Delårsrapport Q3 2019

JULI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen steg med 2,9 % till 43 539 (42 294) Tkr.
 • Periodens resultat uppgick till 19 549 (2 347) Tkr, justerat¹ resultat uppgick till 3 125 (2 347) Tkr.
 • EBITDA uppgick till 26 536 (5 548) Tkr, justerad¹ EBITDA uppgick till 10 112 (5 548) Tkr. EBITDA-marginalen uppgick till 60,9 (13,1) %, justerad¹ marginal uppgick till 23,2 (13,1) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 (1 586) Tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 21 285 (3 740) Tkr, justerat¹ rörelseresultat uppgick till 4 862 (3 740) Tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 10,46 (1,29) kr, justerat¹ resultat före och efter utspädning uppgick till 1,67 (1,29) kr.

1Nyckeltal för 2019 är justerad för en jämförelsestörande post om 16 424 Tkr beträffande utdelning av Doohclick AB.

JANUARI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen steg med 13,7 % till 137 130 (120 585) Tkr.
 • Periodens resultat uppgick till 24 767 (9 204) Tkr, justerat resultat¹ uppgick till 8 343 (8 267) Tkr.
 • EBITDA uppgick till 44 697 (16 685) Tkr, justerad¹ EBITDA uppgick till 28 273 (15 747) Tkr. EBITDA-marginalen uppgick till 32,6 (13,8) %, justerad¹ marginal uppgick till 20,6 (13,1) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17 296 (9 597) Tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 29 063 (11 951) Tkr, justerat¹ rörelseresultat uppgick till 12 640 (11 014) Tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 13,25 (5,13) kr, justerat¹ resultat före och efter utspädning uppgick till 4,46 (4,61) kr.

1Nyckeltal för 2019 är justerad för en jämförelsestörande post om 16 424 Tkr beträffande utdelning av Doohclick AB, 2018 är justerad för en jämförelsestörande post om 938 Tkr.

VD-KOMMENTAR

VINST PER AKTIE ÖKAR MED 30 %

Under årets tredje kvartal visar vi på fortsatt tillväxt med höga marginaler. Det har varit en period med stor koncentration på tidigare vunna upphandlingar samt att utveckla affärsområdet Retail Tech. Doohclick AB delades under september månad ut till aktieägarna vilket innebär att vi nu kan fokusera hundra procent på vår kärnverksamhet och nya upphandlingar.

Att vi valt att fokusera på Retail Tech under denna period beror på att vi ser en stor potential i Norge som är en marknad där vi märkt av en stor efterfråga. Likaså ser vi en stor efterfråga inom hela norden på vår LED-expertis, att ha kunskapen inom både hårdvara samt att förvalta själva försäljningen är en styrka som levererar stort mervärde till våra kunder.

Därtill är det nu ca fyra år sedan vi startade digital signage-försäljningen inom affärsområdet. Denna period är enligt mig den mest ovissa fasen inom produktområdet, vilket lätt kan föranleda en hög fluktuation eftersom varje kvartal är i behov av "nyförsäljning". Det är en väldigt spännande tid som ligger framför oss där återinvesteringar kommer ge stor möjlighet att generera en hög grad av "återkommande" intäkter, vilket stärker tron om ökad organisk tillväxt.

Kvartalets utveckling

Under perioden visar bolaget en omsättningstillväxt om 3 % jämfört med föregående år, tillväxten är i sin helhet organisk. Stort fokus har under kvartalet varit att komma igång med ICA och Retail Tech Norge. Detta har mynnat ut i en svagare period för Media, detta bedöms dock endast vara en kortsiktig effekt. Affärsområdet Retail Tech har å andra sidan visat en kraftig tillväxt med höga marginaler.

Bruttomarginalen är fortsatt stark och uppgår till 64 % där affärsområdet Retail Tech är en bidragande faktor som visar upp en marginal om hela 53 %. Den goda marginalen inom affärsområdet beror på att det rullats ut större affärer som haft högre marginal än tidigare. Inom affärsområdet Media minskar marginalen mot föregående år vilket främst beror på att försäljningen i större grad utgjorts av LED-partners och analoga ytor, vilka har en lägre marginal än egenägd LED. Under slutet av kvartalet lanserades en andra premiumskärm i Norge vilket kommer vara en marginalförstärkare och tillväxtdrivare framöver.

Glädjande är att vi stärker justerad vinst per aktie med hela 30 % mot samma period föregående år samtidigt som justerad EBITDA-marginal uppgår till 23 %.

Upphandlingar

Det förberedande arbetet inför kommande år har fortlöpt där vi identifierat några spännande upphandlingar som vi tror oss ha goda chanser att konkurrera om. Visionen är som tidigare nämnts att fortsätta detta arbetet och stärka närvaron inom hela Norden.

Den 28 oktober meddelade vi marknaden att förvaltningsrätten bifaller ansökan om överprövning för cykelupphandlingen. Detta innebär att vi tillsammans med UIP och VOI kan ta vidare detta till nästa instans genom att överklaga beslutet.

Skulle nästa instans även bifalla överprövningen innebär detta att den andra ansökande parten (Två sökande), Marfinas anbud skall prövas av staden. VOI och UIP har i målet hos förvaltningsrätten aviserat att bolagen ser brister i Marfinas anbud, innebärande att även denna med största sannolikhet kommer att ansöka överprövning, förutsatt att staden går vidare med anbudet.

Summerat finns möjlighet att överklaga beslutet samt att vi nu även tillsammans med våra samarbetspartner ser över andra möjligheter för att komma vidare i processen. Innan dess att en eventuell överklagan är gjord och ovan processer är klara vill jag passa på att förtydliga att vi fortsatt har tilldelningsbeslutet.

Jag vill även passa på att förtydliga att ovissheten kring tidsramen i denna typ av upphandlingar gjort att vi ej budgeterat för detta projekt i dagsläget, och inget som påverkar våra interna mål.

Den 5 juli meddelade vi marknaden att AdCityMedia tecknat avtal med ICA Gruppen till ett uppskattat värde av 10-25 Mkr årligen under två år, där försäljningen påbörjas under årets fjärde kvartal. Säljavtalet innebär att vi får möjligheten att sälja på regionernas ca 600 skärmar i kassalinjerna. Tecknandet med enskilda ICA-handlare har än så länge varit framgångsrikt där vi idag har ca 150 butiker.

Säljteamet avseende ICA är på plats och där har vi inledningsvis haft stort fokus på att teckna årsavtal vilket stärker tryggheten i businessen. Försäljningen går enligt plan och bedöms accelerera över tid.

Framtidsutsikter

Orderstocken inför årets sista kvartal har utvecklats positivt och är vid periodens utgång större än vid motsvarande period föregående år, detta avser båda våra verksamhetsområden.

Målsättningen är att på helår 2019 uppnå en omsättning på 200 Mkr med en justerad EBITDA exklusive IFRS 16 om 29 Mkr.

Anders Axelsson,

VD AdCityMedia AB (publ)

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel. +46 8-463 83 00, certifiedadviser@penser.se är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 07:00 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 19 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 femdubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år. Media har fyra huvudinriktningar; digitala storformatsskärmar, vepor, dagligvaruhandel samt billboards.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar i sitt nätverk där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2019


Interim report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interim report Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Annual report 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted