Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 27 april 2021

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 27 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Inför stämman publicerades en video med VD Lars Lindell och COO Mikael Egard innehållande deras reflektioner över året som har gått och strategin framöver. Videon finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acconeer.com. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex och Johan Paulsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Rex.

Årsstämman fastställde att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt tolv (12) prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 från dotterbolaget till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget ("Anställda").

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 2 maj 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 september 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 23 april 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,27 procent.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 från dotterbolaget till de personer som är Anställda i Bolaget.

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 2 november 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 31 mars 2025. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som börjar den 28 oktober 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,27 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter samt att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Beslutet innebär vidare att styrelsens säte ändras till Malmö kommun, samt att ett antal justeringar som beror på lagändringar görs tillsammans med några redaktionella justeringar.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 25 mars 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acconeer.com.

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD
Tel. +46 (0)10 218 92 00
ir@acconeer.com
www.acconeer.com

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Nerladdningsbara filer

Acconeer får order från CODICO värd 1 miljon SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för europeiska kunders massproduktion. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 125 000

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for European customers' mass production. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer signerar distributionsavtal med japanska NEXTY med fokus på bilindustrin

Radarteknikbolaget Acconeer AB har signerat ett distributionsavtal med japanska NEXTY Electronics. NEXTY är ett centralt bolag i Toyota Tsusho-gruppens affärsområde elektronik och en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.


Acconeer signs a distribution agreement with Japanese NEXTY focusing on the automotive industry

The radar technology company Acconeer AB has signed a distribution agreement with Japanese NEXTY Electronics. NEXTY, a core company of the Toyota Tsusho Group's electronics business, is a leading Japanese distributor with especially strong coverage of companies in the automotive sector.


Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 27 april 2021

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 27 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Inför stämman publicerades en video med VD Lars Lindell och COO Mikael Egard innehållande deras reflektioner över året som har gått och strategin framöver. Videon finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acconeer.com. Vid stämman fattades följande beslut.


Bulletin from the Annual General Meeting of Acconeer AB on 27 April 2021

Acconeer AB (the "Company") held its annual general meeting on 27 April 2021, for the 2020 fiscal year. In order to prevent the spread of the virus causing covid-19, the annual general meeting was carried out solely through postal voting, without any physical presence. A video with the CEO, Lars Lindell, and COO, Mikael Egard, was published ahead of the AGM. The video included their reflections on the past year and the strategy ahead and is available on the Company's website, www.acconeer.com. At the annual general meeting, the following resolutions were made.


Rättelse av pressmeddelande avseende delårsrapport Q1 2021

I det pressmeddelande som skickades ut 23 april 2021, 07:30 angavs felaktigt år i rubriken. Korrekt år avseende delårsrapporten för första kvartalet är 2021. Därutöver saknades länk till rapporten på Acconeers hemsida. Detta är tillagt i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.


Correction of press release regarding interim report Q1 2021

In the press released sent out on April 23, 2021, 07:30 the wrong year was stated in the headline. The correct year for the interim report for the first quarter is 2021. In addition, a link to the report on Acconeer's web site was missing. This has been added in the press release below, which in all other aspects is the same as the previously distributed press release.


DELÅRSRAPPORT Q1 2020

I första kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 545 TSEK, bruttomarginalen var 74% och fem nya kundprodukter lanserades. I Q1 såldes 399 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 3 516. Bolaget sålde 4024 moduler i Q1, och sedan lansering har totalt 9 701 moduler sålts. Totalt har Acconeer sålt 324 212 sensorer, av vilka 74 881 såldes i Q1 2021.


INTERIM REPORT Q1 2020

In Q1 2021, Acconeers net sales amounted to 7 545 kSEK, the gross margin was 74% and five new customer products were launched. In Q1 399 evaluation kits were sold, and an accumulated 3 516 EVK has been sold since launch. The company sold 4 024 modules in Q1, and since launch a total of 9 701 modules have been sold. In total Acconeer has sold 324 212 sensors, out of which 74 881 were sold in Q1 2021.


Acconeer annonserar A121 pulsad koherent radarsensor, ny högprestandaprodukt i A1-familjen

Idag annonserar Acconeer en ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1, baserad på A111s design men med utökad prestanda. Produkten planeras att vara redo för massproduktion under andra halvåret 2022.


Acconeer announces A121 pulsed coherent radar sensor, new high-performance product in A1 family

Today Acconeer is announcing a new product in the A1 pulsed coherent radar family, based on the design of A111 but with extended performance. The product is planned to be ready for mass-production in the second half of 2022.


Customer story - Winext technology uses radar for improved accuracy in their parking detection module

Chinese company Winext Technology combines Acconeer's A1 radar sensor with a geomagnetic sensor for improved accuracy in their parking space detection module. Thanks to the good result, the company plans to use the A1 radar sensor in more products such as smart trash cans and liquid level meters. Read the full customer story to learn more.


Kallelse till årsstämma 2021 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 27 april 2021.


Notice of Annual General Meeting 2021 in Acconeer AB (publ)

The shareholders of Acconeer AB (publ), reg. no. 556872-7654, (the "Company") are hereby given notice that the Annual General Meeting will be held on 27 April 2021.


Acconeer signerar distributionsavtal med Mouser Electronics och får en första order

Acconeer har signerat ett distributionsavtal med Mouser Electronics, och Acconeer's radarprodukter kommer snart finnas tillgängliga i Mousers webbutik. Samtidigt lägger Mouser Electronics en order om 35 000 USD för ett initialt lager. Ordern avser Acconeers radarsensor A1 och relaterade moduler, utvärderingskit (EVK) och linser. Mouser är en av världens största distributörer av elektronikkomponenter med global utbredning.


Acconeer signs a distribution agreement with Mouser Electronics and receives first order

Acconeer has signed a distribution agreement with Mouser Electronics, and Acconeer's radar products will soon be available through Mouser's online store. At the same time, Mouser Electronics places an order worth USD 35 000 for initial stock. The order relates to Acconeer's A1 radar sensor and related modules, evaluation kits (EVK) and lenses. Mouser is one of the largest electronic component distributors in the world, with a global reach.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2020

Acconeer AB:s årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2020

Acconeer AB's annual report for 2020 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted