Uttalande från de oberoende styrelseledamöterna i AdCityMedia med anledning av Ocean Outdoors offentliga uppköpserbjudande

AdCityMedia AB:s (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") oberoende styrelseledamöter ("Kommittén") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdCityMedia att acceptera Ocean Bidco Limiteds ("Ocean Outdoor") erbjudande om 165,0 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av Kommittén i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar ("takeover-reglerna").

Bakgrund
Ocean Outdoor har, genom sitt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited, den 19 november 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AdCityMedia att överlåta samtliga aktier i AdCityMedia till Ocean Outdoor ("Erbjudandet"). Ocean Outdoor erbjuder 165,0 kronor kontant för varje aktie i AdCityMedia. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa under perioden 25 november -16 december 2019.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i AdCityMedia till 308,3 miljoner kronor, baserat på 1 868 786 utstående aktier.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

  • cirka 45,29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 113,56 kronor för AdCityMedia-aktien på First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och
  • cirka 38,66 procent jämfört med stängningskursen om 119,00 kronor för AdCityMedia-aktien på First North den 18 november 2019, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Ett antal aktieägare, vilka tillsammans innehar 957 636 aktier i AdCityMedia, motsvarande cirka 51,2 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget, har på förhand åtagit sig att acceptera Erbjudandet, däribland styrelseledamöterna Patrik Mellin, Michael Silfverberg, Jan Litborn, samt Bolagets VD, Anders Axelsson och CFO, Christoffer Stackell.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ocean Outdoor blir ägare till minst 70,0 procent av det totala antalet aktier och röster i AdCityMedia.

För ytterligare information om Erbjudandet, se Ocean Outdoors pressmeddelande som finns på https://investors.oceanoutdoor.com/investors/regulatory-news-alerts/.

Efter skriftlig begäran från Ocean Outdoor har styrelsen för AdCityMedia funnit det motiverat att medge Ocean Outdoor att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Inom ramen för denna undersökning har Ocean Outdoor inte erhållit någon information av insiderkaraktär, som inte därefter har offentliggjorts. Styrelsen för AdCityMedia har med anledning av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Glimstedt som legal rådgivare och Erik Penser Bank som finansiell rådgivare.

Eftersom styrelseledamöterna Patrik Mellin, Michael Silfverberg och Jan Litborn på förhand åtagit sig att acceptera Erbjudandet är tre av fem styrelseledamöter i AdCityMedia jäviga och har inte deltagit i, och kommer inte delta i, AdCityMedias handläggning av och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet. Styrelsen i AdCityMedia är därmed inte beslutsför och kan därför inte avge ett yttrande i enlighet takeover-reglerna.

Handläggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet har hanterats av Kommittén, som består av styrelsens två oberoende styrelseledamöter Frida Lundh och Niklas von Sterneck. Kommittén har utvärderat Erbjudandet och anser att det är i AdCityMedias aktieägares intresse att Kommittén redovisar sin uppfattning om Erbjudandet.

Kommitténs rekommendation
Kommittén grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Kommittén anser vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, AdCityMedias nuvarande ekonomiska ställning, AdCityMedias bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Kommittén har utvärderat Erbjudandet i ljuset av AdCityMedias långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöden, AdCityMedias värdering i relation till jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av AdCityMedias aktiekurs och lönsamhet.

Kommittén har vidare beaktat utsikterna för AdCityMedia som ett självständigt bolag samt de möjligheter och risker som är förenade med ett sådant scenario.

Kommittén har med anledning av Erbjudandet uppdragit åt Stockholm Corporate Finance att avge en s.k. fairness opinion till stöd för Kommitténs utlåtande angående Erbjudandet. Av Stockholm Corporate Finances fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att Stockholm Corporate Finance anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i AdCityMedia ur ett finansiellt perspektiv.

Baserat på ovanstående rekommenderar Kommittén AdCityMedias aktieägare att acceptera Erbjudandet om 165,0 kronor per aktie.

Kommittén redovisar nedan sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på AdCityMedia, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Ocean Outdoors strategiska planer för AdCityMedia och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där AdCityMedia bedriver sin verksamhet.

Ocean Outdoor värdesätter den kompetens som AdCityMedias ledning och anställda besitter och avser att fortsätta säkerställa den goda relation som AdCityMedia har med sina anställda. Efter förvärvet avser Ocean Outdoor integrera AdCityMedias verksamhet med sin befintliga verksamhet i Norden och hoppas därigenom uppnå integrationssynergier. Ocean Outdoor har i dagsläget inte fattat några beslut som förutser att genomförandet av Erbjudandet medför några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för verksamheten och de anställda på de platser där AdCityMedia idag bedriver sin verksamhet. Kommittén utgår ifrån att Ocean Outdoors uttalanden är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 19 november 2019
AdCityMedia AB (publ)

För mer information:
Frida Lundh, Styrelseledamot
+46 76-546 01 71

Niklas von Sterneck, Styrelseledamot
+46 70-350 66 65

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel. +46 8-463 83 00, [email protected] är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 08.57 CET.

Kort om AdCityMedia
AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 19 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 femdubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år. Media har fyra huvudinriktningar; digitala storformatsskärmar, vepor, dagligvaruhandel samt billboards.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar i sitt nätverk där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler,  Strandvägen 7 Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i AdCityMedia

Vid extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i AdCityMedia AB (publ) den 20 januari 2020 fattades följande beslut.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 14.00 i AdCityMedias huvudkontor, Frihamnsgatan 22 i Stockholm.


AdCityMedia ansöker om avnotering

Styrelsen för AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om avnotering av AdCityMedias aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att AdCityMedia erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.


Ocean Outdoor offentliggör preliminärt utfall i sitt ovillkorade erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ)

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 18 december

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie. Aktierna i AdCityMedia är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 9 december 2019 och acceptperioden har förlängts till den 31 januari 2020. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 16 december 2019 har Ocean Bidco förvärvat och erhållit accepter från aktieägare representerande sammanlagt 1 821 384 aktier, motsvarande cirka 97,46 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Med "Ocean" avses i detta pressmeddelande, beroende på sammanhang, Ocean Outdoor eller Ocean Bidco eller koncernen i vilken Ocean Outdoor är moderbolag.


Ocean Outdoor förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ovillkorat och förlänger acceptperioden

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 9 december


Valberedning har utsetts i AdCityMedia AB

AdCityMedias årsstämma 2019 antog principer för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. AdCityMedia AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.


Uttalande från de oberoende styrelseledamöterna i AdCityMedia med anledning av Ocean Outdoors offentliga uppköpserbjudande

AdCityMedia AB:s (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") oberoende styrelseledamöter ("Kommittén") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdCityMedia att acceptera Ocean Bidco Limiteds ("Ocean Outdoor") erbjudande om 165,0 kronor kontant per aktie.


Ocean Outdoor announces a recommended cash offer to the shareholders of AdCityMedia AB (publ)

Press release 19 November 2019

Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), through its indirectly and wholly-owned subsidiary Ocean Bidco Limited ("Offeror" or Ocean Bidco"), hereby announces a recommended public offer ("Offer") to the shareholders of AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" or "Company") to tender all their shares in AdCityMedia to the Offeror at a price of SEK 165 in cash per share. The shares in AdCityMedia are admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). In this press release, "Ocean" refers, depending on the context, to Ocean Outdoor or the Offeror or the group of companies where Ocean Outdoor is the parent company.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted