AdCityMedia erhåller digital order om 1,5 MSEK

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en digital order från ett svensk konsumentbolag om drygt 1,5 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala skärmar. 


AdCityMedia är godkända för handel på Nasdaq First North efter genomförd spridningsemission samt offentliggör bolagsbeskrivning

A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige om att teckna aktier och teckningsoptioner i Bolaget ("Erbjudandet"), varvid aktier till ett värde om cirka 5 MSEK emitteras, inför noteringen på Nasdaq First North ("First North").


AdCityMedia håller investerarträffar i Stockholm och Malmö med anledning av föreliggande IPO på First North

Investerarträffar:

  • Malmö, måndag 16 november kl. 11:30
    Plats: Mangold Fondkommission, Hamngatan 4 i Malmö
  • Stockholm, onsdag 18 november kl. 17:30
    Plats: Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2 i Stockholm
  • Presentation av VD Anders Axelsson med möjlighet till diskussion och frågor. Lättare mat och dryck serveras.
  • Anmälan innehållande namn och totalt antal personer i sällskapet skickas senast fredagen 13 november till: corporate-finance@mangold.se

AdCityMedia offentliggör nyemission av aktier och teckningsoptioner, ansökan om listning på Nasdaq First North samt offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har den 5 november 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") riktat till allmänheten. Emissionen omfattar maximalt 172 414 aktier som erbjuds till kursen 58 SEK per aktie. Sammantaget väntas Erbjudandet inbringa cirka 10 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning. Bolaget har även beslutat om en emission av ytterligare 172 414 aktier till ett värde om ytterligare cirka 10 MSEK att, i samråd med Mangold Fondkommission AB och Bolagets styrelse, utnyttjas vid överteckning av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För varje två tecknade och tilldelade aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen erhålls en teckningsoption vederlagsfritt, varvid en teckningsoption ger rätt till teckning av en nya aktie cirka 18 månader efter Erbjudandet ("Teckningsoptionerna"). Bolagets aktier samt Teckningsoptionerna avses att listas på Nasdaq First North ("First North"). Planerad första handelsdag för aktierna är den 2 december 2015. 


Delårsrapport juli - september 2015 A City Media

OMSÄTTNINGSÖKNING I HÄNDELSERIK PERIOD

JULI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning uppgick till 9 839 (7 841) TSEK, en ökning med cirka 25,5%.

· EBITDA uppgick till -220 (-20) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -2,2 (-0,3)%, en försämring med 200 TSEK.

· I kvartalsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om 331 TSEK som härstammar från förvärvet av Brck Dgtl Outdoor Media AB ("Brick Digital").

· Resultat efter skatt uppgick till -882 (-390) TSEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 225 (-91) TSEK.

· Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5 491 (-852) TSEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning uppgick till 35 490 (31 494) TSEK, en ökning med cirka 12,7%.

· EBITDA uppgick till 3 611 (3 102) TSEK och EBITDA-marginalen 10,2 (9,8)%.

· I kvartalsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om 331 TSEK som härstammar från förvärvet av Brick Digital.

· Resultat efter skatt uppgick till 3 030 (2 077) TSEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 589 (2 146) TSEK.

· Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -7 492 (-789) TSEK.


AdCityMedia undersöker möjligheten att noteras på Nasdaq First North Stockholm

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt samt genom förvärv och undersöker därför möjligheten att under hösten 2015 genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm.


AdCityMedia paketerar digital riksserie med över 140 storbildsskärmar

Under sommaren har mediabolaget AdCityMedia i två steg samordnat och paketerat digitala storbildsskärmar i Sverige. Strategiskt utvalda storbildsskärmar har övertagits från Wallstreet och Brick Digital AB med försäljningsrätt på 130st storbildsskärmar i Sverige har förvärvats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted