AAC har genomfört en riktad emission om 52 MSEK samt rapporterar om genomförd blockaffär av aktier

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
Styrelsen i AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie (den "Riktade emissionen"). Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. Utöver den Riktade emissionen har Erik Penser Bank mäklat 10 557 150 aktier till motsvarande pris per aktie som i den Riktade emissionen ("Blockaffären").

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I AAC.

Den Riktade emissionen

Styrelsen för AAC har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020 och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 15 oktober 2020, beslutat om en riktad nyemission om 19 241 551 aktier till ett fyrtiotal kvalificerade privata investerare och family offices. Teckningskursen uppgår till 2,70 SEK per aktie och AAC tillförs därigenom 52 MSEK före transaktionskostnader. Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 oktober, och det är styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Bolaget avser använda nettoemissionslikviden från den Riktade emissionen till att utöka Bolagets affärsutvecklingskapacitet, utveckla en ny högintegrerad software-definierad satellitplattform samt för expansionen av SaaS-affären. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalisering.

AAC:s VD Luis Gomes: "Rymdindustrin utvecklas och växer dag för dag och med den AAC. Det har varit en spännande och händelserik vecka, inte minst med avseende på förvärven av Hyperion Technologies och SpaceQuest, två lönsamma bolag som kompletterar AAC:s nuvarande verksamhet väl. Med vårt breda erbjudande av avancerade delsystem, kompletta satellitplattformar och förmåga att agera helhetsleverantör, från design till dataleverans via vårt Space-as-a-Service-koncept, och med det tillförda kapitalet från den här emissionen har vi säkerställt vår förmåga att leverera ökade volymer med fortsatt stark satsning inom utveckling."

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,67 procent av antalet aktier och röster i AAC beräknat som utspädningen på antalet aktier och röster efter emissionen. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 19 241 551 aktier, från 96 207 759 aktier till 115 449 310 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 769 662,04 SEK från 3 848 310,36 SEK till 4 617 972,4 SEK.

Blockaffären

I samband med genomförandet av den Riktade emissionen har ett stort överintresse anmälts och Erik Penser Bank har med anledning därav förmedlat 10 557 150 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie, motsvarande det i den Riktade emissionen, för en total transaktionsstorlek i Blockaffären uppgående till 28,5 MSEK. Säljare i Blockaffären är Fouriertransform AB och Craig Clark. Fouriertransform AB har sedan tidigare meddelat att de långsiktigt skall avveckla samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016. Då intresset för den Riktade emissionen var mycket stort har Fouriertransform AB sålt samtliga sina aktier i AAC i samband med den Riktade emissionen. Craig Clark har ingått ett avtal om 6 månaders lock up för hans återstående innehav. På köpsidan återfinns samma parter som i den Riktade emissionen.

Rådgivare

AAC har anlitat Erik Penser Bank och Setterwalls Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl 22:15 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I AAC.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i AAC i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. AAC har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar AACs avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för AACs framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där AAC verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att AAC anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. AAC garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken AAC eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

AAC Clyde Space issues renumeration shares

2022-11-24 AAC Clyde Space AB (publ)
The previous owners of Omnisys Instruments AB convert the remaining third of their warrants into shares in AAC Clyde Space. Consequently, AAC Clyde Space has issued 5,780,845 shares, bringing the total number of shares in AAC Clyde Space to 204,811,821.


AAC Clyde Space Delivers First Kelpie Satellite Supporting ORBCOMM's AIS Service to Cape Canaveral launch site

2022-11-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has delivered the first Kelpie satellite to Cape Canaveral, Florida, in preparation for its planned launch onboard the SpaceX Transporter 6 mission expected in December 2022. The 3U EPIC nanosatellite will deliver data to the U.S. company ORBCOMM Inc., a global provider of Internet of Things (IoT) solutions, under an exclusive Space Data as a Service (SDaaS) deal. It is planned to be followed by the launch of a second Kelpie satellite in the first half of 2023.


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2022

2022-11-24 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space wins order to continue operating Seahawk

2022-11-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has won a contract to continue to operate the SeaHawk satellite for one more year, a contract that may be extended up to two years further provided that the spacecraft continues to deliver data. The one-year contract has a value of 175 kUSD (approx. 1.9 MSEK).


AAC Space Africa licenses technology and expands product range

2022-11-03 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Space Africa, part of the AAC Clyde Space group, is bringing in-house the manufacture and distribution of the Pulsar range of satellite communication systems after licensing the technology.


AAC Clyde Space progresses the xSPANCION constellation project

2022-11-03 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space and its partners, have agreed to move into the final phase of the xSPANCION project, the demonstration phase. This will begin with a phase 3A focused on scaling constellation production capacity and delivering data services to users. This value of this phase is 3.3 MEUR (approx. 35.8 MSEK), of which the UK Space Agency, through the ESA's Pioneer Partnership Projects, will contribute 1.6 MEUR (approx. 17.9 MSEK).


Sweden's MATS satellite set to Launch Carrying AAC Clyde Space Solutions

2022-11-02 AAC Clyde Space AB (publ)
On Friday November 4, the Swedish spacecraft MATS, carrying AAC Clyde Space solutions, is planned to launch onboard a Rocket Lab Electron launch vehicle from the Mhia Peninsula, New Zealand.


IOD-3 Amber ready for first UK satellite launch

2022-10-12 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's has shipped the small satellite IOD-3 Amber™ to the launch site Cornwall Spaceport where it has been prepared for launch on a Virgin Orbit launch vehicle, the first ever launch from UK soil. The launch is planned to take place before year-end.


AAC Clyde Space wins 0.875 MGBP order from Astroscale

2022-10-12 AAC Clyde Space
AAC Clyde Space has won an 0.875 MGBP (approx. 10.9 MSEK) order for a Sirius computer from Astroscale Ltd., for inclusion in their End-of-Life space debris removal service, ELSA-M. The order follows a 0.94 MGBP (approx. 11.6 MSEK) order for a Starbuck power system from Astroscale announced on September 22, 2022.


AAC Clyde Space receives royalties of 5.4 MSEK

2022-09-26 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space receives royalties of 0.48 MUSD (approx. 5.4 MSEK) relating to its power systems.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted