Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Guard Therapeutics undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK

Guard Therapeutics International AB (publ) ("Guard Therapeutics" eller "Bolaget") (noterat på Nasdaq First North Growth Market, under tickern GUARD) avser att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen avses riktas till svenska och internationella institutionella investerare. Guard Therapeutics har utsett ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") till Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Styrelsen för Guard Therapeutics avser att besluta om den Riktade Nyemissionen med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, delvis med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022 ("Tranche 1"), delvis villkorat av en efterföljande extra bolagstämmas godkännande ("Tranche 2"). Om styrelsen beslutar om den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget publicera en separat kallelse till en extra bolagsstämma för godkännande av Tranche 2, vilken förväntas äga rum den 13 december 2022. Befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 33 procent av aktierna i Guard Therapeutics, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Tranche 2 på den extra bolagsstämman. Teckningskursen och det totala antalet aktier att emitteras i den Riktade Nyemissionen kommer att bestämmas genom det accelererade bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter publiceringen av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning i det accelererade bookbuilding-förfarandet förväntas ske före handelsstart på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2022. Slutförande, prissättning och tilldelning i det accelererade bookbuilding-förfarandet beslutas av Bolaget och kan förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas av styrelsen. Bolaget kommer meddela resultatet i ett efterföljande pressmeddelande efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har slutförts.

Bolaget har vid tidpunkten för detta offentliggörande fått intresseindikationer från investerare i den Riktade Nyemissionen, bland annat från Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"). Industrifondens intresseindikation är bland annat villkorad av att Fredrik Lehmann väljs som ny styrelseledamot i Bolaget vid den extra bolagsstämman som ska godkänna Tranche 2.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen planeras att användas för att säkerställa slutförandet av Bolagets fas 2-studie (AKITA) samt för att finansiera utvalda förberedande fas 3-aktiviteter inklusive CMC-utveckling. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Eftersom den Riktade Nyemissionen bland annat kommer att (i) diversifiera Bolagets aktieägarbas med nya välrenommerade institutionella ägare, (ii) ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för att göra det möjligt för Bolaget genomföra ovan nämnda ändamål, (iii) genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation, är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförutsättningar och efterfrågan.

Villkor för den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen för Guard Therapeutics, efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har slutförts, beslutar om den Riktade Nyemissionen samt såvitt avser Tranche 2, att Tranche 2 sedan godkänns på en extra bolagsstämma, vilken förväntas äga rum den 13 december 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman förväntas publiceras i samband med offentliggörandet av utfallet av det accelererade bookbuilding-förfarandet. Genomförandet av Tranche 1 är inte villkorat av att Tranche 2 genomförs.

Lock-up och röstningsåtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner under en period om 180 dagar efter likviddagen för Tranche 2. Därutöver har medlemmar i Bolagets styrelse respektive ledningsgrupp åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Guard Therapeutics under en period fram till dess att top line-resultat från Bolagets fas 2-studie av RMC-035 (AKITA) har rapporterats. De större aktieägarna M2 Asset Management AB och Jan Ståhlberg har på motsvarande villkor åtagit sig att inte sälja aktier i Guard Therapeutics under samma period. M2 Asset Management AB och Jan Ståhlberg har även åtagit sig att rösta för godkännandet av Tranche 2 vid extra bolagsstämma, vilken förväntas äga rum den 13 december 2022, samt utseende av Fredrik Lehmann som ny styrelseledamot i Bolaget.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Aurelia Invest AB agerar investor relations-rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Guard Therapeutics i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, VD
Telefon: +46 8 670 65 51
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Guard Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022, kl. 17:31.

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, [email protected].

Denna information är sådan information som Guard Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-10 17:40 CET.

Nerladdningsbara filer

Guard Therapeutics erhåller patentgodkännande för RMC-035 i Kina

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett godkännande från det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration för sin patentansökan nr. 201780018244.4 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat RMC-035 som produkt.


Guard Therapeutics receives patent approval for RMC-035 in China

Guard Therapeutics today announces that the company has received a grant from the Chinese Patent Office (China National Intellectual Property Administration) for its patent application no. 201780018244.4 that protects the company's biological investigational drug RMC-035 as a product.


Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.


Guard Therapeutics presents the Nomination Committee for 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) today announces that a Nomination Committee has been appointed in accordance with previous AGM resolutions.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 13 december 2022

Idag, den 13 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022.Guard Therapeutics undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK

Guard Therapeutics International AB (publ) ("Guard Therapeutics" eller "Bolaget") (noterat på Nasdaq First North Growth Market, under tickern GUARD) avser att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen avses riktas till svenska och internationella institutionella investerare. Guard Therapeutics har utsett ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") till Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.


Guard Therapeutics beviljas Fast Track designation från FDA för RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har beviljat Fast Track designation för bolagets läkemedelskandidat RMC-035 (ROSgard) avseende behandling för att reducera risken för irreversibel förlust av njurfunktion, behov av dialysbehandling eller död efter öppen hjärtkirurgi hos patienter med förhöjd risk för akuta njurskador. Fast Track designation är ett myndighetsprogram som utformats för att påskynda registreringsprocessen i USA och ges till läkemedelsprojekt för att säkerställa att nya behandlingar kan tillgängliggöras snabbare för patienter med allvarliga sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov.


Guard Therapeutics erhåller IND-godkännande från FDA för RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har beviljat bolagets IND-ansökan (Investigational New Drug) för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Godkännandet gör det möjligt att bredda det kliniska utvecklingsprogrammet för RMC-035 till USA, inklusive den pågående globala, placebokontrollerade, fas-2 studien AKITA inom hjärtkirurgi.


Presentationerna från Guard Therapeutics kapitalmarknadsdag finns nu tillgängliga på bolagets hemsida

Guard Therapeutics genomförde den 21 september 2022 en kapitalmarknadsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm för att ge en uppdatering kring bolagets utvecklingsprojekt samt den kliniska strategin för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Presentationerna spelades in och finns nu tillgängliga på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted