ABSOLENT AIR CARE GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021

Kvartal 3 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 254,4 (191,1) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 33,1 (-33,1) %.

· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 38,4 (12,8) Mkr motsvarande en marginal om 15,1 (6,7) %.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,1 (-6,5) Mkr motsvarande en marginal om 5,1 (-3,4) %. Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -25,0 (-19,3) Mkr.

· Resultat per aktie uppgick till 0,33 (-1,08) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 13,4 (24,9) Mkr.

Januari-september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 757,1 (666,8) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 13,5 (-6,7) %.

· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 106,8 (3,1) Mkr motsvarande en marginal om 14,1 (0,5) %.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,6 (-55,7) Mkr motsvarande en marginal om 4,3 (-8,4) %. Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -73,2 (-59,6) Mkr.

· Resultat per aktie uppgick till 0,57 (-6,79) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 61,9 (46,3) Mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:00 CET.Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: [email protected]Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year end Report 2019


Delårsrapport Q3 2019


Interim Report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted