KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A1M PHARMA AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 08.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2019; och
  • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 17 oktober 2019, per post under adress A1M Pharma AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per e-post info@a1m.se eller per telefon 046-286 50 30. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 17 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.a1m.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringspersoner.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Val till styrelsen.

7. Fastställande av arvoden till styrelsen.

8. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.

9. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll.

10. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet.

11. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

12. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 6-7): Val till styrelsen, Fastställande av arvoden till styrelsen

Vid årsstämman den 29 maj 2019 beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt beslutades att omvälja Cristina Glad som ordinarie styrelseledamot samt att välja Göran Forsberg och Johannes Hulthe som nya ordinarie styrelseledamöter. Cristina Glad valdes även som ny styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades slutligen också att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Aktieägare i bolaget ("Förslagsställarna") har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att Lars Höckenström väljs till nya ordinarie styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till Lars Höckenström (motsvarande ett årligt arvode om 120 000 kronor).

Lars Höckenström, född 1956, är civilekonom och har 35 års erfarenhet inom finanssektorn, bl.a. som analytiker, rådgivning avseende publika och privata transaktioner samt fondförvaltning. Han har varit medgrundare och partner till Aragon Fondkommission AB, analytiker på Öhman FK AB, head of research på Matteus FK AB, analytiker och portföljförvaltare på Catella Kapitalförvaltning AB samt medgrundare och Senior Partner på Naventus Corporate Finance AB. Han är för närvarande styrelseledamot i Devyser Holding AB och AB Consiliario samt styrelsesuppleant i Gårdarike Fastigheter AB, Gårdarike Invest Aktiebolag, och Gårdarike AB. Lars Höckenström äger inga aktier i A1M Pharma AB. Lars Höckenstström är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Punkt 8): Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dock istället sammansättas baserat på förhållandena per den sista bankdagen i oktober.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september (eller såvitt avser inför årsstämman 2020, per den sista bankdagen i oktober) blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Punkt 9): Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets företagsnamn från A1M Pharma AB (publ) till Guard Therapeutics International AB (publ) och i samband därmed ändra rubriken för § 1 i bolagsordningen från "Firma" till "Företagsnamn" samt att följande bestämmelser i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll också ändras enligt följande.

§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är A1M Pharma AB (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics International AB (publ).

§ 10 Anmälan till stämma

Nuvarande lydelse

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som före-skrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 10): Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets aktiekapital enligt följande.

(A)                        Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att ändra följande bestämmelse i bolagsordningen avseende bolagets aktiekapital enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

(B)                        Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 49 273 743,10 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 593 354,90 kronor fördelat på 129 667 745 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt (A) - (B) ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 11): Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Enligt bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 29 maj 2019 kunde totalt 25 933 549 aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent beräknat på totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman utges till följd av emission av aktier, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet. Bolaget har efter årsstämman genomfört en riktad nyemission om totalt 25 933 549 aktier för att finansiera utökade kliniska studier. Det tidigare bemyndigandet har således ianspråktagits till fullo. För att möjliggöra ytterligare finansiering föreslår styrelsen ett nytt bemyndigande enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 14 407 527  stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 9-11 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman 

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av de ärenden som ska tas upp vid bolagsstämman.

Fullständiga förslag

Fullständiga förslag enligt punkterna 8-11 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets webbplats (www.a1m.se) senast från och med tre veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 129 667 745 stycken.

Lund i september 2019

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd

Telefon: 046-286 50 30

E-post: tobias.agervald@a1m.se 

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakade av oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl 07.45.


Guard Therapeutics presenterade prekliniska forskningsresultat för ROSgard på ASN Kidney Week

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) presenterade forskningsresultat för ROSgard™ vid den nyligen avslutade vetenskapskongressen ASN Kidney Week - världens främsta möte inom njurmedicin. Resultaten visar positiva behandlingsresultat med den aktiva substansen i ROSgard i flera prekliniska modeller för förebyggande av akuta njurskador.


Guard Therapeutics utökar dosintervallet i fas 1a-programmet för ROSgard baserat på gynnsamma säkerhetsdata

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolaget, baserat på gynnsamma säkerhetsdata från den första delen av den pågående fas 1a-studien, har beslutat att utvärdera en ytterligare och högre dosnivå av läkemedelskandidaten ROSgard™. Bolaget har erhållit klartecken från Läkemedelsverket att administrera denna högre dos vid enstaka tillfällen till friska försökspersoner samt - förutsatt positiva resultat -därefter gå vidare med administration av upprepade och stigande doser. Som tidigare meddelats förväntar sig Guard Therapeutics att efter slutförande av fas 1a-studien kunna genomföra den första studien i patienter redan under 2020.A1M Pharma byter namn till Guard Therapeutics

A1M Pharma meddelar idag att bolagets ansökan om namnbyte till Guard Therapeutics International AB (publ) har godkänts av Bolagsverket. Handeln i aktien på Nasdaq First North Growth Market kommer från och med den 29 oktober att ske under det nya kortnamnet GUARD.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 OKTOBER 2019 I A1M PHARMA AB

Idag, den 23 oktober 2019, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


A1M Pharma: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 är den 25 oktober 2019

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 25 oktober 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2019 teckna nya aktier i A1M Pharma AB (publ) ("A1M Pharma" eller "Bolaget"). Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 23 oktober 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.


Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019 inleds 7 oktober 2019 - teckningsförbindelser om 18% från VD och större innehavare

Den 7 oktober 2019 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019 som emitterades i samband med företrädesemissionen i A1M Pharma AB (publ) ("A1M Pharma" eller "Bolaget") som avslutades under Q1 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med 25 oktober 2019. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2019 teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser från större optionsinnehavare om cirka 5 MSEK motsvarande cirka 18 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 27,7 MSEK. Teckningsförbindelser har erhållits ifrån A1M Pharmas VD Tobias Agervald, M2 Asset Management AB, Galba Holding AB och John Fällström.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A1M PHARMA AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 08.30.


A1M Pharma rapporterar positiva top line-resultat från en fas 1a-studie av ROSgard

A1M Pharma meddelar idag att resultaten från den första delen i en fas 1a-studie av ROSgard™ visar att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil och att plasmakoncentrationer som förväntas ge klinisk effekt kunde uppnås. ROSgard utvecklas som en potentiell ny behandling för att förebygga akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.


A1M Pharma announces positive top-line results from a phase 1a study of ROSgard

A1M Pharma today announced that the results from the initial part of a phase 1a study show that the investigational drug ROSgard™ has a good safety profile and that plasma concentrations that are expected to have a therapeutic effect were achieved. ROSgard is being developed as a potential new treatment for prevention of acute kidney injury in cardiac surgery.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär