Delårsrapport januari - mars 2018

AdCityMedias nettoomsättning ökar organiskt med 22 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget övergår under perioden till IFRS vilket innebär att nettoresultatet för helår 2017 ökar från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK, vilket per aktie innebär en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

JANUARI - MARS 2018

 • Nettoomsättningen steg med 23,2 % till 34 198 (27 760) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 148 (2 743) TSEK
 • EBITDA uppgick till 4 105 (4 448) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 12,0 % (16,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 847 (824) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 2 647 (3 229) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (1,59) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,57) kr.

VD-KOMMENTAR

"organiskt växer bolaget 22 %" 

Det är nu ett år sedan vi påbörjade arbetet med att skapa en mer skalbar säljstruktur vilket varit en drivande faktor i den organiska tillväxten och den orderbok vi har idag, som är betydligt större jämfört med samma period föregående år.

Under perioden visar bolaget en omsättningstillväxt med 23 % jämfört med föregående år, 34 198 TSEK mot 27 760 TSEK, organiskt växer bolaget 22 %.

Vid andra halvan av fjärde kvartalet 2017 anställdes 3,5 personer vilket medfört ökade kostnader men även att orderboken successivt stärks vilket vi gläds åt. Vidare välkomnas de två programmerare som anställts genom förvärvet av Bitlogic Media AB som tillträtts under årets period.  Till följd av de satsningar som gjorts är min bedömning i dagsläget att andra kvartalet kommer visa på en stark försäljning.

Effekten av den utökade personalen samt att det under perioden förelegat jämförelsestörande kostnader hänförliga till IFRS-konverteringen samt övriga arvoden till bl.a. konsulter har medfört att kostnaderna ökat under kvartalet. Detta i kombination med att det inom Retail Tech för perioden varit projekt där marginalerna varit något lägre än historiskt har medfört att EBITDA minskat med -8 % till 4 105 TSEK från 4 448 TSEK motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökar från 824 TSEK till 1 847 TSEK. Under perioden fortsätter vi att investera i vår egenutvecklade mjukvara Starcorp som jag spår kunna bli en "game changer" för bolaget på sikt.

Under kvartalet har bolaget övergått till IFRS vilket innebär att vi räknat om jämförelseperioderna. Effekterna på resultatet under helår 2017 innebär en ökad vinst om 11 635 TSEK och för Q1 2017 på 2 766 TSEK. Detta betyder att Bolaget går från 2 211 TSEK i nettoresultat till 13 847 TSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

Media

Affärsområdet Media ökar under perioden försäljningen med 25 % jämfört med samma period föregående år, motsvarande 23 756 TSEK mot 19 100 TSEK. Den organiska tillväxten inom affärsområdet uppgår till 25 % samtidigt som Mediebyråbarometern för perioden januari till mars visar på en ökning av investeringar i utomhusreklamen med 18 %, vilket innebär att AdCityMedia fortsätter ta marknadsandelar.

Media har under årets första kvartal med nya säljchefen och den nyligen tillsatta Yield managern påbörjat ett arbete att se över försäljningspotentialen ytterligare. ACM är idag den ledande aktören i Sverige på antalet storformatsytor i utomhusmiljö, vilket vi vill nyttja bättre genom att i högre grad rikta försäljningen mot ett paketeringstänk och satsa brett.

Retail Tech

Retail Tech har under första kvartalet ökat försäljningen med 18 % jämfört med föregående år, där hela ökningen är organisk.

Under perioden har affärsområdet vunnit upphandling gällande Skrufs nya snuskoncept till dagligvaruhandeln värt 8,8 MSEK, samt vunnit upphandlingen som Digital Signage-partner för AMF Fastigheters framtidsrustade retailkoncept "The Lobby". Vidare har avtal tecknats med bland annat gymkedjan Puls & Träning.

Förvärv

Den 21 december 2017 förvärvade vi systemutvecklingsbolaget Bitlogic Media AB som under kvartalet tillträtts vilket medfört att 800 TSEK aktiverats i mjukvara, vilket kommer att skrivas av under en femårsperiod. Vidare har förvärvet medfört att goodwillen ökat med 3 012 TSEK. Förvärvet innebär att vi nu äger samtliga rättigheter till den globala mjukvaran som utvecklats sedan 2006; Starcorp. Under kvartalet har vi från ett danskt mediabolag erhållit vår första externa licensorder för mediabokningsmjukvaran Starcorp Media Hub. Att vi redan innan release-datumet erhållit vår första order ser jag som mycket positivt och som en indikation att efterfrågan finns på marknaden.   

Under perioden har vi tecknat ett förvärvsavtal avseende Norges tredje största utomhusmediabolag Prego Media. Som nämnts i tidigare VD-ord så grundades Prego 2013, har 8 anställda och är idag den tredje största aktören inom OOH i Norge. Företagets erbjudande består bland annat av analoga och digitala reklamplatser så som backlight, stortavlor, billboards och skyltar i dagligvaruhandeln. Personerna bakom företaget har erfarenhet från framstående aktörer inom mediabranschen som Clear Channel och Moveboards Media (som senare blev Nova Vista).  

Under 2017 uppgick Pregos omsättning till 31,1 MNOK med en EBITDA på 3,4 MNOK. Under första kvartalet 2018 rapporterade Prego en omsättning på 5,9 MNOK vilket innebär att omsättning för Q1 2018 vid ett tillträde skulle uppgått till ca. 41,0 MSEK proforma. Målsättningen är att tillträda bolaget under juni månad. 

Mer information om förvärvet finns beskrivet från pressmeddelandet den 20 februari 2018 på vår hemsida.

Jag önskar ta tillfället i akt att ge några korta tankar hur jag ser på bolagets potential framöver:

 • Utomhusmarknaden för reklam befinner sig i en expansiv fas där vi kontinuerligt tar marknadsandelar. Marknaden börjar även se värdet på ytorna vilket innebär potential till prishöjningar på sikt.
 • För tidigare förvärv har vi lyckats utvinna synergieffekter. Senaste förvärvet Prego Media AS som jag bedömer idag befinna sig där ACM befann sig för 10 år sedan har stor potential genom att digitalisera ytor och utnyttja den kompetens inom Retail Tech som koncernen besitter.
 • Vi har investerat i personal inom försäljning för båda affärsområdena samt i personal för att effektivisera organisationen såsom yield management och etablering.
 • Den egenutvecklade mjukvaran Starcorp Media- och Retail Hub som har potential att bringa in nytt medialager och nya intäktsströmmar i form av licenser. Vidare innebär detta ihop med förvärvet av Bitlogic att vi nu med våra egna programmerare och mjukvara kan skräddarsy lösningar åt våra kunder.
 • Medialagret uppgående till +600 MSEK ger oss utrymme att växa organiskt. Vi har under Q4 internrekryterat en etablerare inom koncernen vars jobb är att jobba med etablering av nya ytor och effektivisera befintliga. Förvärv och mjukvara bedöms även hjälpa oss öka det redan befintliga lagret ytterligare.
 • Bruttomarginalen är fortsatt hög, vilket innebär att vi i kombination med vår målsättning att ständigt öka omsättningstillväxten organiskt utan att personal- eller fasta kostnader bibehåller samma takt, har stor potential att utvinna höga marginalmått.

Till följd av ovan samt att AdCityMedia är det utomhusbolag i Sverige som har flest storformatsytor i utomhusmiljö är min bedömning att AdCityMedia aldrig tidigare varit så välpositionerat att möta framtiden. Utifrån den pipe och orderläge vi har i dagsläget är det med stor entusiasm som jag ser fram emot nästa kvartal.

Anders Axelsson,
VD AdCityMedia AB (publ)

För mer information:

Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08:30 CET.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler,  Strandvägen 7 Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i AdCityMedia

Vid extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i AdCityMedia AB (publ) den 20 januari 2020 fattades följande beslut.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 14.00 i AdCityMedias huvudkontor, Frihamnsgatan 22 i Stockholm.


AdCityMedia ansöker om avnotering

Styrelsen för AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om avnotering av AdCityMedias aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att AdCityMedia erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.


Ocean Outdoor offentliggör preliminärt utfall i sitt ovillkorade erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ)

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 18 december

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie. Aktierna i AdCityMedia är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 9 december 2019 och acceptperioden har förlängts till den 31 januari 2020. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 16 december 2019 har Ocean Bidco förvärvat och erhållit accepter från aktieägare representerande sammanlagt 1 821 384 aktier, motsvarande cirka 97,46 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Med "Ocean" avses i detta pressmeddelande, beroende på sammanhang, Ocean Outdoor eller Ocean Bidco eller koncernen i vilken Ocean Outdoor är moderbolag.


Ocean Outdoor förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ovillkorat och förlänger acceptperioden

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 9 december


Valberedning har utsetts i AdCityMedia AB

AdCityMedias årsstämma 2019 antog principer för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. AdCityMedia AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.


Uttalande från de oberoende styrelseledamöterna i AdCityMedia med anledning av Ocean Outdoors offentliga uppköpserbjudande

AdCityMedia AB:s (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") oberoende styrelseledamöter ("Kommittén") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdCityMedia att acceptera Ocean Bidco Limiteds ("Ocean Outdoor") erbjudande om 165,0 kronor kontant per aktie.


Ocean Outdoor announces a recommended cash offer to the shareholders of AdCityMedia AB (publ)

Press release 19 November 2019

Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), through its indirectly and wholly-owned subsidiary Ocean Bidco Limited ("Offeror" or Ocean Bidco"), hereby announces a recommended public offer ("Offer") to the shareholders of AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" or "Company") to tender all their shares in AdCityMedia to the Offeror at a price of SEK 165 in cash per share. The shares in AdCityMedia are admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). In this press release, "Ocean" refers, depending on the context, to Ocean Outdoor or the Offeror or the group of companies where Ocean Outdoor is the parent company.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted