Acconeer får order från CODICO värd 800 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för europeiska kunders massproduktion. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.

- Vi är glada för ytterligare en volymorder från CODICO, vilket är en bekräftelse på den positiva utveckling vi ser på den europeiska marknaden, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 oktober 2021 12.00.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Acconeer får order från EMSYS Design värd 797 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. EMSYS Design LCC är ett bolag som tillhandahåller industriella applikationer.


Acconeer receives order from EMSYS Design worth USD 87 780

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for mass production. EMSYS Design LCC is a company providing industrial applications.


Acconeer får order från Baumüller värd 1 027 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Baumüller Nürnberg GMBH är en ledande tillverkare av elektriska driv- och automationssystem.


Acconeer receives order from Baumüller worth USD 112 900

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for European customer mass production. Baumüller Nürnberg GMBH is a is a leading manufacturer of electric drive and automation systems.


Acconeer offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 140 MSEK ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021, med stöd från bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 april 2021, upprättat ett prospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Acconeer publishes prospectus in connection with forthcoming rights issue

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") has prepared a prospectus (the "Prospectus") relating to the issue of shares of approximately SEK 140 million (the "Rights Issue"), which was resolved by the board of directors on 22 November 2021, based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021. The Prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority.


Acconeer offentliggör företrädesemission om cirka 140 MSEK

Styrelsen i Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 april 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 140 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppgående till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 90 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 85 procent. Acconeer kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att finansiera Bolaget under kommande 24 månader. Företrädesemissionen tillför Acconeer rörelsekapital och skapar bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan.


Acconeer announces rights issue of approximately SEK 140 million

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") has today, based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021, resolved to carry out a rights issue of shares with preferential rights for the Company's existing shareholders of approximately SEK 140 million (the "Rights Issue"). The Company has received subscription commitments from a selection of the Company's largest shareholders, board members and senior executives, amounting to approximately SEK 29 million, corresponding to approximately 21 percent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has entered into agreements on guarantee commitments of approximately SEK 90 million, which means that the Rights Issue is secured to approximately 85 percent. Acconeer will use the proceeds from the Rights Issue to finance the Company for the next 24 months. The Rights Issue provides Acconeer with working capital and creates better conditions for realizing the Company's strategy and business plan.


Acconeer får order från Asteelflash värd 730 000 SEK

Ordern avser Acconeers Entry-modul XM132 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Asteelflash är ett europeiskt EMS-bolag.


Acconeer receives order from Asteelflash worth UDS 82 300

The order relates to Acconeer's XM132 Entry Module for European customer mass production. Asteelflash is a European specialist EMS company.


Acconeers radarsensor A1 i robotgräsklippare från ett stort europeiskt teknikföretag

Den pulsade koherenta radarsensorn A1 från Acconeer används för ytklassificering och hinderdetektering i en nyligen lanserad robotgräsklippare från en av de ledande europeiska tillverkarna inom trädgårdssegmentet. Det totala potentiella värdet av projektet uppskattas framöver till 5 miljoner SEK årligen för Acconeer. Detta är Acconeers uppskattning baserad på marknadsdata över försäljning av robotgräsklippare.


Acconeer's A1 radar sensor in robotic lawn mower from large European technology company

The A1 pulsed coherent radar sensor from Acconeer is used for surface classification and obstacle detection in a recently launched robotic lawn mower from one of the leading European manufacturers in the garden segment. The total potential value of the project going forward is estimated to US$ 600 thousand annually for Acconeer. This is Acconeer's estimate based on market data on robotic lawn mower sales.


Delårsrapport Q3 2021

I tredje kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 859 TSEK, och intäktsökningen var 183% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 130 662, och 10 723 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 567 130 radarsensorer och 22 650 moduler. Under kvartalet såldes även 273 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 250. Bruttomarginalen i Q3 var 70% och sju nya kundprodukter lanserades.


Interim report Q3 2021

In Q3 2021, Acconeer's net sales amounted to 7,859 kSEK, and the revenue increased by 183% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 130,662, and 10,723 modules were sold. In total, Acconeer has sold 567,130 radar sensors and 22,650 modules since launch. In Q3 273 evaluation kits were sold, and an accumulated 4,250 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q3 was 70% and seven new customer products were launched.


Acconeer får order från Digi-Key värd 500 000 SEK

Ordern avser Acconeers Entry-modul XM132 för kunders massproduktion. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 59 000

The order relates to Acconeer's XM132 Entry Module for customers' mass production. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


Acconeer får order från CODICO värd 800 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för europeiska kunders massproduktion. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 91 000

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for European customers' mass production. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer utvecklar ny, mindre Entry-modul avsedd för närvarodetektion

Efter succén med Entry-modulen XM132 som lanserades förra året utökar nu Acconeer familjen Entry-moduler med en mindre version till lägre pris, som riktar sig till användningsområdet närvarodetektion. Den nya modulen kallas Entry Module XM131 Presence, och kommer att finnas på marknaden i Q1 2022.


Acconeer develops new smaller Entry Module targeting presence use case

After the success with XM132 Entry Module released last year, Acconeer now extends the Entry Module family with a smaller, lower priced version targeting the presence use case. The new module will be called Entry Module XM131 Presence and will be available on the market in Q1 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted