Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB

Aktieägarna i Absolent Air Care Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och aktieägare kommer att ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per onsdagen den 11 maj 2022;
 • dels senast onsdagen den 18 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning. 

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 11 maj 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Absolent Air Care Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 18 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 18 maj 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas formuläret.  

Förslag till dagordning

 1. Val av stämmoordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning;
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Val av styrelse och styrelseordförande.
 11. Val av revisorer.
 12. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 1 samt 8-11 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 1 Val av stämmoordförande.
Johan Westman ska väljas till årsstämmans ordförande. 

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 4 Val av justeringsmän
Styrelsen förslår att Ola Burenius och Jan Berndtsson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 (b) Förslag till utdelning.
Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 23 maj 2022. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 27 maj 2022.

Punkt 8 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

Punkt 9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Arvode ska utgå med 600 000 kr till styrelseordföranden samt 200 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelse och styrelseordförande.
Omval av Johan Westman, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Gun Nilsson. Omval av Johan Westman som styrelsens ordförande.  

Punkt 11 Val av revisorer.
Omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
Styrelsen i Absolent Air Care Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 procent av utestående aktier.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 9 maj 2022, till adress Absolent Air Care Group AB (publ), Västra Hamngatan 10, 411 17 Göteborg eller via e-post till [email protected] Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.absolentgroup.com och hos bolaget på adress Västra Hamngatan 10, 411 17 Göteborg senast den 14 maj 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

 

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 7 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com senast från och med tisdagen den 26 april 2022, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande senast från och med torsdagen den 5 maj 2022. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress Västra Hamngatan 10,
411 17 Göteborg.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg 11 april 2022

Absolent Air Care Group AB (publ)

StyrelsenYtterligare information

Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.com

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson:           0510 - 484000

CFO Karin Brossing Lundqvist

 

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00.

E-mail: [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted