Acconeer får order från EMSYS Design värd 797 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. EMSYS Design LCC är ett bolag som tillhandahåller industriella applikationer.

Lars Lindell, VD Acconeer, kommenterar: "Vi är glada över att se ytterligare en volymorder, och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi har haft med EMSYS hittills."

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 07 december 2021 12:00.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Acconeer får order från Drainage Management Services värd 550 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. Drainage Management Services Ltd är ett företag baserat i Storbritannien som tillhandahåller övervakningslösningar för dränering och avloppssystem.


Acconeer receives order from Drainage Management Services worth USD 60,000

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for mass production. Drainage Management Services Ltd is a UK-based company providing monitoring solutions for drainage and sewage systems.


Acconeer offentliggör utfall i företrädesemissionen

Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2021. Den slutliga sammanräkningen visar att 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 465 919 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen. Utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Acconeer cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Acconeer announces outcome of rights issue

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") hereby announces the outcome of the Company's rights issue of shares (the "Rights Issue") which was resolved by the board of directors on 22 November 2021 based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021.The final count in the Rights Issue shows that 2,310,373shares, corresponding to approximately 99 per cent of the Rights Issue, have been subscribed for by the exercise of subscription rights. Furthermore, 2,465,919 shares were subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 105 per cent of the Rights Issue. The final outcome shows that the Rights Issue has been oversubscribed. Through the Rights Issue, Acconeer receives approximately SEK 140 million before deduction of transaction costs.


Acconeer får order av Nexty värd 1,5 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion.  NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.


Acconeer receives order from Nexty worth USD 163 000

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for mass production. NEXTY Electronics is a leading Japanese distributor with especially strong coverage of companies in the automotive sector.


Acconeer offentliggör tilläggsprospekt

Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") offentliggör idag tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") avseende det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 29 november 2021. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.


Acconeer publishes supplementary prospectus

Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") today publishes a supplementary prospectus (the "Supplementary Prospectus") to the prospectus that was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority and published on 29 November 2021. The Supplementary Prospectus is part of and must be read together with the prospectus.


Acconeer får order från EMSYS Design värd 797 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. EMSYS Design LCC är ett bolag som tillhandahåller industriella applikationer.


Acconeer receives order from EMSYS Design worth USD 87 780

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for mass production. EMSYS Design LCC is a company providing industrial applications.


Acconeer får order från Baumüller värd 1 027 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Baumüller Nürnberg GMBH är en ledande tillverkare av elektriska driv- och automationssystem.


Acconeer receives order from Baumüller worth USD 112 900

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for European customer mass production. Baumüller Nürnberg GMBH is a is a leading manufacturer of electric drive and automation systems.


Acconeer offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 140 MSEK ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021, med stöd från bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 april 2021, upprättat ett prospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Acconeer publishes prospectus in connection with forthcoming rights issue

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") has prepared a prospectus (the "Prospectus") relating to the issue of shares of approximately SEK 140 million (the "Rights Issue"), which was resolved by the board of directors on 22 November 2021, based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021. The Prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority.


Acconeer offentliggör företrädesemission om cirka 140 MSEK

Styrelsen i Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 april 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 140 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppgående till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 90 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 85 procent. Acconeer kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att finansiera Bolaget under kommande 24 månader. Företrädesemissionen tillför Acconeer rörelsekapital och skapar bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan.


Acconeer announces rights issue of approximately SEK 140 million

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") has today, based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021, resolved to carry out a rights issue of shares with preferential rights for the Company's existing shareholders of approximately SEK 140 million (the "Rights Issue"). The Company has received subscription commitments from a selection of the Company's largest shareholders, board members and senior executives, amounting to approximately SEK 29 million, corresponding to approximately 21 percent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has entered into agreements on guarantee commitments of approximately SEK 90 million, which means that the Rights Issue is secured to approximately 85 percent. Acconeer will use the proceeds from the Rights Issue to finance the Company for the next 24 months. The Rights Issue provides Acconeer with working capital and creates better conditions for realizing the Company's strategy and business plan.


Acconeer får order från Asteelflash värd 730 000 SEK

Ordern avser Acconeers Entry-modul XM132 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Asteelflash är ett europeiskt EMS-bolag.


Acconeer receives order from Asteelflash worth UDS 82 300

The order relates to Acconeer's XM132 Entry Module for European customer mass production. Asteelflash is a European specialist EMS company.


Acconeers radarsensor A1 i robotgräsklippare från ett stort europeiskt teknikföretag

Den pulsade koherenta radarsensorn A1 från Acconeer används för ytklassificering och hinderdetektering i en nyligen lanserad robotgräsklippare från en av de ledande europeiska tillverkarna inom trädgårdssegmentet. Det totala potentiella värdet av projektet uppskattas framöver till 5 miljoner SEK årligen för Acconeer. Detta är Acconeers uppskattning baserad på marknadsdata över försäljning av robotgräsklippare.


Acconeer's A1 radar sensor in robotic lawn mower from large European technology company

The A1 pulsed coherent radar sensor from Acconeer is used for surface classification and obstacle detection in a recently launched robotic lawn mower from one of the leading European manufacturers in the garden segment. The total potential value of the project going forward is estimated to US$ 600 thousand annually for Acconeer. This is Acconeer's estimate based on market data on robotic lawn mower sales.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted