Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2022

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Andra kvartalet, april-juni, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -21 000 KSEK (-11 583)
Resultat per aktie*: -0,06 SEK (-0,05)

Första halvåret, januari-juni, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -39 979 KSEK (-24 855)
Resultat per aktie*: -0,12 SEK (-0,12)

Soliditet**: 89% (81)
Likvida medel: 151 334 KSEK (66 939)

* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital per den 30 juni 2022.

Med "Bolaget" eller "Guard Therapeutics" avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Andra kvartalet, april-juni, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -21 000 KSEK (-11 583)
Resultat per aktie*: -0,06 SEK (-0,05)

Första halvåret, januari-juni, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -39 979 KSEK (-24 855)
Resultat per aktie*: -0,12 SEK (-0,12)

Soliditet**: 89% (81)
Likvida medel: 151 334 KSEK (66 939)

* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital per den 30 juni 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET
· I början av april doserades den första patienten i den globala AKITA-studien vid ett studiecenter i Tyskland, och patientrekryteringen inleddes parallellt även i Kanada. AKITA-studien är en klinisk fas 2-studie av RMC-035 i patienter som genomgår hjärtkirurgi.
· Torbjörn Larsson rekryterades till rollen som Head of Chemistry, Manufacturing and Controls. Han tillträdde
sin tjänst den 1 maj.
· I juni erhölls ett godkännande från Läkemedelsverket att starta en klinisk studie av RMC-035 inom njurtransplantation.

KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Doseringen av den första patienten i den globala fas 2-studien AKITA var en viktig milstolpe och den initiala patientrekryteringen har därefter fortlöpt enligt plan. Utöver Tyskland och Kanada har ytterligare deltagande kliniker i Tjeckien och Spanien tillkommit i studien.

Vi är även glada över att kunna expandera det kliniska programmet av RMC-035 till njurtransplanterade
patienter efter att ha erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta den första studien inom denna indikation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Inga ytterligare väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 8 670 65 51
E-post: [email protected] 

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted