A1M Pharma lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra klinisk fas I-studie med ROSgard™

A1M Pharma meddelar att bolaget har inlämnat en ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra en klinisk fas I-studie i friska frivilliga med läkemedelskandidaten ROSgard™. Studien utgör startskottet för bolagets kliniska prövningar i egen regi, och kommer att åtföljas av kliniska studier där patienter som genomgår strålbehandlingen PRRT ges ROSgard™ för att motverka skador på njurar och benmärg.


A1M Pharma submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical phase I study with ROSgard™

A1M Pharma announces that the company has submitted an application to the Swedish Medical Products Agency (Läkemedelsverket) to conduct a clinical phase I study in healthy volunteers with the candidate drug ROSgard™. The study is the starting point of the company's own clinical trials, and it will be followed by clinical studies where patients undergoing PRRT radiation therapy will be administered with ROSgard™ to prevent damages on their kidneys and bone marrow.


Produkt för strålbehandling med PRRT får marknadsgodkännande i USA, växande patientunderlag för A1M Pharma

Den 26 januari 2018 meddelade Novartis AG att USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt produkten Luthathera som första PRRT-produkt (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) för strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (NETs) i USA. Godkännandet innebär ett större patientunderlag i USA för A1M Pharma, som utvecklar läkemedelskandidaten ROSgard™ i syfte att skydda njurarna och benmärgen vid denna typ av strålbehandling.


Nyhetsbrev januari 2018: 2018 är året vi går in i klinisk fas

Nu börjar 2018, och det är ett mycket speciellt år i A1M Pharmas historia. Efter årtionden av banbrytande forskning kring A1M-proteinet, och de senaste årens framgångsrika prekliniska studier samt utveckling av en storskalig produktion i enlighet med GMP, inledde vi i början av året äntligen vårt kliniska program när vi ingick ett samarbete med Antaros Medical och Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där vi med hjälp av avancerad bildteknik undersöker de skadliga effekter som strålning vid PRRT-behandling ger på njurar och benmärg. Syftet med studien är att använda resultaten därifrån för att löpande optimera designen av kommande kliniska studier för ROSgard.


A1M Pharma inleder sitt kliniska program - ingår forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandlingen PRRT

A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med Antaros Medical för att genomföra en studie på människor som genomgår strålbehandling (Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT) av neuroendokrina cancertumörer. Studien syftar till att - genom användandet av magnetresonanstomografi (MRI) och positronemissionstomografi (PET) - undersöka de skadliga effekter strålningen i PRRT har på njurarna och benmärgen. Data från studien kommer ligga till grund för bolagets kommande kliniska studier.


A1M Pharma initiates its clinical program - enters into collaboration to study harmful effects during PRRT radiation therapy

A1M Pharma has initiated a collaboration with Antaros Medical to conduct a study in humans undergoing radiation therapy (Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT) of neuroendocrine tumours. The purpose of the study is to examine - using magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET) - the harmful effects that the radiation in PRRT has on the kidneys and the bone marrow. Data from the study will form the basis of the company's upcoming clinical studies.


Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse

A1M Pharma meddelar att Christina Östberg Lloyd avsagt sin plats i A1M Pharmas styrelse efter att ha blivit utsedd till styrelseordförande i Swelife, strategiskt innovationsområde inom VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Styrelsen i A1M Pharma är beslutsför även efter det att Christina Östberg Lloyd har avgått och kommer att återkomma i frågan vad styrelsens sammansättning i samband med årsstämman 2018.


Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma

Den 8 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för A1M Pharmas teckningsoptioner av serie 2017. Totalt nyttjades 4 666 700 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 13 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs A1M Pharma därmed cirka 3,25 MSEK efter kostnader.


A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner

A1M Pharma meddelar idag att personer i ledande ställning i bolaget valt att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, vars teckningstid pågår till och med 8 december 2017. De personer i ledande ställning som inte har något innehav av teckningsoptioner av serie 2017 sedan tidigare, avser att köpa sådana över marknaden för att teckna aktier.


A1M Pharma bjuder in till livesänd pressträff

A1M Pharmas vd Tomas Eriksson kommer hålla en pressträff idag den 27 november 2017 kl. 15.00 och tala kring inlösen av A1M Pharmas teckningsoptioner, höstens starka nyhetsflöde och bolagets framtidsutsikter.


Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017

Genom de teckningsoptioner serie 2017 som emitterades i samband med emissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 27 november till och med 8 december 2017. Tjugo (20) teckningsoptioner av serie 2017 berättigar till teckning av en aktie för femton (15) SEK.


Nordeas analys av A1M Pharma publicerad

I analysen konstaterar Nordea Markets att A1M Pharma är i färd med att bygga en behandlingsplattform baserad på sin läkemedelskandidat ROSgard™ med bred potential för att skydda celler och vävnader mot bland annat oxidativ stress. Värderingsmässigt placerar Nordea A1M Pharmas riskjusterade nuvärde per aktie i ett intervall mellan 11 till 28 kronor per aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted