ADVENTURE BOX: IMPROVED KEY FIGURES

The methodological development work of the platform is going according to plan, and the effects are starting to show in the key figures. Returning users increased to 20%, an increase of three percentage points since August. Revenue per 1,000 ad impressions increased by 116% compared to August, despite reduced customer acquisition costs.

The leading social cloud platform for consumer-created computer games, Adventure Box makes it fun to create, share and play 3D games online.

The company's methodological development strategy is now beginning to show results. The downward trend in the proportion of returning users broke. The share turned up in September and is now at 20%, an increase of three percentage points since August. During September, revenues per 1,000 advertising impressions also increased by 116% compared with August.

The development of the "multi-maker" game form where users create game worlds together continued according to plan in September. The company started testing the multi-maker game form with a selection of external users.

 

" It is fun to see that our focused development work with experiments and tests with the users are giving  results in our key figures. Admittedly from low levels, but they show that the methodological development work works," said Christopher Kingdon, CEO of Adventure Box. 

 

Customer acquisition cost remained low in September at SEK 0.25.

 

Key figures for Adventure Box September 2021 (August in parentheses):

· Number of website visitors 203,796 (206,329)

· Proportion of visitors from gaming websites 4% (4%)

· Average cost for purchased traffic SEK 0.25 (SEK 0.26)

· Number of returning users 40,287 (34,680)

· Share of returning users 20% (17%)

· Number of still image impressions 3,784 (3,035)

· Revenue per thousand views of still image advertising SEK 7 (SEK 3)

Note that the above key figures taken from Google Analytics / AdSense / Ads can vary over time due to the large amounts of data.

 

Definitions:

· The number of website visitors is the number of individuals who visited the company's website (according to Google Analytics).

· Visitors from gaming websites are reported when a user clicks on the company's website from a third-party website.

· Average cost for purchased traffic is the average cost of each click on an ad from visitors who click through to the company's website through paid ads.

· Returning users is reported when a visitor with existing Google Analytics cookies from Adventure Box returns to the company's website. Google Analytics measures for returning users depend on the user allowing Google's cookies. Returning users who have disabled cookies in their browser will therefore not count as returning by Google Analytics.

· Number of still image impressions are the number of times an Adventure Box promotional message is loaded on a user's device.

· Revenue per thousand impressions of still image advertising is the revenue generated by one thousand ad impressions.

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Christopher Kingdon, CEO Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

[email protected], corp.adventurebox.com

ABOUT ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, the leading social cloud gaming platform for user-created games, makes it easy and fun to make, share and play 3D games online. The company's world-leading streaming technology is patent protected. Founded in Stockholm 2014, the company also has staff in Paris, Seville, Malta and Cobenhaben. Adventure Box is traded at Nasdaq First North Growth Market under the short name ADVBOX and ISIN code SE0012955276. 

Aktieinvest FK AB with email [email protected] and phone number +46 739 49 62 50 is the company's Certified Adviser.

ADVENTURE BOX MEDDELAR ATT DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 16 DECEMBER 2021 STÄLLS IN OCH ATT STYRELSELEDAMOTEN CHRISTOPHER KINGDON AVGÅR PÅ EGEN BEGÄRAN

Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har idag mottagit besked från minoritetsägare i Bolaget att de inte längre anser att det finns anledning att genomföra den extra bolagsstämma som sammankallats att hållas den 16 december 2021, på begäran av minoritetsägare i Bolaget. Styrelsen har därför beslutat att ställa in extra bolagsstämman den 16 december 2021. Vidare har styrelsen idag mottagit besked från Bolagets styrelseledamot Christopher Kingdon att han med omedelbar verkan avgår från sin post som styrelseledamot i Bolaget.


ADVENTURE BOX ANNOUNCES THAT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 16 DECEMBER 2021 IS CANCELLED AND THAT THE BOARD MEMBER CHRISTOPHER KINGDON RESIGNS AT HIS OWN REQUEST

The Board of Directors of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or the "Company") has today received a notification from the minority shareholders stating that they no longer see any reason to hold the Extraordinary General Meeting convened to be held 16 December 2021, by request of minority shareholder in the Company. The Board of Directors has therefore resolved to cancel the Extraordinary General Meeting on 16 December 2021. Furthermore, the Board of Directors has today been informed by the Company's Board member Christopher Kingdon that he will resign with immediate effect from his position as Board member of the Company.


ADVENTURE BOX: STYRKAN MED ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL

Andelen återvändande användare ökade med tre procentenheter jämfört med oktober till 22%, trots att nyutveckling bara gjorts på den ännu ej släppta Multimakern. Detta visar på styrkan med att låta användarna själva skapa spelen.


ADVENTURE BOX: STRENGTH THROUGH USER-CREATED CONTENT

The proportion of returning users increased by three percentage points compared to October to 22%, despite only having new development in the not yet released Multimaker. This increase shows the power of letting users create the games themselves.


DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2021

Att leverera mer med lägre kostnader. Vi har minskat personalstyrkan men trots detta ökat vår leveranskapacitet. Multimakern, som gör att användare kan skapa tillsammans, ligger fast som första prioritet och delmål då det är en utveckling av vår produkt som utnyttjar våra unika säljfördelar och passar ihop med de engagerade användare vi har idag.


INTERIM REPORT 1 JULY- 30 SEPTEMBER 2021

Delivering more with lower cost. We have reduced our workforce but nevertheless increased our delivery capacity. The multimaker that allows users to create together, is fixed as the top priority sub-goal as it is a development of our product that takes advantage of our unique features and fits in with the committed users we have today.


ADVENTURE BOX STRUKTURERAR OM I BOLAGET

Adventure Box har påbörjat en förändring i bolaget. Med minskad personal, lägre kostnader och ett tydligt syfte att leverera snabbare ska bolaget satsa ännu mer på multimakern.


ADVENTURE BOX RESTRUCTURES THE COMPANY

Adventure Box to invest more in its multi maker platform with reduced staff, lower costs and a clear purpose for faster delivery


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER-LANSERINGEN SENARELÄGGS TILL Q122

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för närvarande med att göra den nya spelformen "Multimaker" så pass bra att en successiv lanseringen kan påbörjas i nästa kvartal.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER LAUNCH POSTPONED UNTIL Q122

Intensive development work is currently underway to make the new game form "Multimaker" so good that a successive launch can begin in the next quarter.


Adventure Box CFO lämnar bolaget

CFO Sofia Nilsson har idag beslutat att lämna sin nuvarande position i Adventure Box.


Adventure Box CFO leaves the company

CFO Sofia Nilsson has today decided to leave her current position in Adventure Box.
ENGAGERAD VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2022

Femte största ägare i Adventure Box, Peter Hamberg tar plats i Adventure Box valberedning tillsammans med Annariika Kingdon och nionde störste ägaren Jonas Nordström.


DEDICATED NOMINATION COMITTEE APPOINTED FOR ADVENTURE BOX ANNUAL GENERAL MEETING 2022

The fifth largest owner in Adventure Box, Peter Hamberg takes a seat on Adventure Box's nomination committee together with Annariika Kingdon and ninth largest owner Jonas Nordström.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER-FOKUS

Fokuserat arbete med utvecklingen av multimakern genererade goda preliminära testresultat i oktober. Utvecklingen av Multimakern går framåt med ett mer dedikerat fokus.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER FOCUS

The focused work with development of the multimaker generated good preliminary test results in October. The Multimaker is progressing with a more dedicated focus.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted