Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Länk till delårsrapporten: Finansiella rapporter - Guard Therapeutics

Med "Bolaget" eller "Guard Therapeutics" avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Tredje kvartalet, juli-september, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -32 369 KSEK (-34 462)
Resultat per aktie*: -0,09 SEK (-0,16)

Januari-september, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -72 348 KSEK (-59 317)
Resultat per aktie*: -0,21 SEK (-0,28)

Soliditet**: 84% (56)
Likvida medel: 122 173 KSEK (35 919)

* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital per den 30 september 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I TREDJE KVARTALET

  • Den första patienten doserades i en fas 1b-studie av läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard) i samband med njurtransplantation.
  • I september genomförde bolaget en kapitalmarknadsdag och gav en omfattande uppdatering kring bolagets utvecklingsprojekt. Utöver den övergripande utvecklingsstrategin för RMC-035 sammanfattades också den förväntade framtida pris- och ersättningsmodellen i USA för behandling med RMC-035 i samband med öppen hjärtkirurgi.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) beviljade bolagets IND-ansökan (Investigational New Drug) för RMC-035.
  • I början av november beviljade FDA Fast Track designation för RMC-035 avseende behandling för att reducera risken för irreversibel förlust av njurfunktion, behov av dialysbehandling eller död efter öppen hjärtkirurgi hos patienter med förhöjd risk för akuta njurskador. Fast Track designation är ett myndighetsprogram som utformats för att påskynda registreringsprocessen i USA och ges till läkemedelsprojekt för att säkerställa att nya behandlingar kan tillgängliggöras snabbare för patienter med allvarliga sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov.
  • I november meddelade bolaget beslutet att genomföra en riktad emission om totalt 120 MSEK till ett antal välrenommerade institutionella investerare samt befintliga större ägare. Nyemissionen är delvis villkorad ett godkännande från en extra bolagsstämma som hålls den 13 december.

 

KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER
IND-godkännandet från FDA innebär att den pågående fas 2-studien AKITA kan expandera till USA och inkludera amerikanska kliniker för patientrekrytering. Godkännandet är också en viktig kvalitetsstämpel utifrån den omfattande regulatoriska bedömningen av FDA inom ramen för en IND-ansökan.

Det efterföljande beviljandet av FDA gällande Fast Track designation för RMC-035 som njurskyddande behandling vid öppen hjärtkirurgi är en viktig milstolpe som belyser det stora medicinska behovet inom området akuta njurskador. Det ger också möjlighet till en tätare dialog med FDA i syfte att underlätta och påskynda den kliniska utvecklingen av RMC-035 fram till ett marknadsgodkännande.

Doseringen av RMC-035 i den första patienten som genomgår njurtransplantation i en separat fas 1b-studie (ROS-06) är ytterligare en viktig milstolpe. Resultaten från denna studie förväntas möjliggöra ett separat kliniskt utvecklingsprogram inom njurtransplantation och vägleda övergripande prioriteringar i utvecklingsstrategin för RMC-035.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 8 670 65 51
E-post: [email protected]

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, [email protected].

Guard Therapeutics erhåller patentgodkännande för RMC-035 i Kina

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett godkännande från det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration för sin patentansökan nr. 201780018244.4 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat RMC-035 som produkt.


Guard Therapeutics receives patent approval for RMC-035 in China

Guard Therapeutics today announces that the company has received a grant from the Chinese Patent Office (China National Intellectual Property Administration) for its patent application no. 201780018244.4 that protects the company's biological investigational drug RMC-035 as a product.


Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.


Guard Therapeutics presents the Nomination Committee for 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) today announces that a Nomination Committee has been appointed in accordance with previous AGM resolutions.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 13 december 2022

Idag, den 13 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022.Guard Therapeutics undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK

Guard Therapeutics International AB (publ) ("Guard Therapeutics" eller "Bolaget") (noterat på Nasdaq First North Growth Market, under tickern GUARD) avser att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen avses riktas till svenska och internationella institutionella investerare. Guard Therapeutics har utsett ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") till Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.


Guard Therapeutics beviljas Fast Track designation från FDA för RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har beviljat Fast Track designation för bolagets läkemedelskandidat RMC-035 (ROSgard) avseende behandling för att reducera risken för irreversibel förlust av njurfunktion, behov av dialysbehandling eller död efter öppen hjärtkirurgi hos patienter med förhöjd risk för akuta njurskador. Fast Track designation är ett myndighetsprogram som utformats för att påskynda registreringsprocessen i USA och ges till läkemedelsprojekt för att säkerställa att nya behandlingar kan tillgängliggöras snabbare för patienter med allvarliga sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov.


Guard Therapeutics erhåller IND-godkännande från FDA för RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har beviljat bolagets IND-ansökan (Investigational New Drug) för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Godkännandet gör det möjligt att bredda det kliniska utvecklingsprogrammet för RMC-035 till USA, inklusive den pågående globala, placebokontrollerade, fas-2 studien AKITA inom hjärtkirurgi.


Presentationerna från Guard Therapeutics kapitalmarknadsdag finns nu tillgängliga på bolagets hemsida

Guard Therapeutics genomförde den 21 september 2022 en kapitalmarknadsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm för att ge en uppdatering kring bolagets utvecklingsprojekt samt den kliniska strategin för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Presentationerna spelades in och finns nu tillgängliga på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted