Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)

Första kvartalet, januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

· Nettoomsättningen steg med 55 procent till 36,8 (23,8) MSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar EBITDA, förbättrades med 92 procent och uppgick till -0,5 (-6,2) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar förbättrades med 52 procent och uppgick till -4,4 (-9,1) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (-9,5) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,10) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,8 (-6,2) MSEK då det påverkades av upparbetade ej fakturerade intäkter i pågående projekt, skattefordringar och fordringar på anslag från Scottish Enterprise avseende pågående utvecklingsprojekt

· Orderstocken uppgick till 142 (183) MSEK. Per sista april 2021 uppgick orderstocken efter förvärvet av Omnisys Instruments AB till 260 MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

· AAC Clyde Space AB förändrade sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. En decentraliserad ledningsstruktur har införts med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land

· OHB Sweden utsåg AAC Clyde Space som tilltänkt leverantör av avioniksystem till ESAs "Arctic Weather Satellite"

· AAC Clyde Space tilldelades ett kontrakt av det kanadensiska jordobservationsföretaget Wyvern Inc. för att säkra uppskjutningen av tre satelliter i omloppsbana under 2022. Kontraktet föregår ett planerat Space Data as a Service-avtal mellan parterna avseende leverans av hyperspektral data som förväntas slutas under Q2, 2021

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC Clyde Space förvärvade 100 procent av aktierna i svenska Omnisys Instruments AB. Bolaget konsolideras i räkenskaperna från och med 30 april 2021. Genom förvärvet ökade koncernens orderstock till 260 MSEK vid utgången av april 2021

· AAC Clyde Space genomförde en riktad nyemission om 100 MSEK

Kommentar av VD

Det har varit en hektisk start på året med den utveckling vi haft under de senaste 12 månaderna, något som fortsätter driva tillväxten.

Även om pandemin utgör en ständig utmaning för människor och företag över hela världen har vi fått en rivstart på verksamheten 2021. Med en tydlig strategi och ambition ska vi bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och tjänster från rymden.

Vårt starka resultat för första kvartalet visar att vi är på rätt väg till att vara lönsamma 2022. EBITDA förbättrades med 92 procent jämfört med första kvartalet 2020 och nettoomsättningen ökade med 55% jämfört med samma period till 36,8 MSEK.

Med stöd från våra aktieägare fortsätter vi med strategiska förvärv för att utöka våra erbjudanden och accelerera vår tillväxt. I förvärvet av Omnisys i april erhöll vi fick 28 års erfarenhet i att utveckla lönsam, högpresterande elektronikhårdvara, inklusive atmosfäriska sensorer i världsklass. Detta tar vårt Space Data as a Service-erbjudande till nya nivåer där vi kan bygga konstellationer som levererar ny typ av data med hög frekvens och kvalitet till våra kunder. Med Omnisys förvärvet uppgår koncernens orderstock till 260,4 miljoner kronor i slutet av april, ett kvitto på styrkan i vår nuvarande strategi. En utveckling som stärker vårt mål på intäkter om 500 miljoner kronor 2024.

Kombinationen av kubsatelliter från AAC Clyde Space och sensorer från Omnisys kommer revolutionera kvalitén på väderprognoser till gagn för ett brett spektrum av applikationer: jordbrukare som vill optimera skörden, säkrare sjöfart, minimerande av effekter av orkaner ... och givetvis för vårt dagliga liv.

Noggranna väderprognoser kommer att bli allt viktigare då klimatförändringarna medför osäkra väderfenomen. Jag är mycket glad över att vår koncern valts att stödja ESA:s rymdmission Arctic Weather Satellite (AWS), vilken syftar till att öka vår förståelse av miljön på jorden. AWS är en prototypsatellit som föregår en planerad konstellation av satelliter. Missionen syftar till att förbättra väderprognoser, särskilt över den arktiska regionen. AWS-satelliterna kommer att ge viktiga och kompletterande data som ligger utanför möjligheterna hos de större geostationära satelliter som används idag.

Förutom att utöka våra förmågor genom förvärvet av Omnisys, var det nu rätt tid att uppdatera vår ledningsstruktur för att öka vår anpassningsförmåga och underlätta tillväxt. Den nya strukturen innebär en decentraliserad ledningsstruktur med lokal styrning av verksamheten i varje land. Försäljnings och strategifrågor hanteras av koncernledningen.

I slutet av sommaren kommer vi presentera en plan som beskriver vårt åtagande att stärka vårt erbjudande inom lönsamma och kommersiella miljöapplikationer. Under tiden kommer våra team att fokusera på kritiska leveranser och säkerställa uppskjutningar av satelliter, integration av våra senaste förvärv och stärka vår orderstock. Med vårt intensiva arbete och med våra nya förvärv utlovar vi en framtid med nya förbättrade småsatelliter för en bättre förståelse av vår planet och effektivare användning av dess resurser.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 08:30 CEST.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE

AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdmissioner - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdmissioner
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2021

2021-08-26 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - June 2021

2021-08-26 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC startar AAC Space Africa för att delta i Afrikas växande rymdsektor

2021-08-23 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, startar AAC Space Africa för att dra nytta av den snabbt växande marknaden för satelliter och rymdbaserade tjänster i Afrika. AAC Space Africa ska designa, bygga och leverera rymdprogram till den afrikanska kontinenten från sin bas i Kapstaden i Sydafrika. Det nya dotterbolaget kommer även att vara gruppens kompetenscentrum för avancerad radiokommunikation.


AAC Clyde Space starts AAC Space Africa to take part in Africa's growing space sector

2021-08-23 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, today announced it has founded AAC Space Africa to capitalize on the rapidly growing market for satellites and space services in Africa. AAC Space Africa will design, build, and deliver space missions to the continent from its Cape Town base in South Africa's Western Cape Province. The new subsidiary will also be the group's centre of competence for advanced radio communication.


AAC Clyde Space startar nyhetsbrev

2021-08-20 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har publicerat det första numret i sitt koncernövergripenade nyhetsbrev SPAACE TALK.


AAC Clyde Space launches group-wide newsletter

2021-08-20 AAC Clyde Space AB (publ)
Leading New Space company AAC Clyde Space has published the first issue of its group-wide newsletter, SPAACE TALK.


AAC Clyde Space fokuserar analystjänster till Edison

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har beslutat att fokusera sin uppdragsanalys till brittisk/USA-baserade Edison Group och har avslutat analystjänsten Penser Access hos Erik Penser Bank. Analyserna från Edison möter AAC Clyde Spaces behov av att skapa förståelse av och transparensen för bolaget och dess internationella verksamhet.


AAC Clyde Space focuses analytical services to Edison

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has decided to focus its analytical services on the UK/US based Edison Group and has discontinued the analytical service Penser Access with the Erik Penser Bank. The analysis from Edison meets AAC Clydes Space's need to provide understanding and transparency of the company and its operations internationally.


AAC Clyde Space sluter avtal med Wyvern om leverans av Space Data as a Service för 8,4 MGBP

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har slutit ett avtal värt ca 100 MSEK (8,4 MGP) för att leverera högupplöst, multiband, hyperspektral data från rymden till det kanadensiska jordobservations-företaget Wyvern Inc. under en första fyraårsperiod med planerad start i mitten av 2022.


AAC Clyde Space closes £8.4m Space Data as a Service contract with Wyvern

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, has entered into a £8.4m (approx. SEK 100m) contract to deliver high-resolution, multi-band, hyperspectral data from space to Canadian Earth observation company Wyvern Inc. over an initial four-year period, with an intended start mid-2022.


Kungligt besök av Drottning Elizabeth II och Prinsessan Anne hos AAC Clyde Space i Glasgow

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitföretag, hedrades idag med ett besök av Hennes Majestät Drottningen och Hennes Majestät Prinsessan Anne vid anläggningen i Glasgow. AAC Clyde Space besöktes även av chefen för UK Space Agency, Dr Graham Turnock och the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.


AAC Clyde Space Receive Royal Visit from The Queen and The Princess Royal, Celebrating their Contribution to the UK Space Sector

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, was honored to be visited by Her Majesty The Queen and Her Royal Highness The Princess Royal at our Glasgow facility today. AAC Clyde Space were also joined by the Head of the UK Space Agency, Dr Graham Turnock and the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.


AAC Clyde Space erhåller 135 kUSD för att driva SeaHawk-1 ytterligare ett år

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har erhållit en order värd ca 1,1 MSEK (135 kUSD) för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från sin markstation i Glasgow under ytterligare 12 månader.


AAC Clyde Space wins 135 kUSD order to continue operating SeaHawk-1

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a 135 kUSD order to continue operating the SeaHawk-1 satellite from its Operations Centre in Glasgow for a further 12 months.


AAC Clyde Space vinner order värd 4,6 MGBP från Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order värd ca 54 MSEK (4,6 MGBP) från Horizon Space Technologies Ltd på en nyckelfärdig lösning som inkluderar uppskjutning av två nya satelliter, drift och dataleverans. Satelliterna kommer att bli en del av Horizon Space Technologies Amber-konstellation som ska leverera maritima signalspaningsdata, så kallad Maritime Domain Awareness (MDA) data.


AAC Clyde Space wins 4.6 MGBP order from Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), a leading New space company, has won a 4.6 MGBP order for a full turn-key solution from Horizon Space Technologies, including two new satellite launches, operations and data delivery. The satellites will become part of the Horizon Space Technologies' Amber™  constellation dedicated to delivering Maritime Domain Awareness (MDA) intelligence data.


AAC Clyde Space AAC vinner order på 1 MUSD från Intuitive Machines mission som ska borra is på månen

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order från amerikanska Intuitive Machines på delsystem till isborrnings-missionen IM-2, värd ca 8,3 MSEK (1,0 MUSD). Missionen ska borra efter is på månen. Ordern följer på den senaste leveransen av flygmodeller till det amerikanska företagets första månlandningsmission.


AAC Clyde Space wins USD 1m subsystems order from Intuitive Machines for ice-drilling mission to the Moon

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a USD 1.0m order on subsystems for the ice-drilling mission IM-2 to the Moon led by the U.S. company Intuitive Machines. The order follows the recent delivery of flight models for the U.S. company's first lunar landing mission.


AAC Clyde Space vinner GNSS-order värd 0,55 MUSD

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
Rymdbolaget AAC Clyde Spaces amerikanska dotterbolag SpaceQuest har vunnit en order värd ca 4,6 MSEK (0,55 MUSD) från en kund i Asien på mottagare och antenner som tar emot signaler från det globala navigationssystemet GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Produkterna ska levereras under 3,5 år med start 2021.


AAC Clyde Space wins USD 0.55m GNSS receiver and antenna order

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's US subsidiary SpaceQuest has received an order of USD 0.55m (approx. SEK 4.6m) for global navigation satellite systems (GNSS) receivers and antennas to be delivered to a customer in Asia over 3.5 years starting in 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted