beQpress
Pressmeddelanden
Xintela: Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 

Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Tolv månader (2017-01-01 - 2017-12-31)

  • Intäkterna uppgick till 2 (3) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -21 945 (-18 060) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,72 (-0,73) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 64 (87) %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 - 2017-12-31)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet före skatt uppgick till -6 636 (-5 581) KSEK. 

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,22).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Nu läggs 2017 till handlingarna, och med flertalet viktiga framsteg så finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året. Vi har tagit stora steg framåt i våra utvecklingsprojekt inom regenerativ medicin och cancer, där vi fokuserar på ledsjukdomen artros respektive hjärntumören glioblastom. Samtidigt har vi förstärkt bolagets organisation och faciliteter för att ännu mer effektivt kunna ta utvecklingen av projekten framåt vilket inkluderar GMP- produktion av stamceller för kliniska studier. Vi har också under det gångna året betydligt förstärkt patentportföljen med nya ansökningar inom våra projekt.

Inom regenerativ medicin så följer vi planen att bredda vår närvaro i Japan. Vi har nu startat samarbetet med bolaget CellSeed för utvärdering av våra markörer för kvalitetssäkring av CellSeeds broskcellsprodukt för en möjlig licensiering av Xintelas kvalitetstest XACT. Samarbetsavtalet med CellSeed är ett resultat av de partneringskonferenser vi deltagit på under 2017 vilket visar betydelsen av att synas och höras på den internationella arenan. Vårt aktiva partneringarbete har lett till att Xintelas unika teknologi har uppmärksammats och vi har lagt en riktigt bra grund för kommande licensieringsdiskussioner. Vi har också fortsatt diskussionerna med det tyska bolaget CO.DON om att vidareutveckla samarbetet inom XACT och cellterapi för behandling av artros. Vi kommer gemensamt att publicera de resultat vi har fått fram i det inledande samarbetet kring kvalitetssäkring av broskceller med hjälp av Xintelas markörteknologi.

En intressant indikation om att stamcellmarknaden är på snabb frammarsch erhölls nyligen då japanska Takeda Pharmaceuticals meddelade avsikten att förvärva belgiska TiGenix i en affär värd upp till 632 miljoner dollar. Den höga köpeskillingen visar på ett stort intresse för regenerativ medicin och stamcellsterapi, inte minst i Japan. Xintelas unika stamcellsteknologi, vår etablering av en GMP anläggning och våra fina resultat inte minst i häststudien gör att vi kan se mycket positivt på framtiden.

Xintelas beslut att bygga egen GMP anläggning för produktion av stamceller var ett strategiskt mycket viktigt steg. Det ger Xintela en unik och stark position i stamcellsfältet och har redan fått stor uppmärksamhet i diskussioner med möjliga samarbetspartners. Arbetet med produktionsanläggningen fortlöper enligt plan, lokalerna och renrummet är snart klara och kan börja fyllas med bioreaktor och annan kritisk utrustning för produktion av stamcellerna. I samband med detta flyttar Xintela in i nya lokaler i direkt anslutning till GMP anläggningen. GMP labbet är anpassat för att producera celler för kliniska studier men är också förberett för expansion för fortsatt utvecklingsarbete samt framtida kommersiell produktion.

Även Xintelas utveckling av cancerprojektet för behandling av den allvarliga hjärncancerformen glioblastom går framåt på ett positivt sätt. Vi förbereder nu för att publicera våra resultat från projektet för att få ännu större spridning av Xintelas arbete inom området. Vi är mycket aktiva i partneringmöten och har identifierat flera möjliga samarbetspartners. Särskilt glädjande var att vi i december kunde presentera ett avtal om inlicensiering av humana antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin 101 och integrin 111 och som togs fram under min ledning i en tidigare verksamhet. Eftersom dessa antikroppar redan är anpassade för användning i människa möjliggörs nu en kortare väg till kliniska studier samtidigt som det förstärker cancerprojektet och breddar Xintelas cancersatsning.

Slutligen är det glädjande att vi i november kunde presentera en finansieringslösning om totalt 17 MSEK fördelade mellan en riktad nyemission och lån. Denna lösning är fördelaktig då vi har kunnat upprätthålla en hög takt i våra projekt utan att behöva fokusera på en utdragen kapitalanskaffningsprocess, och dessutom kunde vi hålla nere utspädningen för bolagets aktieägare.

Vi kan konstatera att Xintela har tagit viktiga steg framåt under 2017. Vi har utvecklats till en betydande aktör inom regenerativ medicin och ökat vår internationella närvaro. Dessutom, genom arbetet med cancerprojektet har vi breddat vår förståelse för vilka möjligheter Xintelas teknologi har inom cancerterapi och diagnostik. Det gör att vi på Xintela ser med tillförsikt på det år som nyss börjat.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB 

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2018, 2018-05-25 
Delårsrapport Q2, 2018, 2018-08-29 
Delårsrapport Q3, 2018, 2018-11-28 
Bokslutskommuniké 2018, 2019-02-27 

Lund, 22 februari 2018 

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Claes Post
Styrelseledamot

Sven Kili
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot 

Evy Lundgren-Åkerlund 
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: 

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: [email protected]
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Bokslutskommunike 2017.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.