Delårsrapport Q3 2017

  • Nettoomsättningen för perioden januari - september blev 343,9 Mkr (300,3)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 64,3 Mkr (62,0) motsvarande en marginal om 18,7 % (20,7)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 59,8 Mkr (59,5) motsvarande en marginal om 17,4 % (19,8) 
  • Resultat per aktie uppgick till 3,91 kr (3,90)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 57,0 Mkr (36,6)

"Efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter på en hög nivå. Alla dotterbolagen har en positiv försäljningsutveckling. Koncernens goda utveckling vilar därför på en bred bas. En god konjunktur och ett fortsatt bibehållet starkt fokus på miljöfrämjande aktiviteter kännetecknar våra marknader. Detta skapar bra förutsättningar för en fortsatt långsiktig organisk tillväxt för branschen i stort och för vår koncern i synnerhet".

"Tredje kvartalet resulterade i en ökning av både omsättning och vinst i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år" säger Ola Burénius.

2017-11-24 Lidköping

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av: Ekonomichef och tillförordnad VD Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl 08:00 CET.

Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär