beQpress
Pressmeddelanden
Wifog: Wifog - kallelse till extra bolagsstämma 

Wifog - kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 mars 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72 A i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 mars 2018, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 16 mars 2018, per post till Wifog Holding AB (publ), Grev Turegatan 72 A, 114 38 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.wifog.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 16 mars 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om emission av aktier
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för Bolagets aktiekapital ska vara 8 000 000 kr och högst 32 000 000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag och att sistnämnda beslut registreras vid Bolagsverket. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 44 626 101,326567 kronor (minskningsbeloppet), från 45 828 389,476567 kronor till 1 202 288,15 kronor. Ändamålet med minskningen ska vara täckning av förlust motsvarande minskningsbeloppet. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer kvotvärdet för Bolagets aktier att vara 0,05 kronor per aktie.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet ska vara villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 9 - Beslut om emission av aktier

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 12 022 882,50 kronor genom nyemission av högst 240 457 630 aktier i Bolaget med ett kvotvärde om 0,05 krona per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till tio (10) teckningsrätter och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av en ny aktie.
3. Teckningskursen ska vara 0,10 kronor per aktie.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 29 mars 2018.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 5 april till och med den 20 april 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning avteckningstiden.
6. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanten i enlighet med garantiavtal.
7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
10. Beslut om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Envar av besluten enligt punkt 7 och 8 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls senast två veckor före stämman tillgängliga på Bolagets hemsida www.wifog.com och sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2018

WIFOG HOLDING AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)

E-post: ir@wifog.com

Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 09:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Kallelse till extra Bolagsstamma 2018.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)

Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.