beQpress
Pressmeddelanden
Cibus: Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid bolagstämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämma ska:

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 9 februari 2022, och
  • Dels senast fredagen den 11 februari 2022 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan om deltagande personligen eller genom fullmakt

Anmäl ert deltagande skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det formulär för poströstning och följa de anvisningar som anges däri. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 februari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas antingen med e-post till [email protected] eller med post till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige.

Aktieägare som vill dra tillbaka en inlämnad poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid bolagsstämman personligen eller genom ett ombud måste anmäla detta till Bolaget på ovan angivna adress före bolagsstämmans öppnande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 11 februari 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före fredagen den 11 februari 2022 bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in kopia på fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 44 000 000 aktier, motsvarande 44 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.cibusnordic.com under rubriken "Shareholders' personal data" (som finns under avsnittet "Investors" och rubriken "The Share").

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
  6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
  8. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Advokat Pontus Enquist ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman, det vill säga maximalt 4 400 000 aktier kan komma att emitteras.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt denna punkt att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt årsstämmans beslut om utdelning den 15 april 2021, ska Bolagets totala utdelningsbelopp öka med sammanlagt högst 704 000 EUR fördelat över de resterande två utbetalningarna för utdelning (under förutsättning att bemyndigandet utnyttjas till fullo) så att utdelningsbeloppet per aktie vid varje sådan avstämningsdag förblir oförändrat. Det konstateras att detta belopp ligger inom ramen för det maximala utdelningsbelopp som beslutades av årsstämman.

Övrig information

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Förslag avseende punkt 7 på dagordningen, avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emission kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

_____________________

Stockholm, januari 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cibus Nordic Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.