Acconeer tecknar distributionsavtal med taiwanesiska Chip Power Technology Corp.

Radarteknikföretaget Acconeer AB har tecknat ett distributionsavtal med Chip Power Technology Corp., som är en ledande distributör i Taiwan. Inledningsvis avser avtalet sensorn A1, moduler och utvärderingskit och täcker den taiwanesiska marknaden.

- Vi är mycket nöjda att kunna meddela att vi har skrivit avtal med Chip Power Technology Corp. Samarbeten med distributörer är en mycket viktig del av vår utrullningsstrategi och genom detta avtal öppnar vi möjligheten för att kunna leverera stora produktvolymer till den taiwanesiska marknaden där vi ser en betydande potential framöver. Chip Power kommer att vara en viktig partner för oss i vår vidare utveckling, säger Lars Lindell, VD för Acconeer.

2019-06-19

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 juni 2019 klockan 09.00.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se

Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 27 april 2021

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 27 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Inför stämman publicerades en video med VD Lars Lindell och COO Mikael Egard innehållande deras reflektioner över året som har gått och strategin framöver. Videon finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acconeer.com. Vid stämman fattades följande beslut.


Bulletin from the Annual General Meeting of Acconeer AB on 27 April 2021

Acconeer AB (the "Company") held its annual general meeting on 27 April 2021, for the 2020 fiscal year. In order to prevent the spread of the virus causing covid-19, the annual general meeting was carried out solely through postal voting, without any physical presence. A video with the CEO, Lars Lindell, and COO, Mikael Egard, was published ahead of the AGM. The video included their reflections on the past year and the strategy ahead and is available on the Company's website, www.acconeer.com. At the annual general meeting, the following resolutions were made.


Rättelse av pressmeddelande avseende delårsrapport Q1 2021

I det pressmeddelande som skickades ut 23 april 2021, 07:30 angavs felaktigt år i rubriken. Korrekt år avseende delårsrapporten för första kvartalet är 2021. Därutöver saknades länk till rapporten på Acconeers hemsida. Detta är tillagt i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.


Correction of press release regarding interim report Q1 2021

In the press released sent out on April 23, 2021, 07:30 the wrong year was stated in the headline. The correct year for the interim report for the first quarter is 2021. In addition, a link to the report on Acconeer's web site was missing. This has been added in the press release below, which in all other aspects is the same as the previously distributed press release.


DELÅRSRAPPORT Q1 2020

I första kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 545 TSEK, bruttomarginalen var 74% och fem nya kundprodukter lanserades. I Q1 såldes 399 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 3 516. Bolaget sålde 4024 moduler i Q1, och sedan lansering har totalt 9 701 moduler sålts. Totalt har Acconeer sålt 324 212 sensorer, av vilka 74 881 såldes i Q1 2021.


INTERIM REPORT Q1 2020

In Q1 2021, Acconeers net sales amounted to 7 545 kSEK, the gross margin was 74% and five new customer products were launched. In Q1 399 evaluation kits were sold, and an accumulated 3 516 EVK has been sold since launch. The company sold 4 024 modules in Q1, and since launch a total of 9 701 modules have been sold. In total Acconeer has sold 324 212 sensors, out of which 74 881 were sold in Q1 2021.


Acconeer annonserar A121 pulsad koherent radarsensor, ny högprestandaprodukt i A1-familjen

Idag annonserar Acconeer en ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1, baserad på A111s design men med utökad prestanda. Produkten planeras att vara redo för massproduktion under andra halvåret 2022.


Acconeer announces A121 pulsed coherent radar sensor, new high-performance product in A1 family

Today Acconeer is announcing a new product in the A1 pulsed coherent radar family, based on the design of A111 but with extended performance. The product is planned to be ready for mass-production in the second half of 2022.


Customer story - Winext technology uses radar for improved accuracy in their parking detection module

Chinese company Winext Technology combines Acconeer's A1 radar sensor with a geomagnetic sensor for improved accuracy in their parking space detection module. Thanks to the good result, the company plans to use the A1 radar sensor in more products such as smart trash cans and liquid level meters. Read the full customer story to learn more.


Kallelse till årsstämma 2021 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 27 april 2021.


Notice of Annual General Meeting 2021 in Acconeer AB (publ)

The shareholders of Acconeer AB (publ), reg. no. 556872-7654, (the "Company") are hereby given notice that the Annual General Meeting will be held on 27 April 2021.


Acconeer signerar distributionsavtal med Mouser Electronics och får en första order

Acconeer har signerat ett distributionsavtal med Mouser Electronics, och Acconeer's radarprodukter kommer snart finnas tillgängliga i Mousers webbutik. Samtidigt lägger Mouser Electronics en order om 35 000 USD för ett initialt lager. Ordern avser Acconeers radarsensor A1 och relaterade moduler, utvärderingskit (EVK) och linser. Mouser är en av världens största distributörer av elektronikkomponenter med global utbredning.


Acconeer signs a distribution agreement with Mouser Electronics and receives first order

Acconeer has signed a distribution agreement with Mouser Electronics, and Acconeer's radar products will soon be available through Mouser's online store. At the same time, Mouser Electronics places an order worth USD 35 000 for initial stock. The order relates to Acconeer's A1 radar sensor and related modules, evaluation kits (EVK) and lenses. Mouser is one of the largest electronic component distributors in the world, with a global reach.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2020

Acconeer AB:s årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2020

Acconeer AB's annual report for 2020 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.


Acconeer och Alps Alpine har signerat ett gemensamt utvecklingsavtal avseende nästa generations sensorteknik

Acconeer AB och Alps Alpine Co., Ltd. ("Alps Alpine") har undertecknat ett gemensamt utvecklingsavtal för att utveckla nästa generations patenterade pulsad koherent sensor, med sikte på ett brett utbud av applikationer i bil-, industri- och konsumentbranscherna inklusive mobiltelefoni. Kontraktet baseras på principerna i MoU-avtalet som tecknades och offentliggjordes i april 2020, och föreskriver att Alps Alpine ska bidra med upp till 6 miljoner USD till utvecklingen av vilka 3,85 miljoner USD betalas som icke återkommande teknikkostnad (NRE) för utveckling, och resterande belopp kommer att investeras i verktyg och tredjeparts-IP. I utbyte kommer Alps Alpine erhålla exklusivitet för den nya produkten i bilbranschen. Produkten planeras vara klar för produktion under 2024.


Acconeer and Alps Alpine have signed a joint development agreement of Next-Generation Sensing Technology

Acconeer AB and Alps Alpine Co., Ltd. ("Alps Alpine") have signed a joint development agreement to develop next generation patented Pulse Coherent sensors, targeting a wide range of applications in the automotive, industrial and consumer segments including mobile phones. The contract is based on the principles in the MoU signed and announced in April 2020, and prescribes that Alps Alpine will contribute up to USD 6 million towards the development of which USD 3.85 million is paid as a Non Recurring Engineering fee and the balance will be invested in tools and third party IP. In return, Alps Alpine will receive exclusivity for the new product for the automotive market. The product is planned to be ready for production during 2024.


Acconeer får order från CODICO värd 810 000 SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 96 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted