AKTIEÄGARE FÖRESLÅR ÄNDRINGAR I STYRELSEN FÖR ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) OCH BEGÄR ATT EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMMANKALLAS

Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) har idag mottagit ett brev från aktieägarna Christopher Kingdon, Cleo Hayes-McCoy, Hans Ternbrant, Jonas Nordström och Göran Ofsén som innehar 15,63 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, i vilket det begärs att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där val av styrelse ska behandlas.

Enligt aktieägarnas förslag ska styrelsen bestå av Christopher Kingdon, Rikard Herlitz, Hans Richter och Cleo Hayes-McCoy. Christopher Kingdon föreslås utses till styrelsens ordförande. Med anledning av inkommen begäran kommer styrelsen inom två veckor att kalla till extra bolagsstämman.

Denna information är sådan information som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 16:30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2021

Att leverera mer med lägre kostnader. Vi har minskat personalstyrkan men trots detta ökat vår leveranskapacitet. Multimakern, som gör att användare kan skapa tillsammans, ligger fast som första prioritet och delmål då det är en utveckling av vår produkt som utnyttjar våra unika säljfördelar och passar ihop med de engagerade användare vi har idag.


INTERIM REPORT 1 JULY- 30 SEPTEMBER 2021

Delivering more with lower cost. We have reduced our workforce but nevertheless increased our delivery capacity. The multimaker that allows users to create together, is fixed as the top priority sub-goal as it is a development of our product that takes advantage of our unique features and fits in with the committed users we have today.


ADVENTURE BOX STRUKTURERAR OM I BOLAGET

Adventure Box har påbörjat en förändring i bolaget. Med minskad personal, lägre kostnader och ett tydligt syfte att leverera snabbare ska bolaget satsa ännu mer på multimakern.


ADVENTURE BOX RESTRUCTURES THE COMPANY

Adventure Box to invest more in its multi maker platform with reduced staff, lower costs and a clear purpose for faster delivery


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER-LANSERINGEN SENARELÄGGS TILL Q122

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för närvarande med att göra den nya spelformen "Multimaker" så pass bra att en successiv lanseringen kan påbörjas i nästa kvartal.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER LAUNCH POSTPONED UNTIL Q122

Intensive development work is currently underway to make the new game form "Multimaker" so good that a successive launch can begin in the next quarter.


Adventure Box CFO lämnar bolaget

CFO Sofia Nilsson har idag beslutat att lämna sin nuvarande position i Adventure Box.


Adventure Box CFO leaves the company

CFO Sofia Nilsson has today decided to leave her current position in Adventure Box.
ENGAGERAD VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2022

Femte största ägare i Adventure Box, Peter Hamberg tar plats i Adventure Box valberedning tillsammans med Annariika Kingdon och nionde störste ägaren Jonas Nordström.


DEDICATED NOMINATION COMITTEE APPOINTED FOR ADVENTURE BOX ANNUAL GENERAL MEETING 2022

The fifth largest owner in Adventure Box, Peter Hamberg takes a seat on Adventure Box's nomination committee together with Annariika Kingdon and ninth largest owner Jonas Nordström.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER-FOKUS

Fokuserat arbete med utvecklingen av multimakern genererade goda preliminära testresultat i oktober. Utvecklingen av Multimakern går framåt med ett mer dedikerat fokus.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER FOCUS

The focused work with development of the multimaker generated good preliminary test results in October. The Multimaker is progressing with a more dedicated focus.
STYRELSELEDAMOT AVGÅR PÅ EGEN BEGÄRAN

Christine Rankin har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Adventure Boxs styrelse


A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS RESIGNS AT OWN REQUEST

Christine Rankin has, at her own request, chosen to leave her position as a member of Adventure Box's board.


ADVENTURE BOX UTSER NY VD

Rickard Riblom tillträder som ny VD i Adventure Box från och med den 11 oktober 2021. Rickard är för närvarande marknadschef i bolaget.


ADVENTURE BOX APPOINTS NEW CEO

Rickard Riblom will take over as the new CEO of Adventure Box starting October 11, 2021. Rickard is currently the company's marketing manager.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted