Acconeer får order från Baumüller värd 1 027 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Baumüller Nürnberg GMBH är en ledande tillverkare av elektriska driv- och automationssystem.

Lars Lindell, VD Acconeer, kommenterar: "Vi är glada över att se ännu en stor order i Europa, denna gång för kunder inom Smart Cities-segmentet."

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 06 december 2021 14:30.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro

Acconeers radarsensor A1 används för närvaro- och hinderdetektering i en nyligen annonserad social robot från en av Japans största elektroniktillverkare, som tillhandahåller exklusiva produkter till konsumenter globalt. Det initiala potentiella värdet av lanseringen uppskattas till 150 000 USD årligen för Acconeer, baserat på prognoser från tillverkaren. Produkten kommer initialt att lanseras på den japanska marknaden.


Acconeer's A1 radar sensor in robot from large global Japanese consumer electronics company

The A1 radar sensor from Acconeer is used for presence and obstacle detection in a recently announced entertainment robot from one of Japan's largest electronics manufacturers providing high-end devices to consumers globally. The initial potential value of the launch is estimated to USD 150 000 annually for Acconeer, based on forecasts from the manufacturer. The product will initially be launched on the Japanese market.


Kallelse till årsstämma 2022 i Acconeer AB (publ)

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") håller årsstämma den 26 april 2022 kl. 16.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö.


Notice of Annual General Meeting 2022 in Acconeer AB (publ)

The Annual General Meeting of Acconeer AB (publ), reg. no. 556872-7654, (the "Company") will be
held on 26 April 2022 at 16:30, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 in
Malmö.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2021

Acconeer AB:s årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2021

Acconeer AB's annual report for 2021 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.
Acconeer blir direktkund till GlobalFoundries

Acconeer tillkännager idag en överenskommelse med GlobalFoundries om att att Acconeer ska bli en direktkund till GlobalFoundries. Kontraktsdiskussioner kommer att påbörjas omedelbart och beräknas avslutas före slutet av 2022. GlobalFoundries Inc. är ett av världens ledande kontraktstillverkningsföretag för halvledarkomponenter, hos vilka Acconeer producerar sina halvledar-wafers.


Acconeer becomes direct customer of GlobalFoundries

Acconeer today announces agreement with GlobalFoundries that the two companies have agreed that Acconeer will become a direct customer of GlobalFoundries. Contract discussions will commence immediately and should be closed before end 2022. GlobalFoundries Inc. is one of the world's leading semiconductor contract manufacturing companies, where Acconeer produces their semiconductor wafers.


Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.


Year-end report January 1 - December 31 2021

In the fourth quarter 2021, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 8,110, and the revenue increased by 174% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 159,280, and 10,224 modules were sold. In total, Acconeer has sold 726,410 radar sensors and 32,874 modules since launch. In Q4 391 evaluation kits were sold, and an accumulated 4,641 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q4 was 72% and ten new customer products were launched.


Acconeer får två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK

Acconeer får en order från Codico värd 1,6 miljoner SEK och ytterligare en från Nexty Electronics värd 760 000 SEK. Båda beställningarna avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 för kunders massproduktion. CODICO GmbH är en ledande europeisk distributör med huvudkontor i Wien, Österrike. NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med särskilt stark täckning inom bilindustrin.


Acconeer receives two orders worth in total USD 260 000

Acconeer receives an order from Codico worth USD 177 600 and another one from Nexty Electronics worth USD 81 600. Both orders relate to Acconeer's A1 pulsed coherent radar sensor for customers' mass production. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria. NEXTY Electronics is a leading Japanese distributor with especially strong coverage of companies in the automotive sector.


Acconeer får order från Glyn värd 536 000 SEK

Ordern avser Acconeers radarsensor A1 för massproduktion av kundprodukter i Asien-Stillahavsregionen. Glyn Ltd är baserade i Nya Zeeland, och är etablerade som en ledande distributör i Nya Zeeland och Australien.


Acconeer receives order from Glyn worth USD 58,500

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for customer mass production in the Asia Pacific region. Based in New Zealand, Glyn Ltd is established as a leading distributor in New Zealand and Australia.


Acconeer får order från Drainage Management Services värd 550 000 SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. Drainage Management Services Ltd är ett företag baserat i Storbritannien som tillhandahåller övervakningslösningar för dränering och avloppssystem.


Acconeer receives order from Drainage Management Services worth USD 60,000

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for mass production. Drainage Management Services Ltd is a UK-based company providing monitoring solutions for drainage and sewage systems.


Acconeer offentliggör utfall i företrädesemissionen

Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2021. Den slutliga sammanräkningen visar att 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 465 919 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen. Utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Acconeer cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Acconeer announces outcome of rights issue

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") hereby announces the outcome of the Company's rights issue of shares (the "Rights Issue") which was resolved by the board of directors on 22 November 2021 based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021.The final count in the Rights Issue shows that 2,310,373shares, corresponding to approximately 99 per cent of the Rights Issue, have been subscribed for by the exercise of subscription rights. Furthermore, 2,465,919 shares were subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 105 per cent of the Rights Issue. The final outcome shows that the Rights Issue has been oversubscribed. Through the Rights Issue, Acconeer receives approximately SEK 140 million before deduction of transaction costs.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted