Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2020

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)

Andra kvartalet, april - juni 2020 (jämfört med april - juni 2019)

· Nettoomsättningen steg till 18,5 (16,7) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,5 (-7,7) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -10,3 (-10,8) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -10,5 (-11,0) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,14) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-3,6) MSEK

· Orderstocken uppgick till 164 (126) MSEK

Januari - juni 2020 (jämfört med januari - juni 2019)

· Nettoomsättningen steg till 42,4 (31,7) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,7 (-14,2) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -19,5 (-20,7) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -20,0 (-21,1) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 (-0,29) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (-8,6) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

· AAC Clyde Space Glasgow erhöll ett anslag om 2 300 000 GBP (ca 27 MSEK) från Scottish Enterprise för att utveckla nästa generations nano- och småsateliter

· Amerikanska Moog valde ut AAC Clyde Space för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana. Ordervärdet är 340 000 GBP (ca 4 MSEK)

· Amerikanska Loft Orbital utökade en tidigare beställning med kraftsystem för 250 000 USD (ca 2 MSEK) till två satelliter

· Amerikanska Orbital Micro Systems (OMS) beställde en 6U-satellit för 642 000 GBP (ca 7 MSEK). Satelliten ska ingå i OMS kommersiella konstellation som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation

· AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen

· Under perioden har Covid-19 påverkat orderingång då kunder senarelagt order och vinstavräkningen då underleverantörer inte levererat enligt plan på grund av viruset

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC Clyde Space aktie började handlas i USA på OTC-markets

· AAC Clyde Space, Saab och ORBCOMM bygger nästa generations maritima kommunikation. AAC Clyde Space erhåller totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket

· AAC Clyde Space utsåg Peter Anderson till Vice President Business Development och tar därmed plats i koncernens verkställande ledning

Kommentar av VD

Så har plötsligt första halvåret 2020 passerat. De senaste sex månaderna har visat sig vara händelserika, oförutsägbara och mycket mer annorlunda än vad vi hade planerat. När covid-19 slog till agerade vi för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet så bra som möjligt.

Med detta har vi lyckats stärka intäkterna under första halvåret 2020 med 34 procent och få kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet att närma sig svarta siffror. Även om tillväxten var relativt stark hölls den tillbaka av pandemin. Arbetet i renrum och produktionsanläggningar lades om för att möjliggöra social distansering, vilket hämmade produktionen. Vissa leverantörer har haft svårt att leverera i tid, vilket resulterat i förseningar och dämpade bokförda intäkter.

Sett i ett längre perspektiv slöt vi flera avtal, totalt värda mer än 14 miljoner kronor, inkluderande en satellitorder och beställningar på flera stora delsystem, vilket resulterat i en stabil orderstock på 164 miljoner kronor. Pandemin påverkar våra blivande och befintliga kunder olika, flera väljer att skjuta på order till senare i år eller in i nästa år. Men trots det är den underliggande starka tillväxten i marknaden intakt.

Jag är mycket glad att vi i augusti kunde offentliggöra ett stort projekt tillsammans med två mycket starka partners, Saab och Orbcomm. Vårt mål är att gemensamt ta nästa generations maritim kommunikation baserad på VDES-standarden till marknaden. Senare i år börjar vi bygga den första satelliten i en planerad framtida konstellation för att senare leverera den som ett Space as a Service-projekt. Satelliten ska så småningom leverera såväl en VDES-tjänst som traditionell maritim AIS-data, ett område där vi redan samarbetar med Orbcomm. Detta första steg i projektet värderas till 17 miljoner kronor och är tänkt att följas av flera satelliter.

För AAC Clyde Space markerar VDES-projekten också en annan milsten: starten av satellittillverkning i Uppsala. Med satellittillverkning även till Sverige ökar vi vår kapacitet och sänker risken i verksamheten med två fullt kapabla anläggningar. I Glasgow, som är navet för vår satellittillverkning, utvecklar vi nästa generations satelliter, skräddarsydda för större konstellationer. För detta fick vi ett anslag från Scottish Enterprise på 2,3 miljoner pund (ungefär 26 miljoner kronor) för att utveckla standardiserade och modul designade satelliter.

Trots dessa framgångar tvingar osäkerheten som pandemin orsakar oss till försiktighet inför framtiden. Vårt mål om positivt EBITDA och operativt kassaflöde 2021 förutsätter en stark tillväxt, med rådande omständigheter komma bli svåra att nå. För att vi ska kunna fortsätta hålla jämna steg med utvecklingen av de kommande generationernas nano- och små satelliter, motverka effekterna av försenade kundorder och leveranser från underleverantörer utvärderar vi olika alternativ för att stärka vår finansiering med det övergripande målet att fortsätta stärka vår ledande roll på småsatellitområdet.

Som en del av vår strategi för att vidga investerarbasen beslutade vi att AAC Clyde Space-aktien ska tas upp för handel i USA via OTCQX-marknaden. Detta innebär handel i amerikanska dollar, i USA och under amerikanska börstider, allt underlättar för amerikanska investerare att få tillgång till och handla vår aktie. Aktierna handlas under tickern ACCMF. Den amerikanska marknaden representerar mer än 30 procent av vår försäljning och noteringen kommer att göra det lättare för investerare i USA att ta del av våra ambitiösa tillväxtplaner.

Andra halvan av 2020 kommer säkert fortsätta att vara händelserik då vi förbereder oss för att leverera tre satelliter, fortsätter att montera ytterligare fem, sänder upp och driftsätter ytterligare två och slutför flera komplexa delsystem. Vidare kommer vi starta vårt nästa projekt, VDES-satelliten i samarbete med Saab AB och Orbcomm Inc.

Avslutningsvis vill jag tacka alla mina kollegor som de senaste månaderna genom sitt engagemang och sina ansträngningar har hållit vår verksamhet så nära det normala som möjligt. Deras rådighet under de senaste månaderna stärker min tilltro till att vi framgångsrikt ska kunna navigera kommande månader i denna exceptionella tid.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.


AAC Clyde Space to develop a 19.7 MEUR (approx. 202 MSEK) innovative Constellation Services with ESA and UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space embarks on a 3-year project, named xSPANCION, with the European Space Agency (ESA) to develop an innovative satellite constellation service, including the manufacturing of 10 spacecrafts. The UK Space Agency through ESA, will co-fund the project with 9.9 MEUR (approx. 101.4 MSEK). AAC Clyde Space intends to, outside this project, enter into customer service agreements for data delivery from the constellation.


Förvärvet av Hyperion Technologies B.V. är genomfört

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Hyperion Technologies B.V. is completed

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-11-05 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) som hölls den 5 november 2020 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48 i Uppsala, fattades följande beslut:


Bulletin from extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2020-11-05 AAC Clyde Space AB (publ)
At the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) held on 5 November 2020 at 10.30 a.m. (CET) at the company's premises, Dag Hammarskjölds väg 48 in Uppsala, the following resolutions were adopted:


Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2020 klockan 10.30 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 10.00.


Notice to attend the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
The shareholders in AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting on 5 November 2020 at 10.30 a.m. (CET) at the company's premises, Dag Hammarskjölds väg 48, SE-751 83 Uppsala, Sweden. Registration for the meeting commences at 10.00 a.m. (CET).


AAC har genomfört en riktad emission om 52 MSEK samt rapporterar om genomförd blockaffär av aktier

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
Styrelsen i AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie (den "Riktade emissionen"). Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. Utöver den Riktade emissionen har Erik Penser Bank mäklat 10 557 150 aktier till motsvarande pris per aktie som i den Riktade emissionen ("Blockaffären").


AAC has completed a directed issue of SEK 52 million and reports on an executed block trade of shares

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
The Board of Directors of AAC Clyde Space AB ("AAC" or "the Company") has, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting on June 2, 2020, resolved on a directed issue of 19,241,551 shares at a price of SEK 2.70 per share (the "Directed Issue"). The price in the Directed Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure carried out by Erik Penser Bank. In addition to the Directed Issue, Erik Penser Bank has brokered 10,557,150 shares at the corresponding price per share as in the Directed Issue (the "Block Trade").


AAC Clyde Space utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om maximalt av 19 241 551 aktier (den "Riktade emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet").


AAC Clyde Space is investigating the prerequisites for carrying out a directed new issue

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC" or the "Company") has mandated Erik Penser Bank to investigate the prerequisites to carry out a directed new issue of a maximum of 19 241 551 shares (the "Directed Issue") through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding Procedure").


AAC Clyde Space förvärvar amerikanska SpaceQuest för 8,4 MUSD

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva samtliga aktier i amerikanska SpaceQuest Ltd med betalning genom
24 000 000 nya AAC aktier till SpaceQuests nuvarande ägare. 8,4 MUSD är beräknad på en aktiekurs om 3,15 kronor och en växelkurs för den amerikanska dollarn på 9,00 kronor. Förvärvet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i AAC och kommittén för utländska investeringar i USA CFIUS.


AAC Clyde Space to acquire U.S. SpaceQuest for 8.4 MUSD

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") has reached an agreement to acquire 100 % of the shares in SpaceQuest, Ltd in an all shares deal in a payment of 24,000,000 new AAC shares to the current owners of Space Quest. 8.4 MUSD is calculated on an AAC share price of SEK 3.15 per share and an exchange rate of 9.0 SEK to one (1) US dollar. The acquisition is subject to approval by the AAC Extraordinary General Meeting (EGM) and The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).


AAC Clyde Space förvärvar Hyperion Technologies för 22,8 MSEK

2020-10-07 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva 100% av aktierna i Hyperion Technologies BV, med betalning i aktier och kontanter. Hyperion Technologies nuvarande ägare kommer att erhålla 7 755 000 nya aktier i AAC, motsvarande ca 21,7 MSEK beräknat på 2,80 SEK per aktie samt 0,1 MEUR (ca 1,1 MSEK) kontant, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande.


AAC Clyde Space to acquire Hyperion Technologies for 22.8 MSEK

2020-10-07 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") has reached an agreement to acquire 100 % of the shares in Hyperion Technologies BV, in a shares and cash deal. The current owners of Hyperion Technologies will receive 7,755,000 new shares in AAC, equivalent to approximately 21.7 MSEK calculated at 2.80 SEK per share and 0.1 MEUR (approx. 1.1 MSEK) in cash, subject to approval by the AAC EGM.


AAC Clyde Space räknar med att omsätta ca 100 MSEK under 2020, motsvarande en tillväxt över 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.


AAC Clyde Space expects net sales of approx. SEK 100 million in 2020, an annual increase of over 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space expects to reach net sales of approximately SEK 100 million in 2020, an increase of more than 50 % over its 2019 revenue of SEK 66 million.


Mediuminvest har avyttrat så gott som hela innehavet i AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


Mediuminvest has divested virtually the entire holding in AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted