Acconeer utvecklar ny, mindre Entry-modul avsedd för närvarodetektion

Efter succén med Entry-modulen XM132 som lanserades förra året utökar nu Acconeer familjen Entry-moduler med en mindre version till lägre pris, som riktar sig till användningsområdet närvarodetektion. Den nya modulen kallas Entry Module XM131 Presence, och kommer att finnas på marknaden i Q1 2022.

Entry Module XM131 Presence är optimerad för närvarodetektion och kommer att ha en lödbar design där radarsensorn A111 kombineras med en ARM Cortex M0 mikrokontrollenhet (MCU), med stöd för 1,8V strömförsörjning. Genom att bara tillåta 1,8 V strömförsörjning hålls antalet komponenter till ett minimum, vilket möjliggör en mindre formfaktor samt ett pris avsett att konkurrera i ett marknadssegment som traditionellt domineras av teknik som ultraljud eller infraröda sensorer. Förutom att hålla priset nere, bidrar det reducerade antalet komponenter relaterade till spänningsreglering också till minskad miljöpåverkan för kundprodukter där 1,8V redan finns i systemet.

XM131 kommer med en mjukvara som är speciellt utvecklad för närvarodetektering, vilket innebär att den kommer att köra en unik modulserver och ha ett eget SDK. Med en modul och mjukvara som är speciellt utformad för närvarodetektion möjliggörs en rad innovativa applikationer till ett konkurrenskraftigt pris. Till exempel kan XM131 användas för att upptäcka personer i ett rum eller för att aktivera väcknings- och låsfunktioner för enheter. För kunder som är intresserade av att använda XM131 är det möjligt att redan nu starta utvärdering baserat på XM132, för att vara redo för produktion strax efter lanseringen av XM131 i början av nästa år. Den nya modulen kommer att finnas tillgänglig i formatet "tape-and-reel", vilket gör det enkelt för kunderna att massproducerade produkter.

"Att använda Acconeers nya Entry-modul XM131 öppnar upp för kostnadseffektiva närvarodetekteringsapplikationer, enkel integration med optimerad formfaktor. XM132 har varit en stor framgång och det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot den nya Entry-modulen XM131 "säger Mikael Rosenhed, Head of Product Management.

Högprestandamodulen XM112, baserad på ARM Cortex M7, lanserades i december 2018, för att möjliggöra för kunder att utvärdera sin tillämpning på ett inbyggt system med hög prestanda. I oktober 2019 lanserades IoT-modulen XM122 med inriktning mot batteridriven användning. Där kombineras radarsensorn A111 med en ARM Cortex M4 mikroprocessor och inbyggda uppkopplingsmöjligheter, till exempel Bluetooth.Den första modulen i Entry-familjen, XM132, lanserades i september 2020 och har varit mycket populär tack vare sin lödbara design för smidig integrering i kundprodukter.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Rosenhed, Head of Product Management, Acconeer, telefon: +46 10218 92 00, E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 september 2021 14:00.

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Acconeer och tre stora WiGig-intressenter lämnar in ett gemensamt regleringsförslag till FCC

Acconeer har kommit överens med tre stora globala teknikföretag om ett gemensamt förslag till Federal Communications Commission (FCC) för nya regler för 60GHz-frekvensbandet i USA. Förslaget gör det möjligt för Acconeers och andra mmWave-radarteknologier att samexistera med WiGig i 60GHz-bandet. Det inlämnade förslaget finns att läsa på FCC:s hemsida.


Acconeer and three major WiGig stakeholders submit joint regulation proposal to FCC

Acconeer has agreed with three large global tech companies about a joint proposal to the Federal Communications Commission (FCC) for new regulations of the 60GHz frequency band in the US. The proposal makes it possible for Acconeer's and other mmWave radar technologies to co-exist with WiGig in the 60GHz band. The submitted proposal can be read at FCC's website.


Delårsrapport Q3 2022

I tredje kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 12 066 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 62% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 185 419 och 21 116 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 208 596 radarsensorer och 100 752 moduler. Under kvartalet såldes även 332 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 595. Bruttomarginalen i Q3 var 58% och 11 nya kundprodukter lanserades.


Interim report Q3 2022

In the third quarter 2022, Acconeer's net sales amounted to 12,066 kSEK, and the product revenue increased by 62% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 185,419 and 21,116 modules were sold. In total, Acconeer has sold 1,208,596 radar sensors and 100,752 modules since launch. In the quarter 332 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,595 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q3 was 58% and as much as 11 new customer products were launched.


Acconeer bland Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag enligt Deloitte

Acconeer är bland de 50 svenska företag som kvalificerat sig in på Deloittes lista Sweden Technology Fast 50. Varje år listar Deloitte de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Vilken ranking Acconeer har bland de 50 kommer att meddelas i november.


Acconeer among Sweden's 50 fastest growing tech companies according to Deloitte

Acconeer is among the 50 Swedish companies qualified for Deloitte's list Sweden Technology Fast 50. Every year, Deloitte lists the 50 fastest growing tech companies in Sweden. Which ranking Acconeer has among the 50 will be announced in November.


Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121

Den nya modulen - som blir den första med den nya radarsensorn A121 - kommer att heta XM125 Entry+ Module. Den kommer att ha ultralåg strömförbrukning, enastående systemkostnad och lödbar design för optimerad integration i massproducerade lösningar. Modulen planeras att vara tillgänglig för kunder under Q1 2023.


Acconeer develops module based on the new A121 pulsed coherent radar sensor

The new module - which will be the first to integrate the new A121 radar sensor - will be called XM125 Entry+ Module. It will have ultra-low power consumption, outstanding system cost and solderable design for optimized integration into mass-produced solutions. The module is planned to be available for customers in Q1 2023.


Acconeer har levererat mer än 100 000 radarmoduler

Acconeer har nu skeppat mer än 100 000 moduler med radarsensorn A111 sedan företaget lanserade sin första modul i december 2018. Sedan dess har företaget släppt en rad populära moduler där en radarsensor kombineras med en mikroprocessor (MCU) och andra komponenter.


Acconeer has delivered more than 100 000 radar modules

Acconeer has now shipped more than 100 000 modules with the A111 radar sensor since the company launched its first module in December 2018. Since then, the company has released a range of popular modules where a radar sensor is combined with a microprocessor (MCU) and other supporting components.


Första bilen med Acconeers A1 radar sensor är nu lanserad

Acconeers A1 pulsade koherenta radarsensor används i en elbilsmodell från en av de två främsta amerikanska högvolymbilstillverkarna för access control, vilket möjliggör beröringsfri öppning och stängning av bagageutrymmet på en bil. Detta är den första kommersiellt tillgängliga bilen som använder Acconeers teknologi. Baserat på prognoser från distributören uppskattas värdet av lanseringen av denna modell till 6 100 000 SEK under tre år. Försäljning till denna kund återspeglas i försäljning till Acconeers distributörer.


First car using Acconeers A1 radar sensor now launched

Acconeer's A1 pulsed coherent radar sensor is used in an electrical car model from one of the top two American high-volume car makers for the use case access control, which allows touchless opening of the trunk of a car. This is the first commercially available car using the company's technology. Based on forecasts from the distributor, the value of the launch of this one model is estimated to USD 600 000 over three years. Sales to this customer is reflected in sales to Acconeer's distributors.


Delårsrapport Q2 2022

I andra kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 779 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 120% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 167 654 och 21 294 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 023 177 radarsensorer och 79 636 moduler. Under kvartalet såldes även 224 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 263. Bruttomarginalen i Q2 var 62% och hela 12 nya kundprodukter lanserades. I slutet av kvartalet skeppades utvärderingskit (EVK) för Acconeer's andra radarsensor, A121, till distributörer för försäljning.


Interim report Q2 2022

In the second quarter 2022, Acconeers net sales amounted to 10,779 kSEK, and the product revenue increased by 120% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 167,654 and 21,294 modules were sold. In total, Acconeer has sold 1,023,177 radar sensors and 79,636 modules since launch. In the quarter 224 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,263 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q2 was 62% and as much as 12 new customer products were launched. At the end of the quarter, an evaluation kit (EVK) for Acconeers second radar sensor, A121, was shipped to distributors for sale.


Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner

Acconeer ABs aktiekapital och antal aktier har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO2 (2019/2022). I och med detta ökar bolaget sin kassa med 17 miljoner kronor.


Acconeer registers an increased number of shares through subscription via warrants

Acconeer ABs share capital and number of shares have increased due to the exercise of warrants in series TO2 (2019/2022). As a result, the company is increasing its cash by SEK 17 million.


Acconeer får order från BEYD värd 3,2 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers radarsensor A111 för kunders massproduktion, utvärderingskitet (EVK) XE121 och relaterade produkter, samt de kommande modulerna XM124 och XM123 och dessas EVK. BEYD är Acconeers kinesiska distributör och en viktig säljkanal för bolaget.


Acconeer receives order from BEYD worth 300 000 USD

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for customers' mass production, the evaluation kit (EVK) XE121 and related products, as well as the coming modules XM124 and XM123 including EVKs for these. BEYD is Acconeer's Chinese distributor and remains an important sales channel for the company.


Acconeer lanserar utvärderingskit för A121 - ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1

Som tidigare meddelats introducerar Acconeer en ny högpresterande radarsensor, A121, och idag har utvärderingskit (EVK) för produkten skickats till distributörer och kommer snart att finnas tillgänglig för kunder att köpa. Radarsensorn A121 är planerad att vara klar för massproduktion under första kvartalet 2023.


Acconeer launches Evaluation Kit for A121 - new pulsed coherent radar sensor in A1 product family

As previously announced, Acconeer introduces a new high-performance radar sensor, A121, and today the evaluation kit (EVK) for the product has been shipped to distributors and will soon be available for customers to buy. The A121 radar sensor is planned to be ready for mass production in the first quarter of 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted