Insiderförteckningen - en loggbok

Bolag vars finansiella instrument handlas på en börs eller MTF-plattform omfattas av MAR. Detta börjar gälla redan från och med tidpunkten då bolaget ansöker om notering.

Insiderförteckningen får föras av annan än bolaget

En extern person får för bolagets räkning ta på sig uppgiften att utarbeta och uppdatera insiderförteckningen. Bolaget har alltid rätt att ha tillgång till insiderförteckningen och är ytterst ansvarig för dess efterlevnad.

Insiderförteckningens innehåll

Insiderförteckningen kallas även för loggboken. Den ska uppfylla följande:

  • Alla personer som vid varje tidpunkt har insiderinformation. Det är anställda hos bolaget eller personer som på annat vis utför uppgifter för bolagets räkning.
  • Vara uppdelad i separata avsnitt för respektive insiderhändelse.
  • Uppdateras så snart förhållandena ändras och utan dröjsmål.
  • Upprättas i elektroniskt format.
  • Sparas i minst fem år från det datum då den upprättades eller fem år från det datum då den uppdaterades.
  • Följa de formatkrav som finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 347/2016.

Underrättelse

Personer som förekommer på insiderförteckningen ska skriftligen bekräfta att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som artikel 18 för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation. Bolaget ska ”vidta alla rimliga åtgärder” för att detta görs.

Permanent insiderförteckning

Bolaget har möjlighet att göra ett tillägg i insiderförteckningen för permanenta insiders. Dessa behöver då inte uppges för varje ärende som loggas.

Den permanenta insiderförteckningen får enbart inkludera personer som alltid har tillgång till all insiderinformation. Vid tveksamhet om en person ska vara med eller inte är det bättre att uppge personen i de händelsestyrda förteckningarna.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär