Guard Therapeutics har etablerat en vetenskaplig kommitté med framstående internationella läkare och forskare inom thoraxkirurgi, intensivvård och njurmedicin

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har etablerat en extern rådgivande vetenskapskommitté (Scientific Advisory Committee; SAC) initialt bestående av fem globala experter. Kommitténs främsta uppgift i närtid kommer att vara att bidra med expertkunskap för den slutliga utformningen av den planerade fas 2-studien av läkemedelskandidaten ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi.

"Vi är hedrade och stolta över dessa internationellt ledande forskares intresse för Guard Therapeutics och bolagets läkemedelsutveckling. Vetenskapskommitténs samlade kompetens inom vårt kärnområde är substantiell och kommer att spela en viktig roll för utvecklingen av ROSgard specifikt vid hjärtkirurgi, både på kort och lång sikt. För närvarande pågår en detaljerad granskning av utformningen av vår kliniska fas 2-studie i patienter som genomgår hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för att utveckla akuta njurskador i samband med detta ingrepp", säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Medlemmarna i den vetenskapliga kommittén deltar som fristående forskare och företräder inte sina respektive lärosäten. Kommittémedlemmarna är:

Prof. Dr. Alexander Zarbock, specialistläkare (intensivvård), direktör och ordförande för Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine vid University of Münster, Tyskland.

Prof. Dr. Andreas Böning, specialistläkare (thoraxkirurgi), direktör för Clinic for Cardiac, Congenital and Vascular Surgery vid University Hospital Giessen and Marburg, Tyskland, och ordförande i Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefächirurgie.

Prof. Claudio Ronco, specialistläkare (nefrologi), direktör vid Department of Medicine (DIMED) University of Padova, Department of Nephrology Dialysis and Transplantation, International Renal Research Institute of Vicenza (IRRIV) och professor i nefrologi vid University of Padova, Italien.

Prof. Daniel Engelman, specialistläkare (thoraxkirurgi), medicinsk direktör för Heart, Vascular and Critical Care Units vid Baystate Medical Center, USA, ordförande för Massachusetts Society of Thoracic Surgeons (STS) och professor i kirurgi vid University of Massachusetts-Baystate.

Prof. Jay L Koyner, specialistläkare (nefrologi), direktör för Inpatient Hemodialysis Unit vid University of Chicago Medical Center, USA och professor vid Department of Internal Medicine på University of Chicago, USA.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd Telefon: +46 46 286 50 30
E-post: [email protected] 

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, [email protected].

Guard Therapeutics rapporterar positiva resultat från fas 1b-studie

Guard Therapeutics presenterar idag positiva resultat från en klinisk fas 1b-studie av den potentiellt njurskyddande biologiska läkemedelskandidaten ROSgard i samband med öppen hjärtkirurgi. Studien uppfyllde sitt primära mål - att bekräfta ROSgards gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofil i den patientkategori som behandlingen initialt är avsedd för. Dessutom indikerar explorativa analyser av ett antal väletablerade biomarkörer att ROSgard potentiellt har förmåga att skydda njurcellerna mot skador i samband med hjärtkirurgin. Bolaget fortsätter nu förberedelserna av en omfattande klinisk fas 2-studie.


Guard Therapeutics patent för ROSgard godkänt av det europeiska patentverket

Guard Therapeutics meddelar att det Europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) i dag har godkänt ett patent för bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard, både som produkt och för dess medicinska användning. Patentets giltighetstid sträcker sig till 2037.


European Patent Office grants patent for Guard Therapeutics' candidate ROSgard

Guard Therapeutics AB (publ.) announces that the European Patent Office (EPO) today has granted a patent for the company's biological investigational drug ROSgard, both as a product and for its medical use. The patent provides protection in Europe until 2037.


Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.


Sista patienten rekryterad till Guard Therapeutics fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att samtliga 12 patienter har inkluderats till bolagets kliniska fas 1b-studie av ROSgard som utförs i personer som genomgår öppen hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för akuta njurskador. Studien genomförs vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland. Top line-resultat förväntas kunna presenteras i september 2021.Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2021

Idag, den 12 maj 2021, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.


Årsredovisning 2020

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 ("Guard Therapeutics"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.


Guard Therapeutics erhåller förhandsbesked om patentgodkännande för ROSgard i Europa

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket European Patent Office (EPO) om ett kommande godkännande av en patentansökan som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt samt dess medicinska användning. Nästa steg i processen är ett formellt godkännande, varefter patentet kommer att gälla till och med 2037.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted