KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler,  Strandvägen 7 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 2 juni 2020, dels anmäla sig och eventuellt biträde hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast onsdagen den 3 juni 2020 kl. 16.00. Anmälan kan göras till adress AdCityMedia AB, Att: Christoffer Stackell, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm, per tfn 0735-149788 eller via e-post [email protected].

Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn, person-/organisationnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 10 juni 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år. Fullmaktsformulär kommer att senast tre veckor före bolagsstämman finnas på bolagets hemsida www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt yttranden enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Förslag till emissionsbemyndigande
 12. Förlag till ändrad Bolagsordning
 13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
 14. Övriga ärenden
 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Patrik Mellin utses till ordförande på stämman.

Punkt 8b - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsens ordförande om 100 000 SEK.  Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;

Omval av styrelseledamöterna;

 • Patrik Mellin
 • Christoffer Stackell
 • Anders Axelsson
 • Stephen Joseph
 • Tomothy Bleakley

Valberedningen föreslår omval av Patrik Mellin till styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Skulle Deloitte AB väljas, kommer auktoriserade revisorn Andreas Frountzos att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Förslag till emissionsbemyndigande

Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

Punkt 12 - Förslag till ändrad Bolagsordning

Bolagstämman föreslås fatta beslut att anta bolagsordning enligt bilaga 1, bland annat innebärande ändring att bolaget inte längre skall vara ett publikt avstämningsbolag.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns total 2 803 179  utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 2 803 179 . Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen

Bilaga 1

Årsstämma i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, den 9 juni 2020

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är AdCityMedia AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva försäljning samt uthyrning av media-, reklam- och annonsytor. Bolaget ska vidare bedriva konsultation inom samt utveckling av media-, reklam- och annonskoncept samt försäljning och konsultation inom eventmarketing samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 och högst 2 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska utse en (1) revisor. Till revisor kan utses registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Svenska Dagbladet genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler,  Strandvägen 7 Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i AdCityMedia

Vid extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i AdCityMedia AB (publ) den 20 januari 2020 fattades följande beslut.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 14.00 i AdCityMedias huvudkontor, Frihamnsgatan 22 i Stockholm.


AdCityMedia ansöker om avnotering

Styrelsen för AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om avnotering av AdCityMedias aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att AdCityMedia erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.


Ocean Outdoor offentliggör preliminärt utfall i sitt ovillkorade erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ)

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 18 december

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie. Aktierna i AdCityMedia är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 9 december 2019 och acceptperioden har förlängts till den 31 januari 2020. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 16 december 2019 har Ocean Bidco förvärvat och erhållit accepter från aktieägare representerande sammanlagt 1 821 384 aktier, motsvarande cirka 97,46 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Med "Ocean" avses i detta pressmeddelande, beroende på sammanhang, Ocean Outdoor eller Ocean Bidco eller koncernen i vilken Ocean Outdoor är moderbolag.


Ocean Outdoor förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ovillkorat och förlänger acceptperioden

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 9 december


Valberedning har utsetts i AdCityMedia AB

AdCityMedias årsstämma 2019 antog principer för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. AdCityMedia AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.


Uttalande från de oberoende styrelseledamöterna i AdCityMedia med anledning av Ocean Outdoors offentliga uppköpserbjudande

AdCityMedia AB:s (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") oberoende styrelseledamöter ("Kommittén") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdCityMedia att acceptera Ocean Bidco Limiteds ("Ocean Outdoor") erbjudande om 165,0 kronor kontant per aktie.


Ocean Outdoor announces a recommended cash offer to the shareholders of AdCityMedia AB (publ)

Press release 19 November 2019

Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), through its indirectly and wholly-owned subsidiary Ocean Bidco Limited ("Offeror" or Ocean Bidco"), hereby announces a recommended public offer ("Offer") to the shareholders of AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" or "Company") to tender all their shares in AdCityMedia to the Offeror at a price of SEK 165 in cash per share. The shares in AdCityMedia are admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). In this press release, "Ocean" refers, depending on the context, to Ocean Outdoor or the Offeror or the group of companies where Ocean Outdoor is the parent company.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted