beQuoted nyhetsbrev 14 december 2011
Stororder från Skatteverket lyfter utsikterna för FormPipe Software

FormPipe Software har tidigare flaggat för en stark prospektlista och meddelar en order från Skatteverket på ECM-produkten Platina, en order som lyfter utsikterna för innevarande år och höjer förväntningarna på det kommande.

Diger prospektlista ger resultat
FormPipe Software meddelar en order från Skatteverket på ECM-produkten Platina. Ordervärdet uppgår till 12 miljoner kronor. Halva beloppet intäktsförs under fjärde kvartalet. Den andra halvan, som består av underhållsintäkter, periodiseras över avtalsperioden.

Skatteverket är sedan tidigare stor kund på Platina och har köpt licenser till systemet för drygt 5 miljoner kronor under året, den senaste ordern oräknad. Tjänsteleverantören mot Skatteverket är FormPipes partner Artvise.

Skatteverkets order bör ses mot bakgrund av den prospektlista som FormPipe pekat på den senaste tiden. Dels har affärer fördröjts till följd av att det nya ramavtalet för det offentliga Sverige kom på plats först i juli månad. Dels har FormPipe tagit fram nya produkterbjudanden som börjat säljas in på den befintliga kundbasen i Sverige, beståendes av runt 400 kunder inom offentlig sektor.

- Vi noterar med glädje att större myndigheter ser nyttan av fortsatta investeringar i våra ECM-produkter. Nu har vi ramavtal med det offentliga Sverige på plats och därtill en diger prospektlista. Det finns goda förutsättningar för en stark avslutning av året, kommenterade vd Christian Sundin i samband med att ordern offentliggjordes. 

Omställningen nära fullbordad
FormPipe har fortsatt att trycka ut konsultomsättning till sina partners som en del i omställningen till renodlat produktbolag. I praktiken har bolaget ersatt en intäktsmix bestående av produkt- och konsultförsäljning med enbart produktförsäljning. I nuläget utgör de senare över 90 procent av bolagets nettoomsättning.

FormPipe talar om systemintäkter. Det handlar om både engångsintäkter, i form av bland annat licenser, och repetitiva intäkter från exempelvis support- och underhållsavtal.

Försäljningen av molnbaserade tjänster har ökat, något som medfört en kortsiktigt negativ påverkan på intäkterna eftersom hyresavtalen saknar initial licensintäkt. Å andra sidan är de här intäkterna till 100 procent repetitiva. 

Tillväxten i de repetitiva intäkterna har legat på några procent de senaste två åren. För tredje kvartalet uppgick dessa till 16 miljoner kronor.

Samtidigt hade bolaget löpande kostnader för personal och drift om drygt 17 miljoner kronor. Det kommer således inte att krävas särskilt mycket nyförsäljning för att bolaget ska börja tjäna riktigt bra med pengar.

Fördröjt ramavtal drog ned försäljningen tredje kvartalet
Det försenade ramavtalet till det offentliga Sverige ledde emellertid till ett försäljningsmässigt svagt tredje kvartal för FormPipe. Omställningen till renodlad produktförsäljning märks fortfarande i siffrorna.

Periodens nettoomsättning backade 12 procent till 20,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen stärktes samtidigt med ett par procentenheter till 12,8 procent. 

För niomånadersperioden backade nettoomsättningen drygt 20 procent till 78 miljoner kronor. Systemintäkterna uppvisade dock fortsatt tillväxt och uppgick till 73,5 miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt om 4 procent.

Rörelsemarginalen uppgick till 17,7 procent, en uppgång jämfört med 15,7 procent motsvarande kvartal 2010. Resultat efter skatt för perioden blev 10,1 miljoner kronor.

Ser stark avslutning på året
Med anledning av ordern till Skatteverket reviderar beQuoted utsikterna för 2011.

Med tyngdpunkt på kunder inom offentlig sektor, ett fördröjt ramavtal att köpa på och ett förmodat uppdämt behov i kombination med ett budgetår på sluttampen, borgar för en stark avslutning på året. Ett antagande om en nettoomsättning i fjärde kvartalet på runt 35 miljoner kronor kan visa sig väl försiktigt.

Eftersom kostnaderna bara ökar marginellt för det renodlade produktbolaget torde rörelseresultatet för innevarande kvartal kunna överstiga 10 miljoner kronor. För helåret ger de här antagandena en nettoomsättning på drygt 110 miljoner kronor och ett rörelseresultat på runt 22 miljoner kronor.

Insteg i läkemedelsbranschen
FormPipe har växt till en jätte på ECM-system mot svensk offentlig sektor. Trots det bedömer bolaget att det finns gott om tillväxtmån kvar där, såväl med nya produkterbjudanden som på befintliga produkter, vilket ordern till Skatteverket bekräftar. Samtidigt har bolaget gjort insteg i läkemedelsbranschen.

Förklaringen till det här steget ligger i läkemedelsbranschens likheter med offentlig sektor. Båda lever med hårda regulatoriska krav. De investerar i system utan att behöva se den omedelbara ekonomiska nyttan av ordning och reda i sin information. 

Samtidigt som svensk offentlig sektor är synnerligen lokal, med sin unika uppsättning lagar och regler, är läkemedelsindustrin global med sitt eget Mecca i form av det amerikanska FDA som sätter regelverket för branschen.

Globala kunder gör 2012 intressant
I mitten av 2010 presenterades en genombrottsorder från kontraktstillverkaren Kemwell, med kunder som GlaxoSmithKline och Pfizer. Kemwell har fortsatt investera i Platina.

Referenser från den här typen av kunder kan öppna dörrar till en global marknad för FormPipe. Men än så länge har bolaget bara nosat på marknaden.
 
Samtidigt rapporteras ett stort intresse för bolagets nya produkterbjudanden. Det handlar bland annat om en lösning för långtidsarkivering där dokument kan återskapas oavsett miljö i vilken de skapades. Mot de utsikterna kan koncensusprognosen för 2012 på 7 - 10 procents omsättningsökning tyckas i underkant.

GABRIEL ERIKSSON
gabriel.eriksson@beQuoted.com 

Tidigare publicerade artiklar om FormPipe Software:
» "Partneromställningen är helt rätt väg att gå"
» FormPipe Softwares signalerar bättre tider
» FormPipe Softwares flytt till finbörsen ett medel för bolagets tillväxtstrategiMarknadsplats
Stockholmsbörsen


Christian Sundin
VD FormPipe Software

 
 
- Vi noterar med glädje att större myndigheter ser nyttan av fortsatta investeringar i våra ECM-produkter. 
 
 
 
 

Det försenade ramavtalet till det offentliga Sverige drog ned nettoomsättningen i tredje kvartalet.
 

 
Kvartalsvis omsättning
och rörelsemarginal
för perioden 2009 - 2011

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
 

De repetitiva intäkterna, som bland annat utgörs av intäkter från molntjänster, fortsätter växa och möter snart bolagets löpande kostnader för personal och drift. 
 
 

Repetitiva intäkter
rullande 12 månader 

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
  
FormPipe har fortsatt att trycka ut konsultomsättning till sina partners som en del i omställningen till renodlat produktbolag.
 
 
Därmed har bolaget ersatt en intäktsmix bestående av produkt- och konsultförsäljning med enbart produktförsäljning.
 
 
 
 

Fördelningen av försäljningsintäkter,
januari till september 2011 
 

Support-
och underhåll 54% (47)
Licens 40% (38)
Konsult och övrigt 6% (15)

 
 
 
 
 

Nästa händelse
2012-01-31
Bokslutskommuniké 2011

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

  
beQuoted nyhetsbrev 12 december 2011
Fundior nöjt med inlåningsverksamhetens första halvår
- Baltikumlansering första halvåret 2012

Fundior Finans & Försäkring har under det andra halvåret lanserat en hel del av de produkter vända till den privata spar- och lånemarknaden som bolaget tidigare pratat om. beQuoted har talat med vd Reijo Kirstua som är nöjd med utvecklingen i inlåningsverksamheten så här långt.

Inlåningsverksamheten uppstartad
I mitten av juli i år startade Fundior sin inlåningsverksamhet. I rapporten för det tredje kvartalet, som släpptes den sista november, angavs att över 500 konton hade öppnats de fyra första månaderna och att den totala inlåningen då uppgick till 10 miljoner kronor. 

- I dag har vi närmare 600 registrerade kunder och varje dag kommer det in ytterligare några nya kunder, säger han.

Den mest populära kontoformen har varit fasträntekontot med 12 månaders bindning som i dag ger 6,25 procents ränta. Och kunderna väljer i de flesta fall att sätta in maxbeloppet, det vill säga 50.000 kronor.

Detta är det belopp som lagen om inlåningsverksamhet säger att Fundior max får ta emot per kund. Det beror på att bolaget är ett så kallat inlåningsföretag där de insatta medlen inte omfattas av den statliga insättningsgarantin på 100.000 euro.

- Vi är mycket nöjda så här långt. Resultatet har uppnåtts med mycket begränsad marknadsföring. Det mesta har skett via internet och det har fungerat bra för oss, säger Reijo Kirstua. 

Kunderna har främst hittat till Fundiors konton via jämförelsesajterna Compricer och Pricerunner, där företaget finns med. Man har även börjat använda sig av Google Adwords för att attrahera nya kunder.

Den 8 december lanserade Fundior en rad nya kontoformer. Dels räntekonton med uppsägningstid för 3, 6 och 12 månader men även fasträntekonton på 24 och 36 månader. 

Målet med inlåningsverksamheten, som sattes upp innan start, var att ha 2.000 konton öppnade till slutet på 2012. Reijo Kirstua ser det som nåbart men utesluter inte att bolaget når dit redan under hösten 2012.

Kapitalförsäkringar nyligen lanserade
I början av fjärde kvartalet lanserades Fundiors kapitalförsäkring till privatmarknaden. Lansering på den finska marknaden har skett parallellt, men där sker försäljningen enbart via asset managementföretag. Reijo Kirstua fortsätter:

- Reglerna i Finland är annorlunda än i Sverige, och vi får inte marknadsföra kapitalförsäkringen direkt på vår hemsida där.

Målsättningen här är satt till 2.000 kunder till slutet av 2012. Även i detta fall ser Reijo Kirstua en god chans att målet nås tidigare.

Krediter ska finansiera högräntekontona
En tredje produkt som också lanserats under hösten är konsumentkrediter. Denna produkt, som lanserades så sent som sista november, är dock bara tillgänglig i Finland.

- De första kunderna håller nu på att processas, med tagande av kreditupplysningar och så vidare, säger Reijo Kirstua. 

Målet när det gäller konsumentkrediterna är en lånestock på 50 miljoner kronor till slutet av 2012.

Konsumentkrediterna erbjuds via dotterbolaget Fundior Credit. Endast kunder utan kreditanmärkningar och med fast anställning kommer att erbjudas lån. De tillgängliga lånetiderna varierar mellan ett par månader och upp till fyra år och de möjliga lånebeloppen är mellan 300 och 6.000 euro. 

Årsräntorna på lånen kommer att ligga runt 20 procent, men den effektiva räntan för korta lån blir betydligt högre. 

Målet för nettoavkastningen från konsumentkrediterna är 13 procent för investerat kapital efter utgifter andra än finansiering. 

Det är alltså de höga utlåningsräntorna på de finska konsumentkrediterna som är tänkta att finansiera de jämförelsevis höga räntorna som inlåningskunderna erbjuds. 

- Vår affärsmodell är nu helt transparent genom att insatt kapital på sparkonton lånas ut som konsumentlån. Detta gör det enkelt för våra sparkunder att förstå och acceptera risken då vi inte erbjuder statlig insättningsgaranti, säger Reijo Kirstua.

Förutom den finska utlåningsverksamheten räknar Reijo Kirstua dessutom med att Fundiors 32-procentiga aktieinnehav i ICT Norden Fastigheter AB ska kunna bidra till finansieringen av inlåningsverksamheten.

Satsar i fler länder
Nästa steg för Fundior är att lansera sitt sparandeerbjudande i Baltikum.

- Förhoppningsvis är vi igång i Estland under det första kvartalet 2012, om inte så ska vi i alla fall vara igång under det första halvåret. Vi har redan kontakter etablerade i landet, säger Reijo Kirstua.

Intäkterna väntas komma 2012
Då verksamheterna riktade mot sparande- och kreditmarknaderna just kommit i gång märks inte mycket av det i rapporten för det tredje kvartalet. 

Siffrorna för de tre första kvartalen visade följande:

      • Omsättning: 0,24 Mkr (0,65)
      • Resultat efter finansnetto: -6,1 Mkr (-1,6)
      • Vinst per aktie: -0,027 kr (-0,007)

Med detta utgångsläge efter tre kvartal räknar Fundior med att helåret 2011 slutar med en förlust. Framför allt är det marknadsrelaterade kostnader som drar ned resultatet.

2012 räknar dock Fundior med att resultatet ska vända till en vinst, även om man inte kommer med någon utförlig resultatprognos förrän under det första kvartalet nästa år.

- De första riktiga intäkterna kommer under 2012. Framför allt räknar vi med ett stort bidrag från konsumentkrediterna, säger Reijo Kirstua. 

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Fundior:
» Fundior lanserar inlåningskonton
» Fundior ger ut obligationslån
» Fundior sätter fokus på inlåningsverksamhet

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Reijo Kirstua
VD Fundior

 
 
- Vi är mycket nöjda så här långt. Resultatet har uppnåtts med mycket begränsad marknadsföring.
 
 
Fundior startade sin inlåningsverksamhet i juli 2011. I början av december hade bolaget närmare 600 registrerade kunder inom inlåningsverksamheten.
 
 
 
 

 
Flera olika typer av kontoformer erbjuds inom inlånings-
verksamheten. Enligt bolaget är intresset störst för fasträntekonto med ett års bindningstid. 
 
 
 
  

 
Inlåningskontona har 
marknadsförts via mejlutskick. Kontona finns även med på jämförelsesajterna Compriser och Pricerunner. 
 
 
 
 

 
Förutom att erbjuda
inlåningskonton och konsumentkrediter är Fundiors affärsidé att investera i bland annat värdepapper, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier.
 
 
Fundior äger 31,67 procent av aktierna i AktieTorgslistade ICT Fastigheter.
 

 
 
 
 

Nästa händelse
2012-02-29
Bokslutskommuniké 2011
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 9 december 2011
Ericsson och Intel intresserade av Sivers IMAs millimetervågsprodukter

På Mangolds Småbolagsdag visade Sivers IMA upp bolagets senaste generation av millimetervågs converters. Det handlar om en kostnadseffektiv lösning för att höja kapaciteten i de mobila näten, en produkt som fångat bland andra Intels och nu senast Ericssons intresse. 

Prototyporder från branschjättar
Sivers IMA erhöll nyligen en prototyporder på millimetervågs converters från Ericsson. Ordern följer nära inpå en liknande order från Intel. Beställningarna kan ses som bekräftelse på Sivers IMAs tekniska genombrott.

- Dessa order ser jag som ett tecken på att våra produkter ligger rätt i tiden och kan attrahera mycket kvalificerade kunder, säger Sivers IMAs vd Olle Westblom när beQuoted träffar honom.

Erfaren komponentleverantör
Sivers IMA arbetar med avancerad mikrovågsteknik. Konkret innebär det utveckling, tillverkning och försäljning av elektronik som arbetar vid höga frekvenser. Produkterna används i bland annat mätinstrument och nivåmätningsradar. 

Bolaget, som startades redan 1951, har tre produktområden, där signalkällor och radarsensorer har utgjort basverksamheten. Bland kunderna här märks exempelvis amerikanska ITT som levererar produkter till den amerikanska försvarsmakten.

2007 påbörjades utvecklingen av det nya produktområdet som berör millimetervågsprodukter. Komponenterna arbetar med mycket höga frekvensband och riktar sig främst till kunder inom telekom. Tekniken utgör en möjlighet att öka kapaciteten i de mobila näten.

Flera produkter inom det nya produktområdet har lanserats. Av fjolårsomsättningen på 20 miljoner kronor stod millimetervågsprodukter för ungefär en fjärdedel och andelen växer.

Tidig start har gett resultat
Av Sivers IMAs försäljning 2010 gick 95 procent på export. Marknaden för radiolänkutrustning är global med cirka 100 tillverkare. Ericsson, granne med Sivers IMA i Kista, är en av marknadens jättar.

Amerikanska Cisco spår att datatrafiken i mobilnäten kommer att fördubblas varje år framgent. Nätoperatörerna står inför stora investeringar kommande år.

- Fem bolag har 60 - 70 procent av den här marknaden. Ska man lyckas måste man komma in på något av de här bolagen, säger Olle Westblom som bekräftar att Sivers IMA för samtal med flera av dessa.

Produktutvecklingen som drogs igång för fyra år sedan har gjort att Sivers IMA lagt sig i framkant av den tekniska utvecklingen av komponenter till radiolänkar för mycket höga frekvenser.

Den här typen av radiolänkar erbjuder jämförelsevis mycket hög bandbredd, något som kan bli attraktivt i exempelvis 4G-utbyggnaden.

Utan att kunna vara särskilt precis säger Olle Westblom att bolagets komponenter håller på att konstrueras in i kundernas nya produkter, så kallad "indesign". Målet är att bli en del av kundens totallösning. 

- Detta ställer krav på oss som leverantör, säger Olle Westblom, men innebär samtidigt att produkterna inte plötsligt blir ersatta av något liknande. Är man väl indesignad gäller ledorden kvalitet, leveranssäkerhet och pris. Då blir man också kvar som leverantör.

Men att nå en så kallad "design win", att en kund lägger exempelvis en volymorder, dröjer ytterligare några kvartal.

- Att stora telekomjättar nu testar våra komponenter i sina lösningar har endast varit möjligt tack vare vår tidiga start, tillägger han.

Telekombranschen är hårt konkurrensutsatt och kunderna mycket priskänsliga.

- Tekniskt sett möter våra millimetervågsprodukter kundernas kravspecifikationer. En förutsättning för en snabb marknadstillväxt för kommunikation på millimetervågsområdet är emellertid att radiolänkar för de här höga frekvenserna inte blir dyrare än annan teknik för motsvarande applikation, säger Olle Westblom och tillägger:

- Men våra produkter är redan från början anpassade för volymtillverkning till låga kostnader, något vi är helt ensamma om.

Nyemission trolig
I slutet av 2010 aviserade Sivers IMA ett kapitalbehov om 15 miljoner kronor de kommande åren. I början av 2011 tog bolaget in 7,2 miljoner kronor av dessa genom en nyemission.

Tanken var att de pengarna skulle täcka utvecklingskostnader och marknadssatsningar fram till början av 2012, Då skulle resterande kapital, dvs 4 - 6 miljoner kronor, tas in genom ytterligare en nyemission.

beQuoted ser det därför som troligt att bolaget kommer att genomföra en nyemission under första halvåret 2012.

Det är 2012 det händer
I listningsmemorandumet från december 2010 presenterade bolaget en tidsplan för produktutveckling och marknadsbedömningar kommande år.

Med en omsättning på 20 miljoner kronor under fjolåret och 9,5 miljoner kronor första halvåret 2011 följer bolaget den tidsplanen relativt väl, så här långt. Resultatet för första halvåret landade på plus minus noll.

- Sett till de marknadsprognoserna tror jag att avstampet för teknikskiftet har förskjutits ett år framåt i tiden. Å andra sidan är det idag flera som talar om de här behoven och det kommer nog att bli större när marknaden väl tar fart.

Han understryker att bolaget ligger väl i linje med sin tidsplan. Indesign tar som regel 12 till 18 månader, vilket innebär att en del kunder bör vara färdiga med sina testningar och valideringar under andra halvåret 2012.

- Det är en kontinuerlig process men med tanke på hur de som köpt från oss ligger i tiden med sin produktutveckling tror jag att vi kommer börja se saker hända i slutet av 2012. Det kan vara volymorder eller att våra produkter är klara att gå in som en komponent i våra kunders produktion. Och då är vi ju inne.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Sivers IMA:
» Sivers IMAs nya produktgeneration redan del av 4G-utbyggnaden
» Emissionsaktuella Sivers IMA ska växa med 4G-utbyggnaden

 
 
Marknadsplats
Nordic MTF
 
 
 
 


Olle Westblom
VD Sivers IMA

 
 
- Dessa order ser jag som ett tecken på att våra produkter ligger rätt i tiden och kan attrahera mycket kvalificerade kunder.
 
 
Sivers IMA har
nyligen erhållit prototyporder från både Ericsson och Intel. 
 
 
  
 

 
Sivers IMA utvecklar
systemkomponenter som bland annat används till radiolänkar i basstationer för mobiltelefoni.

 
 

 
 

 
Sivers IMA har en basverksamhet som utgörs av signalkällor och radarsensorer.
 
 
 
 

  
Vid Sivers IMAs huvudkontor i Kista finns en kapacitet inom den egna produktions-
anläggningen som kan tillgodose behoven vid mindre volymer och prototypserier.
 
 
Vid större produktionsvolymer har bolaget kontrakterad kapacitet hos externa leverantörer.

 

 
 
 
 
Nästa händelse
2012-02-28
Bokslutskommuniké 2011

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig