Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

FORTSATT KRAFTIGT TILLVÄXT FÖR ADVENTURE BOX

På en månad har antalet besökare till Adventure Box ökat med 21% till
821 519. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 29% till
195 980.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade
dataspel. Endast ett klick på en webblänk krävs för att en användare skall
kunna skapa, dela och spela dataspel.


- Sedan augusti har antalet besökare ökat med över 2100%. I och med att
vi nu ytterligare sänker kundanskaffningskostnaden med 15% så har vi
grundligt bevisat hur kostnadseffektivt vi kan få många nya besökare till
Adventure Box, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box januari 2020

Januari månads nyckeltal nedan (december inom parantes):
· Antal webbsidesbesökare 821 519 (676 691)
· Andel besökare från spelwebbsidor 7% (9%)
· Andel besökare köpt trafik 81% (77%)
· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,23 kronor (0,27 kr)
· Antal återvändande användare 195 980 (152 248)
· Antal visningar av reklam 439 355 (446 807)
· Intäkt per tusen reklamvisningar 40 kronor (58 kr)
Då inte alla banker korrekt återger tabeller anges ovan i punktform. Se tidigare
pressreleaser för nyckeltal för augusti tom november 2019.
Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från
Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,
[email protected], corp.adventurebox.com
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, [email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.
Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i
Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla och Malta.
Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet
ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: ANALYS GER KOGAMA STARKA MÄTETAL JÄMFÖRT MED KONKURRENTER

En färsk analys av trafik och användarbeteende på websidor, ger KoGaMa, Adventure Box spelplattform, starka mätetal jämfört med de närmaste konkurrenterna. Under perioden oktober - december 2022 hade KoGaMa med uppskattningsvis 6,5 miljoner besök betydligt fler besökare än näst bästa konkurrenten och med cirka 17,5 minuter betydligt längre snittsbesökstid per besökare än näst bästa konkurrenten.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: ANALYSIS GIVES KOGAMA STRONG METRICS COMPARED TO COMPETITORS

A recent analysis of traffic and user behavior on web pages gives KoGaMa, Adventure Box Technology's game platform, strong metrics compared to the closest competitors. During the period October - December 2022, with an estimated 6.5 million visits, KoGaMa had significantly more visitors than the next best competitor and with approximately 17.5 minutes significantly longer average visit time per visitor than the second-best competitor.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: VAD INNEBÄR FÖRVÄRVET AV KOGAMA?

Förvärvet av det danska företaget Multiverse med spelplattformen KoGaMa ger Adventure Box Technology tillgång till en modern spelplattform, intäktsströmmar samt cirka 700 000 aktiva besökare varje månad. Antalet skapade och publicerade spel är betydligt större på KoGaMa jämfört med den gamla Adventure Box-plattformen.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: WHAT DOES THE ACQUISITION OF KOGAMA MEAN?

The acquisition of the Danish company Multiverse with the gaming platform KoGaMa gives Adventure Box Technology access to a modern gaming platform, revenue streams and approximately 700,000 active visitors every month. The number of games created and published is significantly greater on KoGaMa compared to the old Adventure Box platform.


DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022

Under kvartalet var företagets fortsatta kostnadsfokus framgångsrikt och ledde till minskade kostnader, främst tack vare lägre organisationskostnader och färre anställda. Den 12 september meddelades att Adventure Box förvärvar danska Multiverse med den populära spelplattformen KoGaMa. Förvärvet driver Adventure Box flera år framåt vad gäller produktutveckling och marknadsposition. Med KoGaMa får bolaget en blomstrande plattform med en stor och aktiv spelargemenskap. Förutom att göra bolaget till ett av de bästa i sitt segment, innebär förvärvet också intäktsströmmar från annonser, mikrotransaktioner i spelen och konsultuppdrag.


QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER 2022

During the quarter, the company's continued focus on costs was successful and led to reduced costs, mainly due to lower organizational costs and fewer employees. On September 12, it was announced that Adventure Box is acquiring Danish Multiverse with the popular gaming platform KoGaMa. The acquisition propels Adventure Box several years ahead in terms of product development and market position. With KoGaMa the company gets a thriving platform with a large and active gaming community. Apart from making the company one of the best in its segment, the acquisition also means revenue streams from advertisements, in-game micro transactions and consulting assignments.


ADVENTURE BOX: GRUNDEN FÖR EN FRAMTIDA FRAMGÅNGSSAGA ÄR LAGD

Adventure Box Technology AB har förvärvat danska Multiverse ApS med spelplattformen KoGaMa. Efter offentliggörandet av affären den 12 september beslutades att tills vidare stänga av den betalda marknadsföringen på Adventure Box spelplattform. Trots detta låg andelen besökare på 130 220 i september och kundanskaffningskostnaden stabilt på 0,20 kr. Andelen återvändande användare var, på grund av extraordinära händelser, ovanligt höga 51%. KoGaMa kommer så småningom att ersätta Adventure Box-plattformen.


ADVENTURE BOX: THE FOUNDATION FOR A FUTURE SUCCESS STORY HAS BEEN LAID

Adventure Box Technology AB has acquired Danish Multiverse ApS with the gaming platform KoGaMa. After the announcement of the deal on September 12, it was decided to suspend the paid marketing on the Adventure Box game platform for the time being. Despite this, the number of visitors was 130,220 in September, and the customer acquisition cost remained stable at SEK 0.20. The percentage of returning users was, due to extraordinary events, unusually high at 51%. KoGaMa will eventually replace the Adventure Box platform


Kommuniké från extra bolagsstämman i Adventure Box Technology AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("bolaget" eller "Adventure Box") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.


Bulletin from Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

At today's Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 (the "company" or "Adventure Box"), the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, described in detail in the general meeting documents available on the company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX VD KÖPER AKTIER

Efter att Adventure Box offentliggjort förvärvet av bolaget Multiverse har bolagets VD Rickard Riblom köpt ytterligare 46 279 aktier i Adventure Box.


ADVENTURE BOX CEO BUYS SHARES

After Adventure Box announced the acquisition of the company Multiverse, the company's CEO Rickard Riblom has bought an additional 46,279 shares in Adventure Box.


ADVENTURE BOX BJUDER IN TILL INFORMATIONSMÖTE ANGÅENDE FÖRVÄRVET AV MULTIVERSE

Den 12 september 2022 offentliggjordes att Adventure Box Technology AB avser förvärva det danska bolaget Multiverse ApS via en apportemission. Transaktionen innebär ett komplett ägarskap av spelplattformen KoGaMa, viktiga intäktsströmmar, samt cirka 750 000 aktiva månatliga användare. I syfte att ge aktieägarna bästa möjliga information om förvärvet samt svara på frågor, kommer en presentation att hållas den 28 september, med möjlighet att ställa frågor till ledningen.


ADVENTURE BOX INVITES TO AN INFORMATION MEETING REGARDING THE ACQUISITION OF MULTIVERSE

On September 12, 2022, it was announced that Adventure Box Technology AB intends to acquire the Danish company Multiverse ApS via a non-cash issue. The transaction means complete ownership of the gaming platform KoGaMa, important revenue streams, as well as around 750,000 active monthly users. To give the shareholders the best possible information about the acquisition and to answer questions, a presentation will be held on September 28, with the opportunity to ask questions to the management.


ADVENTURE BOX VD KÖPER AKTIER

Efter att Adventure Box offentliggjort förvärvet av bolaget Multiverse har bolagets VD Rickard Riblom har köpt totalt 42 365 aktier i Adventure Box.


ADVENTURE BOX CEO BUYS SHARES

After the company announced the acquisition of the company Multiverse, Adventure Box CEO Rickard Riblom has bought a total of 42,365 shares in Adventure Box.


Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 30 september 2022 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 166 plan 19, 113 46 Stockholm.


Notice of Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting to be held Friday, 30 September 2022, at 11:00 CEST at the company's premises, Sveavägen 166 plan 19, SE-113 46 Stockholm.


ADVENTURE BOX INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MULTIVERSE APS, MED SPELPLATTFORMEN KOGAMA, VILLKORAT AV GODKÄNNANDE AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Multiverse ApS, org.nr. 33384807 ("Multiverse"), innehavare av spelplattformen KoGaMa, genom en apportemission. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box, vilken även föreslås besluta om val av ny styrelseledamot.


ADVENTURE BOX ENTERS INTO AGREEMENT ON ACQUISTION OF MULTIVERSE APS, WITH THE GAMING PLATFORM KOGAMA, SUBJECT TO APPROVAL BY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") has today entered into an agreement to acquire all shares in Multiverse ApS, Reg. No. 33384807 ("Multiverse"), owner of the gaming platform KoGaMa, through an issue of shares with payment in kind. The acquisition is subject to, among other things, the approval of an Extraordinary General Meeting of Adventure Box, which is also proposed to resolve on the election of a new Board member.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted