BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP (PUBL) 2022

Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 19 maj 2022. Årsstämman har genomförts enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie, motsvarande    22 641 936 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 23 maj 2022. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg med start den 27 maj 2022.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Johan Westman och Gun Nilsson, med Johan Westman som ordförande för styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelseordföranden samt 200 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Joakim Falck utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 procent av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner

 

Ytterligare information:

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på https://absolentgroup.com/corporate-governance/annual-general-meetings

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]                                          

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted