beQpress
Pressmeddelanden
VA Automotive: Fortsatt negativt rörelseresultat under Q4 samt senareläggning av bokslutskommuniké till 15 mars 

Fortsatt negativt rörelseresultat under Q4 samt senareläggning av bokslutskommuniké till 15 mars

Under 2017 har VA Automotive, som tidigare kommunicerats, gjort stora förluster, förlusterna avser främst omorganisation i koncernen samt VA Tooling. VA Automotive genomförde under Q4 resultatpåverkande åtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen i bolaget. Åtgärderna har inte fått avsedd effekt under aktuell period (Q4), varvid rörelseresultatet för Q4 konstateras bli betydligt sämre än under Q3 2017. Rörelseresultatet för helåret (17) förväntas hamna inom intervallet -28 till -32 MSEK. Omsättningen för 2017 förväntas bli ca 400 MSEK. Slutgiltiga resultatet är ännu inte fastställt varför VA Automotive väljer att senarelägga sin bokslutskommuniké till den 15 mars istället för som tidigare kommunicerats den 26 februari.

VA Automotive har till följd av resultatutvecklingen 2017 bestämt sig för att ändra sin affärsmodell som bl a innebär att;

  • VA Automotive kommer inte expandera genom förvärv på det vis man tidigare aviserat. All satsning går nu ut på att skapa lönsamhet på den egna verksamheten. Verksamheterna skall ha en klar affärsidé och löpande leverera resultat till gruppen.
  • VA Tooling minskar antalet offerter och ökar de kvalitativa bitarna i beredning och genomförande. Målsättningen är inte att få ut fler offerter, målsättningen är att tjäna pengar tillsammans med utvalda kunder på utvalda verktyg där VA Toolings kompetens kommer väl till pass.
  • VA Components fokuserar på prototyper samt lågserier. Volymproduktion med höga varianser kommer ej offereras. Befintlig presskapacitet kommer erbjudas befintliga kunder och kunders leverantörer. VA Components satsar på att belägga den idag lediga kapaciteten som finns i infrastruktur och maskin.
  • VA Engineering utvecklar sälj genom att erbjuda simulering samt " feasibility". Genom detta skapas kontakter till införsäljning av produktkonstruktion samt införsäljning av hela gruppen dvs "one-stop-shop".

Detta innebär förändringar i styrning och organisation och för att fullt ut ge den nya organisationen rätt förutsättningar och möjligheter under 2018 har styrelsen valt att senarelägga bokslutskommunikén för 2017.

Efter ett mycket utmanade -17 följer nu en återuppbyggnadsperiod för att ta företaget vidare mot svarta siffror. Styrelsen har valt att enbart fokusera på värdeskapande åtgärder och skalar därför av de affärer som inte genererar lönsamhet.

Hässleholm den 21 februari 2018

Lars Thunberg
Koncernchef, VA Automotive

lars.thunberg@va-automotive.com
Mobil +46 70 143 30 40

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i detta Pressmeddelande enligt EU:s marknadsmissbruks förordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018, 12.00 CET genom Koncernchef Lars Thunberg.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
VA Automotive Pressrelease 2018-02-21.pdf

VA Automotive

VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.