beQpress
Pressmeddelanden
LightLab: Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB 

Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm. Aktieägarna i Bolaget har vid stämman beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning och att emittera aktier.

Ändringar i bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapital och antal aktier (§ 4 och § 5) ändrats enligt följande.

Föregående lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Ny lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

Företrädesemission
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 17 797 104,50 kronor genom nyemission av högst 177 971 045 aktier av serie B på nedanstående villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna sju (7) nya aktier för varje fyrtal befintliga aktier, oavsett serie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 28 februari 2018.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 mars 2018 till och med den 19 mars 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 mars 2018 till och med den 19 mars 2018. Betalning ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,42 kronor per aktie.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Stockholm den 21 februari 2018

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl.17:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Detta är LightLab Sweden AB LightLab utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.