beQpress
Pressmeddelanden
SeaTwirl: Företrädesemissionen i SeaTwirl AB övertecknades 

Företrädesemissionen i SeaTwirl AB övertecknades

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 30 oktober 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 november 2020 och av tilldelade units tecknades 85 274 units, motsvarande cirka 95,8 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Återstående 3 697 units, motsvarande cirka 4,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Det totala intresset för teckning utan stöd av uniträtter uppgick till cirka 147,3 procent. Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick således till 243,1 procent. Detta innebär att det garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med av Bolaget beslutade tilldelningsprinciper som framgår av det prospekt som offentliggjordes den 5 november 2020. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckningskursen per unit uppgick till 560 SEK, motsvarande 70 SEK per aktie och teckningsoptionerna kommer att emitteras vederlagsfritt. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i SeaTwirl med 711 768 SEK genom utgivande av 711 768 aktier. Efter Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till
2 491 203 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 2 491 203 aktier efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår för befintliga aktieägare således till 28,57 procent.

Handel med betalda tecknade units ("BTU") sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU består av åtta (8) aktier samt en (1) teckningsoption av serie 2021/1.

En (1) teckningsoption av serie 2021/1 ger innehavaren rätt till teckning av en (1) ny aktie i SeaTwirl. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 6 april 2021 och den 20 april 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 mars 2021 till och med 29 mars 2021, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 115,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 88 971 SEK genom utgivande av 88 971 nya aktier. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter det att BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie 2021/1.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SEATWIRL AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN I DOKUMENT.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Stockholm är legal rådgivare till SeaTwirl i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post:
[email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl-PM-Foretradesemission.pdf

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 november 2020 kl 12.00.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.