Bokslutskommuniké 2018

Kvartal 4 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 160,4 Mkr (147,7) vilket motsvarar en tillväxt på 8,6% (32,8) varav 1,7 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 28,6 Mkr (28,2) motsvarande en marginal om 17,8 % (19,1)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25,5 Mkr (25,8) motsvarande en marginal om 15,9 % (17,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,12 kr (1,78)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 17,7 Mkr (32,1)

 Perioden januari - december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 643,8 Mkr (491,5) vilket motsvarar en tillväxt på 31,0% (19,5) varav 16,1 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 131,9 Mkr (92,6) motsvarande en marginal om 20,5 % (18,8)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 120,0 Mkr (85,6) motsvarande en marginal om 18,6 % (17,4)
  • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 8,61 kr (5,68)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 92,1 Mkr (89,0)

"2018 blev det bästa året i Absolents historia med en försäljningstillväxt om 31% till 644 MSEK (492) och en ökning av rörelseresultatet (EBITA) med 42% till 132 MSEK (93). Trots tuffa jämförelsetal från föregående års starkaste kvartal kunde vi uppvisa en försäljningstillväxt för fjärde kvartalet om 9 %, varav 2 % var organiskt. Justerat för tidigare aviserade engångskostnader var rörelseresultatet för kvartalet på samma nivå som tidigare kvartal under året och vi är tillfreds med den lönsamhetsnivå vi nu presterar. Säger koncernchef Axel Berntsson.

Årsstämma
Årsstämma äger rum den 3 maj 2019 i Lidköping. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig från 12 april 2019 på bolagets hemsida.

Utdelning
Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 50% till 1,50 kr (1,00) per aktie.

Lidköping 2019-02-28

Ytterligare information
Bokslutskommunikén finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se
Frågor om bokslutskommunikén besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson                   0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius:                                 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.
Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl 08:00 CET. 

Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär