached to this press release and is available via the following link: https://corp.adventurebox.com/en/investors/financial-reports/

This information is such that Adventure Box Technology AB (publ) is required to disclose in accordance with the EU Market Abuse Regulation. Information was provided through the above contact persons' publication for publication on 26 February 2021 at 8:00 CET.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Christopher Kingdon, CEO Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

[email protected], corp.adventurebox.com

ABOUT ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, the leading social cloud gaming platform for user-created games, makes it easy and fun to make, share and play 3D games online. The company's world-leading streaming technology is patent protected. Founded in Stockholm 2014, the company also has staff in Paris, Seville, Malta, Cobenhaben, and Kerala (India). Adventure Box is traded at Nasdaq First North Growth Market under the short name ADVBOX and ISIN code SE0012955276.

Redeye AB with email [email protected] and phone number +46 8 121 576 90 is the company's Certified Adviser.STYRELSELEDAMOT AVGÅR PÅ EGEN BEGÄRAN

Christine Rankin har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Adventure Boxs styrelse


A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS RESIGNS AT OWN REQUEST

Christine Rankin has, at her own request, chosen to leave her position as a member of Adventure Box's board.


ADVENTURE BOX UTSER NY VD

Rickard Riblom tillträder som ny VD i Adventure Box från och med den 11 oktober 2021. Rickard är för närvarande marknadschef i bolaget.


ADVENTURE BOX APPOINTS NEW CEO

Rickard Riblom will take over as the new CEO of Adventure Box starting October 11, 2021. Rickard is currently the company's marketing manager.


ADVENTURE BOX: FÖRBÄTTRADE NYCKELTAL

Det metodiska utvecklingsarbetet av plattformen går enligt plan och effekterna börjar synas i nyckeltalen. Återvändande användare ökade i september med tre procentenheter jämfört med augusti till 20%. Intäkterna per 1000 reklamvisningar ökade med 116% jämfört med augusti trots sänkta kundanskaffningskostnader.


ADVENTURE BOX: IMPROVED KEY FIGURES

The methodological development work of the platform is going according to plan, and the effects are starting to show in the key figures. Returning users increased to 20%, an increase of three percentage points since August. Revenue per 1,000 ad impressions increased by 116% compared to August, despite reduced customer acquisition costs.


ADVENTURE BOX PRESENTERAR PÅ AKTIEDAGEN LUND IDAG

Vid Aktiedagen kommer VD Christopher Kingdon att visa en live-demonstration av den nya spelformen "Multi-Maker".


ADVENTURE BOX PRESENTS AT AKTIEDAGEN LUND TODAY

At Aktiedagen, CEO Christopher Kingdon will show a live demonstration of the new game format "Multi-Maker".


ADVENTURE BOX: SKAPARGEMENSKAP

Genomförda aktiviteter för att bygga gemenskap bland spelskaparna ökar deras engagemang. Den nya spelformen "multi-maker", där användarna samtidigt skapar spel tillsammans, som nu utvecklas, kommer ytterligare att stärka denna gemenskap.


ADVENTURE BOX: CREATOR COMMUNITY

Community building activities among game creators increases engagement. The new, currently under development, "multi-maker" functionality allows users to create games together, strengthening this sense of community.


ADVENTURE BOX VD KÖPER YTTERLIGARE 20 943 AKTIER I BOLAGET

Adventure Box VD Christopher Kingdon utökade 2021-08-27 sitt aktieinnehav i bolaget med ett nettoköp om 114 946 SEK.


ADVENTURE BOX CEO BUYS ANOTHER 20,943 SHARES IN THE COMPANY

Adventure Box CEO Christopher Kingdon increased his shareholding in the company on August 27 with a net purchase of SEK 114,946.


DELÅRSRAPPORT 1 APRIL-30 JUNI 2021

Fortsatt fokus på produktförbättringar och relationsbyggande med användare. Ny version i vilka flera användare kan skapa tillsammans utvecklas.


INTERIM REPORT 1 APRIL- 30 JUNE 2021

Continued focus on product improvements and community building. A
new version in which users can create together is being developed.


ADVENTURE BOX: LÄGRE TILLVÄXTKOSTNADER OCH NYA FÖRBÄTTRINGAR

Under juli släppte bolaget flera förbättringar av produkten samtidigt som kundanskaffningskostnaderna sänktes med 47%.


ADVENTURE BOX: LOWER GROWTH COSTS AND PLATFORM IMPROVEMENTS

The company released several improvements to the product while reducing customer acquisition costs by 47% in July.


ADVENTURE BOX SER EN ÖKNING AV ANDELEN ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE

Andelen återvändande användare ökar med 3 procentenheter under juni. Från 20% i maj till 23% i juni. 46 664 av de 200 688 månatliga besökarna var nu återvändande.


ADVENTURE BOX SEES AN INCREASE IN THE RATE OF RETURNING USERS

The proportion of returning users increased by three percentage points in June, from 20% in May to 23%. 46,664 of the 200,688 monthly visitors are now returning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted