Kallelse till årsstämma 2020 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16:30.

Den som önskar delta i stämman ska:

dels i eget namn (ej förvaltarregistrerad) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 april 2020,

dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, senast måndagen den 6 april 2020, skriftligt under adress Acconeer AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund, per telefon 010-218 92 00 vardagar kl. 09:00-17:00 (till antingen Jenny Olsson eller Henrik Ljung) eller via e-post info@acconeer.com. För anmälan av biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd per måndagen den 6 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på hemsidan www.acconeer.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om följande
  (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  (b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen
 13. Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 14. Stämman avslutas

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b) - Förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att Bolagets medel till förfogande om sammanlagt 94 750 605 kronor, inklusive årets förlust om -68 539 494 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorerna

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt tolv (12) prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Förslag till val av styrelse och revisor

En aktieägargrupp har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Bengt Adolfsson (omval), Lars-Erik Wernersson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval) och Johan Paulsson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Thomas Rex.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats investor.acconeer.com.

Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget ("Anställda") på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 har styrelsen föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om (A) emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de Anställda på följande villkor. Ärendena (A) och (B) utgör ett förslag och ska som helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

A. Emission av teckningsoptioner

 1. Högst 300 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara bolagets helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
 3. Dotterbolaget ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut i anslutning till stämman och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 20 april 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast den 5 maj 2020. Styrelsen har rätt att senarelägga betalningstidpunkten.
 6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
 7. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 juni 2023.
 8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 13 april 2020, dock inte under aktiens kvotvärde.
 9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 10. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2023 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)".
 11. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda
Teckningsoptionsprogram 2020/2023 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

 1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget, dels den 20 april 2020 och dels den 2 november 2020, mot betalning överlåtas till Anställda i enlighet med i punkt B.3 angivna riktlinjer.
 2. Överlåtelse enligt punkten B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:
  • Varje Anställd vid respektive tilldelningstillfälle ska erbjudas förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tiondel (1/10) av den Anställdes årslön före inkomstskatt.
  • Högst antal teckningsoptioner som sammanlagt kan tilldelas vid respektive tillfälle är 150 000 teckningsoptioner.
 4. Garanterad tilldelning kommer inte förekomma och överteckning kan inte ske. För det fall tecknat antal teckningsoptioner överskrider det högsta antal teckningsoptioner som kan tilldelas vid ett tilldelningstillfälle ska tilldelning ske proportionerligt i förhållande till tecknat antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.
 5. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2021 varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 förutsätter att den Anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.
 6. Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Vissa kostnader kan dock uppkomma för det fall teckningsoptionspriset överstiger det initialt bedömda marknadsvärdet. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2020/2023 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 300 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 15 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 1,54 procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2019 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med ca 0,06 kronor från -3,58 kronor till -3,52 kronor. Därtill omfattar pågående teckningsoptionsprogram 853 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande en utspädningseffekt om ca 4,25 procent. Sammantaget kan befintliga teckningsoptionsprogram och Teckningsoptionsprogram 2020/2023 medföra en maximal utspädningseffekt om ca 5,65 procent.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Frågans beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 12 kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, senast från och med 24 mars 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på stämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 19 238 500. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 19 238 500.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2020
Acconeer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer får order från taiwanesiska Chip Power värd 274 000 SEK

Ordern gäller Acconeers radarsensor A111. Chip Power Technology Corp. är en ledande distributör i Taiwan som har varit en del av Acconeers globala distributörsnätverk sedan juni 2019. Detta är den första volymordern från Taiwan, avsedd att tillhandahålla sensorer till kunder inom affärsområdet parkeringssensorer.


Acconeer receives order from Taiwanese Chip Power worth USD 28 400

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor. Chip Power Technology Corp. is a leading distributor in Taiwan and has been a part of Acconeer's global distributor network since June 2019. This is the first volume order from Taiwan, providing sensors to customers in the parking sensor segment.


Acconeer utökar distributörsavtal med Restar till Amerika

Acconeer har utökat avtalet med Restar Electronics Corporation så att det även inkluderar Amerika. Sedan juli 2019 har de två bolagen ett distributörsavtal för den japanska marknaden, och beslutet att utöka det till Amerika kommer som ett resultat av de framsteg som nåtts i Japan.


Acconeer extends distributor agreement with Restar to include the Americas

Acconeer has extended the agreement with Restar Electronics Corporation to include the Americas. Since July 2019 the two companies have a distributor agreement for the Japanese market, and the decision to extend it to the Americas comes as a natural result of the good progress seen in Japan.


Acconeer genomför en riktad nyemission om 4 062 000 aktier och tillförs härigenom cirka 65 miljoner kronor

Styrelsen för Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 april 2020, beslutat om och genomfört en nyemission om 4 062 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 16 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Acconeer cirka 65 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av Alps Alpine Co., Ltd. samt ett antal institutionella investerare.


Acconeer completes a directed new share issue of 4,062,000 new shares, raising proceeds of approximately SEK 65 million

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, with support of the authorization granted by the annual general meeting 14 April 2020, resolved on and carried out a new share issue of 4,062,000 shares (the "Directed New Share Issue"). The subscription price of the shares in the Directed New Share Issue amounts to SEK 16 per share. Through the Directed New Share Issue Acconeer will receive proceeds amounting to approximately SEK 65 million before deduction of transaction costs. The Directed New Share Issue was subscribed for by Alps Alpine Co., Ltd. and a number of institutional investors.


Acconeer avser genomföra en riktad nyemission av aktier

Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Alps Alpine Co., Ltd., en världsledande tillverkare av elektronikkomponenter, moduler och system för bilar, har åtagit sig att teckna aktier för högst 3 miljoner USD i den Riktade Nyemissionen.


Acconeer intends to carry out a directed new share issue

Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") today announces its intention to carry out a directed new share issue of approximately SEK 60 million to Swedish and international institutional investors (the "Directed New Share Issue"). Alps Alpine Co., Ltd., a world-leading manufacturer of electronic components, modules, and systems for cars, has undertaken to subscribe for shares corresponding to a maximum of USD 3 million in the Directed New Share Issue.


Acconeer och Alps Alpine har ingått ett MoU-avtal om ett gemensamt utvecklingsavtal avseende nästa generations sensorteknik

Acconeer AB och Alps Alpine Co., Ltd. ("Alps Alpine") har idag, 24 April 2020, ingått ett icke-bindande Memorandum of Understanding ("MoU") om ett gemensamt utvecklingsavtal för att utveckla nästa generations patenterade pulsad koherent sensor, med sikte på ett brett utbud av applikationer i bil-, industri- och konsumentbranscherna inklusive mobiltelefoni. Enligt MoU-avtalet ska Alps Alpine bidra med upp till 70 miljoner SEK för utveckling av produkten samt erhålla exklusivitet för den nya produkten i bilbranschen. Produkten planeras vara klar för produktion under 2023.


Acconeer and Alps Alpine have entered into an MoU for a joint development agreement of Next-Generation Sensing Technology

Acconeer AB and Alps Alpine Co., Ltd. ("Alps Alpine") have today, April 24th 2020, entered into a non-binding Memorandum of Understanding (the "MoU") of a joint development agreement to develop next generation patented Pulse Coherent sensors, targeting a wide range of applications in the automotive, industrial and consumer segments including mobile phones. The MoU prescribes that Alps Alpine will contribute up to USD 7 million towards the development of the product and that Alps Alpine will receive exclusivity for the new product for the automotive market. The product is planned to be ready for production during 2023.


Acconeer får order från Digi-Key värd 295 000 SEK

Ordern avser högprestandamodulen XM112, samt tillhörande connector board och linskit. Digi-Keys globala online-plattform är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer då den når såväl globala aktörer som mindre lokala nischproducenter.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 29 500

The order relates to the XM112 High Performance Module, and correlating connector board and lens kit. Digi-Key's global online platform, serving both global players as well as smaller local niche producers, remains an important distribution channel for Acconeer.


Delårsrapport Q1, 2020


INTERIM REPORT Q1 2020


Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 14 april 2020

Acconeer AB ("Bolaget") höll under tisdagen den 14 april 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Lund varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from the annual general meeting of Acconeer AB held on Tuesday 14 April 2020

Acconeer AB (the "Company") held its annual general meeting ("AGM") on Tuesday, 14 April 2020, for the 2019 fiscal year, with the following main resolutions being made.


Acconeers intäkter uppgick till 2,1 miljoner SEK under första kvartalet 2020

Inför Acconeers årsstämma, som inleds tisdagen 14 april 17.30, presenteras tidigare opublicerade siffror över tre parametrar som är viktiga för bolaget:

 • Intäkter - Acconeers intäkter var 2 114 tusen kronor under första kvartalet 2020, vilket innebär en tillväxt på 16% jämfört med föregående kvartal samt 284% jämfört med första kvartalet 2019.
 • Antalet sålda utvärderingskit (EVK:er) - Under första kvartalet 2020 sålde Acconeer 358 utvärderings kit.
 • Kundlanseringar - Det totala antalet kundlanseringar med Acconeers radar uppgår efter första kvartalet 2020 till 17. Detta innebär en tillväxt med tre stycken jämfört med föregående kvartal.

Acconeer's revenue was 210 k USD during first quarter 2020

Ahead of Acconeer's annual general meeting (AGM), which starts 14 April 17.30, previously unpublished figures for three important parameters are published:

 • Revenue - Acconeer's revenue was 210 000 USD during the first quarter 2020, which is a growth with 16% compared to the previous quarter and 284% compared to the first quarter 2019.
 • Number of sold evaluation kits (EVKs) - During the first quarter 2020 Acconeer sold 358 EVKs.
 • Customer launches - the total number of customer launches with Acconeer's radar is after the first quarter 2020 in total 17. This is a growth with three compared to the previous quarter.

Acconeer tilldelas tre "design wins" av ALPS ALPINE för närvarodetektering i bilar hos en europeisk premiumtillverkare

Radarteknikbolaget Acconeer AB har valts av ALPS ALPINE att leverera radarsensorer för användningsfallet närvarodetektering i bilar till en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet. Acconeer uppskattar det totala potentiella värdet av dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år med start 2022. Med "design win" syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.


Acconeer awarded three design wins by ALPS ALPINE for presence detection in cars to a European premium car manufacturer

The radar technology company Acconeer AB has been chosen by ALPS ALPINE to deliver radar sensors for the use case presence detection in cars to a European premium car manufacturer. Acconeer estimates the total potential value of the design wins to US$ 9-12 million over three years starting in 2022. By "design win" Acconeer refers to that the company's radar sensor has been selected for use in a customer product, but it is not equivalent to that an order has been placed.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär