Kallelse till årsstämma 2021 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 27 april 2021.


Notice of Annual General Meeting 2021 in Acconeer AB (publ)

The shareholders of Acconeer AB (publ), reg. no. 556872-7654, (the "Company") are hereby given notice that the Annual General Meeting will be held on 27 April 2021.


Acconeer signerar distributionsavtal med Mouser Electronics och får en första order

Acconeer har signerat ett distributionsavtal med Mouser Electronics, och Acconeer's radarprodukter kommer snart finnas tillgängliga i Mousers webbutik. Samtidigt lägger Mouser Electronics en order om 35 000 USD för ett initialt lager. Ordern avser Acconeers radarsensor A1 och relaterade moduler, utvärderingskit (EVK) och linser. Mouser är en av världens största distributörer av elektronikkomponenter med global utbredning.


Acconeer signs a distribution agreement with Mouser Electronics and receives first order

Acconeer has signed a distribution agreement with Mouser Electronics, and Acconeer's radar products will soon be available through Mouser's online store. At the same time, Mouser Electronics places an order worth USD 35 000 for initial stock. The order relates to Acconeer's A1 radar sensor and related modules, evaluation kits (EVK) and lenses. Mouser is one of the largest electronic component distributors in the world, with a global reach.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2020

Acconeer AB:s årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2020

Acconeer AB's annual report for 2020 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.


Acconeer och Alps Alpine har signerat ett gemensamt utvecklingsavtal avseende nästa generations sensorteknik

Acconeer AB och Alps Alpine Co., Ltd. ("Alps Alpine") har undertecknat ett gemensamt utvecklingsavtal för att utveckla nästa generations patenterade pulsad koherent sensor, med sikte på ett brett utbud av applikationer i bil-, industri- och konsumentbranscherna inklusive mobiltelefoni. Kontraktet baseras på principerna i MoU-avtalet som tecknades och offentliggjordes i april 2020, och föreskriver att Alps Alpine ska bidra med upp till 6 miljoner USD till utvecklingen av vilka 3,85 miljoner USD betalas som icke återkommande teknikkostnad (NRE) för utveckling, och resterande belopp kommer att investeras i verktyg och tredjeparts-IP. I utbyte kommer Alps Alpine erhålla exklusivitet för den nya produkten i bilbranschen. Produkten planeras vara klar för produktion under 2024.


Acconeer and Alps Alpine have signed a joint development agreement of Next-Generation Sensing Technology

Acconeer AB and Alps Alpine Co., Ltd. ("Alps Alpine") have signed a joint development agreement to develop next generation patented Pulse Coherent sensors, targeting a wide range of applications in the automotive, industrial and consumer segments including mobile phones. The contract is based on the principles in the MoU signed and announced in April 2020, and prescribes that Alps Alpine will contribute up to USD 6 million towards the development of which USD 3.85 million is paid as a Non Recurring Engineering fee and the balance will be invested in tools and third party IP. In return, Alps Alpine will receive exclusivity for the new product for the automotive market. The product is planned to be ready for production during 2024.


Acconeer får order från CODICO värd 810 000 SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 96 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer får order från Glyn Limited värd 1,3 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. Baserade i Nya Zeeland är Glyn Ltd Acconeers huvudsakliga distributör i Nya Zeeland och Australien, och bolagen har ett distributörsavtal sedan juni 2019.


Acconeer receives order from Glyn Limited worth USD 156 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. New Zealand-based Glyn Ltd is Acconeer's main distributor in New Zealand and Australia, and the two companies have a distribution agreement since June 2019.


Acconeer, Imagimob and OSM Group shows gesture-controlled in-ear headphones

As previously announced, Acconeer, Imagimob and OSM Group have been working together on gesture-controlled in-ear headphones. A working prototype is now ready, providing a platform which enables customers to bring gesture-controlled in-ear headphones to the market in a short time.


Acconeer får order från Digi-Key värd 390 000 SEK

Ordern avser Acconeer radarsensor A1 samt IoT-modulen XM122. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 47 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor, as well as the XM122 IoT Module. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 956 tusen SEK, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 tusen SEK. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit (EVK), vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.


YEAR-END REPORT 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2020

In the fourth quarter 2020, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 2,956, and seven new customer products were launched. The cash flow from operating activities was kSEK -13,927. During the quarter, 501 evaluation kits (EVK) were sold, which is well above the company's target of selling on average three EVK per day.


Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet

Vinnova har beslutat att ge Acconeer 4 miljoner kronor till forskning på sömnövervakning med radar. Projektet kommer att pågå under tre år med start i april 2021 och kommer vara ett konsortium med Schweiziska Sleepiz och Göteborgs Universitet.


Acconeer receives funding of SEK 4M for project on sleep monitoring with Sleepiz and University of Gothenburg

Sweden's Innovation Agency has granted Acconeer 4 million SEK for research on sleep monitoring using radar. The project will run for three years starting in April 2021 and will be a consortium with Sleepiz based in Switzerland and the University of Gothenburg, Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted