ADVENTURE BOX INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MULTIVERSE APS, MED SPELPLATTFORMEN KOGAMA, VILLKORAT AV GODKÄNNANDE AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Multiverse ApS, org.nr. 33384807 ("Multiverse"), innehavare av spelplattformen KoGaMa, genom en apportemission. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box, vilken även föreslås besluta om val av ny styrelseledamot.

Adventure Box har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Multiverse från M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S. Köpeskillingen ska erläggas genom en apportemission av 15 069 686 aktier i Adventure Box, innebärande en utspädningseffekt för befintliga aktieägare i Adventure Box om 50 procent av aktiekapitalet och rösterna i Adventure Box. Köpeskillingen i förvärvet har beräknats baserat på bedömningen att Multiverse uppgår till ett värde motsvarande värdet på samtliga aktier i Adventure Box före förvärvet. Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och är även villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Adventure Box.

Adventure Box avser att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 30 september 2022 för att bland annat besluta om godkännande av förvärvet, apportemission och val av Jakob Sillesen till ny styrelseledamot. Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av förvärvet har styrelsen även för avsikt att tillsätta Michal Bendtsen från Multiverse som VD för Adventure Box. Aktieägare i Adventure Box, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före förvärvet, har åtagit sig att rösta för transaktionen och samtliga beslut vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv

Det danska bolaget Multiverse grundades 2010 och har en spelplattform där spelare kan skapa, dela och spela datorspel. Spelplattformen, kallad KoGaMa, har idag cirka 750 000 aktiva månatliga användare, trots i princip obefintlig betald marknadsföring. KoGaMa är en social plattform för konsumentskapade dataspel och har en hög användargemenskap. KoGaMas användare har tillsammans skapat mer än tre miljoner spel. KoGaMa har ett fungerande system för intäktsgenerering och ett etablerat supportsystem för sina användare.

- Med detta uppköp får vi ett komplett ägarskap av en stark plattform som uppskattas av en stor och lojal användarbas. KoGaMa har befintliga intäktsströmmar, en djup och välplanerad mjukvarubas samt dragkraft från användare globalt. Uppköpet för i praktiken vår vision om en populär plattform för spelskapare till idag, snarare än ett okänt datum i framtiden, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.

- Den situation som Multiverse ApS befunnit sig i, samtidigt som vi har en annorlunda situation på finansmarknaderna, har gjort detta spännande förvärv möjligt, säger Örjan Frid, styrelseordförande för Adventure Box.

Multiverses organisation består idag av fyra heltids- och två deltidsanställda. Multiverses EBITDA-resultat var cirka 1,1 MSEK under kalenderåret 2021. Multiverse har intäkter genom både kundavtal, annonser på sin plattform, samt köp av användarna i plattformen.

- Genom att slå samman de två företagen får vi en stark produktbas, en spännande kombinerad vision för framtida tillväxt samt befintliga intäktsströmmar att bygga vidare på. Vi är glada över de möjligheter som ligger framför oss och ser fram emot att växa företaget tillsammans, säger Michal Bendtsen, VD för Multiverse ApS.

Bolaget efter förvärvet

 • Adventure Box förvärvar samtliga aktier i Multiverse och får därmed tillgång till all teknologi, alla användare, alla intäkter samt de varumärken Multiverse äger idag.
 • Genom kombination av utvecklingsresurser från Adventure Box och utvecklingsresurser och intäkter från Multiverse kommer det nya bolaget att stå på en betydligt stabilare finansiell och teknisk grund med längre finansiell uthållighet.
 • Förvärvet ger bättre förutsättningar för att ta hand om den befintliga användarbasen, skapa viral tillväxt, samt att generera ytterligare intäktsmöjligheter.
 • Förvärvet gör att Adventure Box får en förbättrad finansiell situation med även längre finansiell uthållighet i och med redan befintliga intäktsströmmar från Multiverse samt synergier i utvecklingen. Det nya kassaflödet kommer från plattformens annonsintäkter, köp på plattformen (till exempel prenumerationer), och avtal med kunder om spelutveckling.
 • Med ett starkt fokus på användargenererat innehåll och ett tydligt engagemang för att ge bästa möjliga upplevelse för sina användare, har spelföretaget Multiverse varit i aktivt i att utveckla och publicera konsumentskapade datorspel i många år. Det nya sammanslagna bolaget ser fram emot att expandera sin verksamhet samtidigt som det har intäkter med ambitiösa planer på att utveckla och publicera flera projekt med en och samma teknologiplattform. KoGaMa kommer så småningom att ersätta den nuvarande Adventure Box-plattformen.
 • Nedan följer en tabell över större aktieägare som, efter förvärvet, kommer att inneha aktier motsvarande minst fem procent av det totala antalet aktier och röster i Adventure Box.

Namn

Andel i Adventure Box

M-B Investments ApS

13,35 %

Assimulo II ApS

13,35 %

DoGaMa Games II ApS

13,35 %

Nordisk Games A/S

9,95 %

 

Sammanfattning av transaktionen

 • Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska samtliga aktier i Multiverse förvärvas från M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S mot en ersättning om 15 069 686 nyemitterade aktier i Adventure Box genom en apportemission, innebärande en utspädningseffekt om 50 procent av det utestående aktiekapitalet och antalet röster i Adventure Box för befintliga aktieägare. Närmare uppgifter om apportemissionen kommer att offentliggöras i kallelsen till extra bolagsstämman.
 • Förvärvet innebär att antalet aktier i Adventure Box efter förvärvet uppgår till 30 139 372 och att aktiekapital uppgår till 3 013 937,2 kronor. Efter förvärvets genomförande kommer Adventure Box befintliga aktieägare äga 50 procent och Multiverses aktieägare äga 50 procent av aktierna i Adventure Box.
 • Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och är bland annat villkorat av ett godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box.
 • Det kommer vidare föreslås att extra bolagsstämman beslutar om nyval av Jakob Sillesen från Multiverse som styrelsledamot. I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad.
 • Under förutsättning att extra bolagsstämman godkänner förvärvet har styrelsen för Adventure Box för avsikt att utse Michal Bendtsen från Multiverse till VD för Adventure Box. Nuvarande VD Rickard Riblom kommer under en sexmånadersperiod arbeta parallellt med Michal Bendtsen.
 • Säljarna av Multiverse, M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S, har inom ramen för aktieöverlåtelseavtalet åtagit sig att, under en period om tolv månader från och med förvärvet, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt i förhållande till de aktier som ska komma att tecknas i apportemissionen.
 • Aktieägare i Adventure Box, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före förvärvet, har åtagit sig att rösta för transaktionen och samtliga beslut vid den extra bolagsstämman.

Tidplan för förvärvet

Omkring 13 september 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box offentliggörs

30 september 2022

Extra bolagsstämma i Adventure Box

7 oktober 2022

Teckning och tilldelning av aktier i apportemissionen till säljarna av Multiverse

Omkring 14 oktober 2022

Registrering av aktier emitterade i apportemissionen

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 september 2022 kl 19:50 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022

Under kvartalet var företagets fortsatta kostnadsfokus framgångsrikt och ledde till minskade kostnader, främst tack vare lägre organisationskostnader och färre anställda. Den 12 september meddelades att Adventure Box förvärvar danska Multiverse med den populära spelplattformen KoGaMa. Förvärvet driver Adventure Box flera år framåt vad gäller produktutveckling och marknadsposition. Med KoGaMa får bolaget en blomstrande plattform med en stor och aktiv spelargemenskap. Förutom att göra bolaget till ett av de bästa i sitt segment, innebär förvärvet också intäktsströmmar från annonser, mikrotransaktioner i spelen och konsultuppdrag.


QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER 2022

During the quarter, the company's continued focus on costs was successful and led to reduced costs, mainly due to lower organizational costs and fewer employees. On September 12, it was announced that Adventure Box is acquiring Danish Multiverse with the popular gaming platform KoGaMa. The acquisition propels Adventure Box several years ahead in terms of product development and market position. With KoGaMa the company gets a thriving platform with a large and active gaming community. Apart from making the company one of the best in its segment, the acquisition also means revenue streams from advertisements, in-game micro transactions and consulting assignments.


ADVENTURE BOX: GRUNDEN FÖR EN FRAMTIDA FRAMGÅNGSSAGA ÄR LAGD

Adventure Box Technology AB har förvärvat danska Multiverse ApS med spelplattformen KoGaMa. Efter offentliggörandet av affären den 12 september beslutades att tills vidare stänga av den betalda marknadsföringen på Adventure Box spelplattform. Trots detta låg andelen besökare på 130 220 i september och kundanskaffningskostnaden stabilt på 0,20 kr. Andelen återvändande användare var, på grund av extraordinära händelser, ovanligt höga 51%. KoGaMa kommer så småningom att ersätta Adventure Box-plattformen.


ADVENTURE BOX: THE FOUNDATION FOR A FUTURE SUCCESS STORY HAS BEEN LAID

Adventure Box Technology AB has acquired Danish Multiverse ApS with the gaming platform KoGaMa. After the announcement of the deal on September 12, it was decided to suspend the paid marketing on the Adventure Box game platform for the time being. Despite this, the number of visitors was 130,220 in September, and the customer acquisition cost remained stable at SEK 0.20. The percentage of returning users was, due to extraordinary events, unusually high at 51%. KoGaMa will eventually replace the Adventure Box platform


Kommuniké från extra bolagsstämman i Adventure Box Technology AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("bolaget" eller "Adventure Box") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.


Bulletin from Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

At today's Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 (the "company" or "Adventure Box"), the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, described in detail in the general meeting documents available on the company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX VD KÖPER AKTIER

Efter att Adventure Box offentliggjort förvärvet av bolaget Multiverse har bolagets VD Rickard Riblom köpt ytterligare 46 279 aktier i Adventure Box.


ADVENTURE BOX CEO BUYS SHARES

After Adventure Box announced the acquisition of the company Multiverse, the company's CEO Rickard Riblom has bought an additional 46,279 shares in Adventure Box.


ADVENTURE BOX BJUDER IN TILL INFORMATIONSMÖTE ANGÅENDE FÖRVÄRVET AV MULTIVERSE

Den 12 september 2022 offentliggjordes att Adventure Box Technology AB avser förvärva det danska bolaget Multiverse ApS via en apportemission. Transaktionen innebär ett komplett ägarskap av spelplattformen KoGaMa, viktiga intäktsströmmar, samt cirka 750 000 aktiva månatliga användare. I syfte att ge aktieägarna bästa möjliga information om förvärvet samt svara på frågor, kommer en presentation att hållas den 28 september, med möjlighet att ställa frågor till ledningen.


ADVENTURE BOX INVITES TO AN INFORMATION MEETING REGARDING THE ACQUISITION OF MULTIVERSE

On September 12, 2022, it was announced that Adventure Box Technology AB intends to acquire the Danish company Multiverse ApS via a non-cash issue. The transaction means complete ownership of the gaming platform KoGaMa, important revenue streams, as well as around 750,000 active monthly users. To give the shareholders the best possible information about the acquisition and to answer questions, a presentation will be held on September 28, with the opportunity to ask questions to the management.


ADVENTURE BOX VD KÖPER AKTIER

Efter att Adventure Box offentliggjort förvärvet av bolaget Multiverse har bolagets VD Rickard Riblom har köpt totalt 42 365 aktier i Adventure Box.


ADVENTURE BOX CEO BUYS SHARES

After the company announced the acquisition of the company Multiverse, Adventure Box CEO Rickard Riblom has bought a total of 42,365 shares in Adventure Box.


Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 30 september 2022 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 166 plan 19, 113 46 Stockholm.


Notice of Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting to be held Friday, 30 September 2022, at 11:00 CEST at the company's premises, Sveavägen 166 plan 19, SE-113 46 Stockholm.


ADVENTURE BOX INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MULTIVERSE APS, MED SPELPLATTFORMEN KOGAMA, VILLKORAT AV GODKÄNNANDE AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Multiverse ApS, org.nr. 33384807 ("Multiverse"), innehavare av spelplattformen KoGaMa, genom en apportemission. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box, vilken även föreslås besluta om val av ny styrelseledamot.


ADVENTURE BOX ENTERS INTO AGREEMENT ON ACQUISTION OF MULTIVERSE APS, WITH THE GAMING PLATFORM KOGAMA, SUBJECT TO APPROVAL BY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") has today entered into an agreement to acquire all shares in Multiverse ApS, Reg. No. 33384807 ("Multiverse"), owner of the gaming platform KoGaMa, through an issue of shares with payment in kind. The acquisition is subject to, among other things, the approval of an Extraordinary General Meeting of Adventure Box, which is also proposed to resolve on the election of a new Board member.


ADVENTURE BOX: ANVÄNDARNA KOMMER TILLBAKA

Under augusti har 201 542 användare besökt Adventure Box. Andelen återvändande användare fortsätter att öka och ligger nu på 24%. Samtidigt fortsätter kundanskaffingskostnaden att sjunka och ligger under augusti på 0,20 kr.


ADVENTURE BOX: THE USERS RETURN

During August, 201,542 users visited Adventure Box. The percentage of returning users continues to increase and is now at 24%. At the same time, the customer acquisition cost continues to fall and is during August at SEK 0.20.


DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2022

Bolaget fortsätter utvecklingen av den nya spelformen Multimaker. Plattformen har en för branschen låg avvisningsfrekvens samtidigt som den redan låga kundanskaffningskostnaden har sänkts ytterligare. Bolaget har även sänkt kostnaderna sedan tidigare kvartal.

Med ett fokuserat team, finansiell uthållighet och en lovande Multimaker ser bolaget med tillförsikt fram emot hösten.


INTERIM REPORT SECOND QUARTER 2022

The company continues the development of the new game form Multimaker. The platform has a bounce rate which is low for the industry, and the already low customer acquisition cost has been further reduced. The company has also reduced costs since the previous quarter.

With a focused team, financial endurance and a promising Multimaker, the company looks forward to autumn 2022 with confidence.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted