beQuoted nyhetsbrev 16 mars 2010
Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första bedriver klinisk prövningsverksamhet. Det andra är en antenntillverkare som ingått distributionsavtal med en av världens största teleoperatörer. Det tredje utvecklar tjänster och produkter för järnvägssektorn. 
 
I dagens nummer kan Du läsa om Vita Nova, C2SAT och Railcare.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

I detta nummer
C2SAT
Railcare
Vita Nova
Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden
» I höstas såldes Vita Novas utvecklingsprojekt ut till aktieägarna. Kvar är den kliniska prövningsverksamheten (CRO) inom A+ Science. Med ny ledning, en mer renodlad verksamhet och nytt kapital kan Vita Nova blicka framåt. beQuoted har talat med nya vdn Agneta Franksson.
Vita Nova
Säljmål i fokus för C2SAT
» 2009 innebar stora förändringar för antenntillverkaren C2SAT. Året inleddes med ett ledningsbyte och efterföljande strategiskifte. Fokus lades på försäljning och produkternas paketering. Därtill satsades stora resurser på service- och återförsäljarnätverk, ett arbete som ska bära frukt i år.
C2SAT
Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet 2010
» Efterfrågan på Railcares entreprenadtjänster och transporter vek ned under 2009. Vändningen kom när timmertransporterna började rulla igen i slutet av året. Vd Dan Magnusson ser positivt på 2010, men höjer varningsflagg för det första, snöklädda kvartalet i år.
Railcare
  
beQuoted nyhetsbrev 16 mars 2010
Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden
- Tillväxten ska komma med ny säljstyrka och ny nordisk allians

I höstas såldes Vita Novas utvecklingsprojekt ut till aktieägarna. Kvar är den kliniska prövningsverksamheten (CRO) inom A+ Science. Med ny ledning, en mer renodlad verksamhet och nytt kapital kan Vita Nova blicka framåt. beQuoted har talat med nya vdn Agneta Franksson.

Tydligare fokus sedan utförsäljningen
Under hösten 2009 sålde Vita Nova Ventures ut halva sitt ägande i utvecklingsprojekten I-Tech och Vicore Pharma. Anledningarna var flera men i botten handlade det om att bolagets CRO-verksamhet kommit att finansiera Vita Novas övriga projekt, trots ett eget växande kapitalbehov.

Idag består Vita Nova av CRO-verksamheten A+ Science samt passiva innehav i Cellartis och Cellectricon. Därutöver uppgår bolagets ägande i de tidigare utvecklingsprojekten, som numera samlats i bolaget Mintage Scientific, till cirka 33 procent.

Samtliga kostnader för utvecklingsprojekten samt huvuddelen av koncernkostnaderna ska vara avvecklade. Efter utförsäljningen är Vita Novas operativa verksamhet helt fokuserad på CRO-verksamhet.

CRO-verksamhet
CRO-verksamheten bedrivs under varumärket A+ Science. Verksamheten startades 1997 av forskare vid Sahlgrenska och förvärvades in till Vita Novas investmentportfölj 2006. Idag arbetar ca 80 anställda vid bolagets fyra kontor i Sverige.

Bolaget erbjuder klinisk uppdragsforskning åt framförallt läkemedelsföretag och medicintekniska företag. A+ Science har erfarenhet av samtliga faser inom kliniska studier, med en övervikt på fas II / IV-studier. Prekliniska studier utförs inte.

Vid förvärvstidpunkten omsatte A+ Science ungefär 100 miljoner kronor per år, med några procents rörelsemarginal. Då var tillväxtutsikterna goda men kort efter kom finanskrisen, samtidigt som läkemedelsindustrin var inne i en period av strukturella förändringar.

A+ Science, tyngt av Vita Novas utvecklingsprojekts kapitalbehov, blev sittandes med en kapitalstruktur som hindrat A+Science egen utveckling. Följden blev en stillastående tillväxt och lönsamhetsproblem.

A+ Science siffror för helåret 2009 i korthet:

      • Omsättning: 95,2 Mkr (115,1)
      • Resultat efter finansnetto: -3,4 Mkr (-10,4)
      • Vinstmarginal: -3,5% (-9,0)

Moderbolagets siffror för helåret 2009 i sammandrag:

      • Omsättning: 97,1 Mkr (117,5)
      • Resultat efter finansnetto: -10,4 Mkr (-22,0)
      • Vinst per aktie: -0,93 Kr (-1,97)

Moderbolagets svaga resultat hänförs bland annat till försäljningen av utvecklingsprojekten där moderbolaget gjorde en reaförlust på 5 miljoner kronor.

Nytt kapital ska ge nystart
Efter utförsäljningen av utvecklingsprojekten har Vita Nova genomfört en fulltecknad nyemission om 9 miljoner kronor. Enligt vd Agneta Franksson kommer tillskottet ge bolaget en bättre kapitalstruktur, öka marknadens förtroende för bolaget och därmed bolagets chanser till att erhålla flera projekt.

En del av kapitaltillskottet ska användas till att stärka bolagets managementkapacitet. Anledningen är att CRO-bolagen måste följa med kunskapsmässigt när de regulatoriska kraven på kunderna skruvas upp. Något som skett de senaste åren.

Flyttar fram positionerna
Den kanske mest betydelsefulla utvecklingen som kapitaltillskottet möjliggör är emellertid att arbetet med att bygga upp en dedikerad säljstyrka, som inleddes under 2009, kan fortsätta.

Enligt Agneta Franksson är införsäljning en långsam process i CRO-branschen. En förklaring till detta är att leverantören inte kan skapa behoven, en annan att försäljningen ofta handlar om att bygga relationer, vilket tar tid. Branschen har levt på inkommande förfrågningar under många år. Ingen aktiv införsäljning har skett. Så inte heller hos A+ Science.

Mot den bakgrunden konstaterar Agneta Franksson att försäljning är en svag del av CRO-branschens företagskultur. Därför menar hon att en professionell försäljningsstyrka skulle ge uttalade konkurrensfördelar för A+ Science.

Marknad i positiv trend
Tidpunkten för bolagets försäljningssatsning är enligt Agneta Franksson god. I ett historiskt perspektiv har marknaden för kliniska prövningar stagnerat, men växer just nu.

Läkemedelskonsumtionen ökar generellt, samtidigt som läkemedelsbolagen fått allt svårare att ersätta tidigare blockbusters med nya. Utvecklingen har drivit på en konsolidering bland läkemedelsföretagen.

När de stora läkemedelsbolagen rationaliserar, väljer de oftast att arbeta med stora, multinationella CRO-bolag. För att möta den här utvecklingen och samtidigt bredda det potentiella patientunderlaget har A+ Science bildat en allians med nordiska partners.

Gruppen finns representerad i 17 universitetsstäder med ett befolkningsunderlag på 35 miljoner människor. Tillsammans med managementförstärkningar och en säljsatsning är siktet är inställt på att få fler stora och medelstora studier till Norden.

- Vi ska ta tillvara möjligheterna i marknaden och hitta tillbaka till den historiska lönsamheten, avslutar Agneta Franksson.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Vita Nova Ventures:
» Aktieägarna får köpa Vita Novas teknikbolag
» Vita Novas portföljbolag I-Tech kan ha produkt på marknaden inom två år, enligt vd
» Framgång för Vita Novas portföljbolag

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Agneta Franksson
VD Vita Nova Ventures

 
 
 
 
A+ Science-gruppen har tre affärsområden: 

 • Outsourcing (uthyrning av personal)
 • City Site (uthyrning av forskningssjuksköterskor)
 • Clinical Operations som är det största affärsområdet.
 
 
 
A+ Science har erfarenhet av samtliga faser inom kliniska studier, med en övervikt på fas II / IV-studier.
 
 
 
Bolagets terapeutiska erfarenhet täcker bland annat diagnoser som hjärta, lungor och cancer. 
 
 
20 procent av alla kliniska studier i branschen avbryts av något skäl.
 
 
Studiernas pris baseras på omfattningen av de tjänster som ska levereras i studien.
 
 
Patientrekryteringen är ofta studiernas akilleshäl. A+ Science har professionella metoder för att minimera de rekryteringsrisker som finns i branschen.
 
 
 
Läkemedels-
utvecklingens faser

 
Fas I: Studie på i regel friska personer för att se hur medlet tas upp och bryts ner i kroppen samt vilka biverkningar som uppkommer.
 
Fas II: Studie för att mäta effekt, bestämma optimal dos samt kontrollera säkerheten (biverkningar). 
 
Fas III: Stora studier där medlet ytterligare utvärderas och jämförs med andra preparat (om sådana finns) eller placebo. 
 
Fas IV: Vid behov efter marknadsgodkännande för att verifiera säkerheten eller viss effekt av medlet. 
 
 
 
 
Nästa händelse
2010-04-29
Delårsrapport Q1 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 11 mars 2010
Säljmål i fokus för C2SAT
- Nu ska arbetet med service- och återförsäljarnätverket ge resultat

2009 innebar stora förändringar för antenntillverkaren C2SAT. Året inleddes med ett ledningsbyte och efterföljande strategiskifte. Fokus lades på försäljning och produkternas paketering. Därtill satsades stora resurser på service- och återförsäljarnätverk, ett arbete som ska bära frukt i år.

Förändringsarbetet har gett resultat
beQuoted närvarade vid Financial Hearings småbolagsdag då C2SATs vd Fredrik Nygren presenterade bolagets verksamhet, händelserna det gångna året och bolagets målsättningar för 2010.

- Vi, inleder Fredrik Nygren syftades på den nya ledningsgrupp som tillsattes i början av 2009, började med en ordentlig analys av verksamheten. Den har inneburit att vi har omorganiserat oss och omdefinierat vem som är slutkunden. Det har snabbt givit resultat.

Bolagets antennleveranser ökade under 2009 till 17 stycken, jämfört med 8 stycken året innan. Ett flertal distributionsavtal slöts, bland annat med Orange Business Services, en av världens största leverantörer av telekommunikationstjänster till multinationella företag.

Det avtalet har resulterat i en första order på 8 Ku-bandsantenner. Men det som är intressant på sikt är att Orange har valt C2SAT som partner till sitt affärsområde för maritima kommunikationslösningar.

Orange har en uttalad ambition att vara bland de största på världsmarknaden för maritima kommunikationstjänster, en marknad som Fredrik Nygren uppskattar till 2.500 - 3.000 antenner per år.

Kvalitetssäkringen gav tillväxtmålet en törn
Parallellt med de organisatoriska förändringar som den nya styrelsen initierade i början av 2009, formulerades och kommunicerades även nya mål för verksamheten.

Hit hör ett tillväxtmål om en försäljningsökning på 50 procent per kvartal fram till årsskiftet 2010 / 2011, liksom ett mål om att nå positivt kassaflöde i år.

Bolaget höll sitt tillväxtmål de tre första kvartalen 2009. Under fjärde kvartalet kom emellertid det resurskrävande kvalitetsarbetet med produkterna att slå igenom på försäljningen (se beQuoted nyhetsbrev nr 2 2010).

Fredrik Nygren understryker att det fjärde kvartalets svagare omsättning delvis förklaras av förskjutningar av order in i första kvartalet 2010.

- Försäljningen under första kvartalet i år överstiger vår totala försäljning under 2009.

Siffrorna för fjärde kvartalet 2009 i sammandrag:

      • Omsättning: 3,5 Mkr (3,2)
      • Resultat efter finansnetto: -10,0 Mkr (-19,3)
      • Vinst per aktie före skatt: -0,02 kr (-0,08)

För helåret 2009 redovisade bolaget:

      • Omsättning: 13,6 Mkr (4,9)
      • Resultat efter finansnetto: -35,0 Mkr (-36,2)
      • Vinst per aktie före skatt: -0,07 kr (-0,15)

Under 2009 genomfördes två emissioner som tillförde bolaget 74,5 miljoner kronor före omkostnader. Samtidigt amorterade bolaget av skulder om närmare 20 miljoner kronor under perioden. Vid årsskiftet fanns en nettokassa på 5 miljoner kronor.

Fredrik Nygren har tidigare meddelat att inga ytterligare nyemissioner ska krävas innan bolaget blir kassaflödespositivt, något som ska nås i år. 

I takt med att produktionsvolymerna ökar kommer kapitalbindningen i varu- och komponentlager sätta press på bolagets rörelsekapital. Risken för ytterligare nyemissioner ser ut att ha ökat och enligt bokslutet pågår förberedelserna inför en kommande kapitalanskaffning.

Ett mödosamt nätverksbyggande
Det gångna årets arbete med service- och återförsäljarnätverket resulterade i god täckning av Sydostasien. Fredrik Nygren berättar att nätverket växer kontinuerligt och att partnerskapet med Orange kommit att få stor betydelse för den här expansionen.

- Som en liten aktör är det väldigt svårt att hitta någon som vill vara först. Och där ser vi en stor skillnad sedan vi blev partner med Orange. Det är många som har sneglat på att jobba med C2SAT tidigare som nu kommer tillbaka och vågar gå vidare. 

Enligt Fredrik Nygren ska bolaget, i likhet med sina konkurrenter, kunna erbjuda service i alla världens viktigare hamnstäder redan i år.

- Vi har några vita fläckar på kartan som vi bör täcka upp, fortsätter han och betonar att servicetillgänglighet är en förutsättning för att kunderna ska välja C2SAT.

Förberedelser för serietillverkning
Genom avtal med tillverkare i Kina och Singapore har bolaget säkrat produktionen för den avsättning man tror sig kunna nå i regionen (se beQuoted nyhetsbrev nr 21 2009).

Sedan avtalet med Orange och den tidigare kommunicerade ordern till Thales har C2SAT investerat i sin tillverkningsanläggning i Söderhamn. Anläggningen kommer enligt Fredrik Nygren ta hand om order som inte är så standardiserade, likt den om nio antenner till Thales.

Merparten av Oranges beställningar kommer istället att byggas hos partnern Fong's i Singapore, som har en årskapacitet på cirka 200 antenner. Anläggningen ska vara självgående senare i vår.

Samtidigt fortsätter bolaget sina förberedelser för att ta steget över till serietillverkning.

- Kvalitetsarbetet fortsätter och vi jagar kostnader. Det är viktigt att vi jagar kostnader för när vi nu rullar ut långa serier gäller det att vi når vårt mål på bruttomarginal så att vi kan börja tjäna pengar, avslutar Fredrik Nygren.

120 antenner under 2010
Avtalet med Orange och telekomjättens ambitioner sätter C2SAT i ett intressant läge. Avtalet innebär ett erkännande för bolagets teknik samtidigt som C2SAT kan ta rygg på Orange ambitioner inom marina kommunikationslösningar.

Om C2SAT når årets försäljningsmål om 120 antenner skulle det antagligen betyda en årsomsättning på 50 - 55 miljoner kronor 2010 och att målet om positivt kassaflöde infrias. Vägen dit kan visa sig lång men också inte, mycket beroende på vad Orange ambitioner visar sig vara värda.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om C2SAT:
» Orange ambitioner sätter C2SAT i ett intressant läge
» C2SAT gör en satsning i Sydostasien
» C2SATs orderbok växer

 
 
Marknadsplats
NGM
 
 
 
 


Fredrik Nygren
VD C2SAT

 
 
 
 
VSAT står för Very Small Aperature Terminals och avser stabiliserade antennsystem för tillämpningar till land eller sjöss.
 
 
 

 
C2SAT 2.4m C-bandsantenn
som lanserades 2008.

 
 
 

 
C2SATs första antenn, C2SAT 1.2m Ku-band, lanserades 2007.
 
 
 
Antennutvecklingen påbörjades år 2000. 
 
 
  

 
Parabolens diameter
anpassas för att sända över olika frekvenser, vilka i sig erbjuder olika bandbredd och olika täckning.
 
 
 

 
Olika specifikationer
kan skapas utifrån samma grundteknik då parabolens diameter är frikopplad grundtekniken. Antennen skyddas en så kallad radom.
  

 
 
 
 

Nästa händelse
2010-05-06
Delårsrapport Q1 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 9 mars 2010
Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet 2010
- Uppskjutna projekt öppnar för god efterfrågan på entreprenader i år

Efterfrågan på Railcares entreprenadtjänster och transporter vek ned under 2009. Vändningen kom när timmertransporterna började rulla igen i slutet av året. Vd Dan Magnusson ser positivt på 2010, men höjer varningsflagg för det första, snöklädda kvartalet i år.

Järnvägsservice med entreprenader och transporter
Skelleftehamnsföretaget Railcare erbjuder tjänster inom drift, underhåll och transport på järnväg. Företaget har 75 anställda och arbetar med Skandinavien som marknad. Efter 2009 års omorganiseringar består verksamheten av de två affärsområdena entreprenad och transport.

På entreprenadsidan erbjuds tjänster för underhåll på järnväg. Det handlar bland annat om kabel- och dräneringsarbeten, där bolaget använder vakuumteknik för att suga ned kablar utmed spåren.

En annan viktig del av entreprenadsidan är renoveringar av dräneringstrummor under banvallen. Railcare har en egen teknik för att dels rensa trummorna, dels klä dem invändigt med ett härdande plastskikt som bildar ett nytt innerrör inuti trumman.

Vid renoveringar transporteras all utrustning för arbetet på bandvagnar som är helt oberoende av spåret. Det gör att de kan arbeta helt störningsfritt från tågtrafiken.

- Vi tar med erfarenheter från andra branscher till järnvägen, säger Railcares vd Dan Magnusson till beQuoted. Vår vakuumsugmaskin är betydligt mer effektiv än en grävskopa. Den i kombination med att vi inte blockerar trafiken gör oss ensamma på många typer av jobb.

På danska marknaden löper arbetena året runt. På de svenska och norska marknaderna ligger entreprenadsidan nere vintertid på grund av tjälen. Då erbjuder bolaget snöbekämpning med sina vakuumsugar. I vinter har maskinerna arbetat på centralstationerna i Stockholm och Oslo. 

Kompletterande affärsområden
Eftersom staten är den store spårägaren i Sverige är entreprenadsidan i botten anslagsfinansierad verksamhet. Den står i kontrast till bolagets andra affärsområde för transporter som är rent kommersiell och mycket konjunkturkänslig.

På transportsidan arbetar Railcare med två olika upplägg. Bolaget erbjuder dels specialtransporter från A till B, dels en uthyrningsdel där bolaget hyr ut lok, vagnar och förare.

Vagnresurserna sätter ramarna för vilka typer av specialtransporter bolaget kan ta. Typerna av förfrågningar har breddats på senare tid men timmertransporterna utgör alltjämt stommen i transportverksamheten.

Entreprenadsidan har ett behov av transporttjänster. Därför menar Dan Magnusson att de två affärsområdena kompletterar varandra såväl praktiskt som konjunkturmässigt. 

- Hittills har det varit så att har den ena gått sämre har den andra gått bättre. Av konjunkturskäl var det här sista året lite tuffare.

Timmertransporterna vände 2009
Transporterna vände bolagets försäljnings- och resultatsiffror för den åttamåndersperiod som bokslutet 2009 avser. Efter en trög sommar återgick såg- och massafabrikerna till full drift under senhösten. Från och med 2010 redovisar bolaget enligt kalenderår.

Siffrorna för perioden maj till december 2009 i sammandrag:

      • Omsättning: 116 Mkr (137)
      • Rörelsemarginal: 5,1% (5,0)
      • Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (4,7)
      • Vinst per aktie: 1,06 kr (0,83)

På rullande tolvmånadersbasis har bolaget snittat ungefär 50 procents omsättningstillväxt de senaste verksamhetsåren. Även om bokslutet 2009 avser en kortare period är det tydligt att andra halvåret 2009 var tufft för bolagets samtliga verksamhetsområden.

Med bolagets maskinberoende tjänstesortiment är tillväxten mycket kapitalkrävande, vilket syns i bolagets skuldsättning de senaste åren.

Med ett börsvärde på 55 miljoner kronor och en nettoskuld på 135 miljoner kronor vid 2009 års utgång, handlas aktien till en uppskattningsvis en tredjedel av årsomsättningen och drygt 13 gånger vinsten efter skatt. Omsättningen i aktien är låg.

Rörelsemarginalen har pendlat mellan 2,5 - 5 procent de senaste åren, med en positiv utveckling som förklaras av den omorganiseringar som gjorts i koncernen.

Samtidigt kröp vinstmarginalen över 4 procent under perioden som bokslutet avser. Bolaget har som mål att nå i snitt 8 procents vinstmarginal före skatt över en konjunkturcykel. Dit återstår en bit, men även här noteras en positiv utveckling.

Goda förutsättningar för tillväxt i år och kommande år
Vid anslutningen till AktieTorget hösten 2007 bedömde bolaget, utifrån Banverkets prognoser, att förutsättningarna fanns för en omsättningsfördubbling på tre års sikt.

En finanskris och lågkonjunktur kom emellan och verkligheten har så här långt blivit lite annorlunda. Men chanserna till god tillväxt på såväl specialtransporterna som entreprenadtjänsterna finns troligen, trots politiska utspel om avregleringens framtid.

- När nu såg- och massabruken går för fullt igen är vi åter på full beläggning på transportsidan. Problemet är inledningen på året. Alla på järnvägen har drabbats hårt av vintern, fortsätter Dan Magnusson som ser flera skäl till att 2010 och de kommande åren kan bli bra för bolaget:

- Dels har vi regeringens beslut att skjuta till extrapengar, dels att många av 2009 års projekt skjutits fram till 2010. Och i botten ser vi ett uppdämt behov på entreprenadsidan.

Enligt Dan Magnusson har räls och slipers en livslängd på ungefär 40 år. Med nuvarande investeringstakt har Banverket en utbytestakt på 80 år. Spårnätet är med andra ord eftersatt. 

- Banverket ser nu det här problemområdet och det är glädjande att man har ökat anslagen under de senaste åren. Bland annat satsar man 100 miljoner kronor per år de kommande tre åren för renoveringar av dräneringstrummorna under banvallen. Det kommer att gynna vår trumrenoveringsmetod, avslutar Dan Magnusson.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Railcare:
» Railcare Group på rätt spår

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Dan Magnusson
VD Railcare Group

 
 
 
 
 
Under 2009 omorganiserades Railcares tidigare fem affärsområden till två.
 
 
 
 

 
Inom entreprenad
erbjuds tjänster för banvallar, så som trumrenoveringar och kabelsänkningar.
 

Det finns närmare 20.000 dräneringstrummor utmed Banverkets 1.200 mil spår i Sverige.
 
 
Två RailVac-maskiner har byggts om för snöröjning. En av dessa har arbetat på Stockholms Centralstation under hela vintern.
 
 
 
  


Inom transporter
arbetar Railcare med två olika upplägg. Bolaget erbjuder dels specialtransporter från en punkt till en annan, dels en uthyrningsdel där bolaget hyr ut lok, vagnar och förare. 
 
 
  
 

 
Timmertransporter
med kunder som Holmen Skog och Weda Skog dominerar affärsområdet för transporter. 
 
 
 
 
 
Nästa händelse
2010-03-18
Årsstämma 2009
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig