beQuoted nyhetsbrev 20 september 2006
Hej,

SRAB Shipping genomför en nyemission för att bli en större nischspelare i den expansiva Östersjöregionen. Det är sällan en nyemission ger en så hög och förutsägbar avkastning. Vi gör en analys av upplägget.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

 

Preferensaktie i SRAB Kemtank ger över 10 procents årlig avkastning
» SRAB Shipping genomför en emission på 40,5 miljoner kronor i dotterbolaget SRAB Kemtank 1. Sista teckningsdag är den 29 september. beQuoted bedömer att investeringstillfället är intressant och gör här en analys.
   
I detta nummer
Impact Europe
ONE Media
SRAB Shipping
Wilh. Sonesson
Wilh. Sonesson ökar med 50 miljoner kronor
» Egenvårdsföretaget Wilh. Sonesson har på kort tid säkrat en försäljningsökning med 50 miljoner kronor genom avtal med tyska SALUS Haus och svenska Cederroth.
Wilh. Sonesson
ONE deltog i lyckosam kampanj för Moderaterna
» Åtgärdsprogrammet fortlöper i ONE Media. Hittills har det resulterat i nyrekryteringar, personalköp av aktier samt en ny styrelseledamot från branschen. Effekten av åtgärderna syns inte i det senaste bokslutet, men enligt ledningen ska förbättringen synas redan under nästa kvartal.
ONE Media
Impact Europe växer för första gången på fyra år
» Sedan beQuoteds senaste artikel om Impact Europe har det hänt en hel del i bolaget. Man har bland annat rekryterat en ny vd samt etablerat sig på marknaden för e-bio. Dessutom visade halvårsrapporten att bolaget växer för första gången på fyra år.
Impact Europe
Tidigare från beQuoted

2006-09-12

ENACO förvärvar höglönsamt Sonika

2006-09-12

Confidence växer med Sony

2006-09-12

Ökad chans till licensintäkter i USA för TracTechnology

2006-09-12

Glycorex på rätt väg i väntan på FDA

2006-09-12

Aktiehandel i hockeylaget Björklöven

2006-08-31

Detaljhandeln draglok för The Empire

2006-08-31

Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid

2006-08-31

"Business as usual" för Elverket

2006-08-31

Ecovision ännu närmare en vändning

2006-08-31

Cancerprojekt ger stor potential för Accelerator
Sök i beQuoteds arkiv

  
beQuoted nyhetsbrev 20 september 2006
Preferensaktie i SRAB Kemtank ger över 10 procents årlig avkastning

SRAB Shipping genomför en emission på 40,5 miljoner kronor i dotterbolaget SRAB Kemtank 1. Sista teckningsdag är den 29 september. beQuoted bedömer att investeringstillfället är intressant och gör här en analys.

Kemikalietankers i Östersjön
SRAB Shipping koncentrerar sig på tanksjöfart av kemikalier i Östersjön och Nordsjön. I dagsläget äger rederiet två kemikalietankers, M/T Arctica som går på charter och M/T Skagica som går på spotmarknaden.

Resultatnivån har varierat. Mellan 1998 och 2001 gjorde rederiet förluster. Sedan år 2002 har dock resultatet varit positivt, med undantag för 2005 då M/T Skagica behövde repareras.

Nu vill man expandera verksamheten och bli en större nischspelare i den expansiva Östersjöregionen. En region som uppvisar en mycket god tillväxt av förädlade oljeprodukter från Ryssland.

SRAB måste bli större för att nå acceptabel lönsamhet
Vägen till en högre lönsamhet är att bli en större operatör. Därför är en expansion av tankerflottan logisk. Rederiet har beställt två nya kemikalietankers på vardera 7.000 dwt hos det turkiska varvet Med Marine. Dessutom har man option på en tredje tanker.

Första steget att bygga upp flottan blir därför att finansiera den första kemikalietankern som levereras i oktober.

Nya preferensaktier skall finansiera kemikalietanker
De kemikalietankers som SRAB har beställt kostar, utrustade och klara, 17 miljoner euro per styck. Den första kemikalietankern kan finansieras med uppemot 75 procent i bank, medan resten sker med eget kapital.

Stockholm Corporate Finance, som är företagets finansiella rådgivare, har presenterat en innovativ lösning genom en nyemission av högavkastande preferensaktier på 40,5 miljoner kronor.

Preferensaktierna löper i fem år och ger en lägsta effektiv ränta om 10,4 procent. Investeraren har också rätt att ta del av fartygets eventuella övervärde vid slutet av perioden.

Ägandet av det första fartyget M/T Pakri Victory kommer att ligga i det nybildade dotterbolaget SRAB Kemtank 1, via Pakri Victory Ltd på Isle of Man. Där kommer banklånen tas upp och resten finansieras genom preferensaktierna.

SRAB Kemtank 1 kommer således att ägas av SRAB Shipping och investerarna tillsammans. Investeringen på 40,5 miljoner kronor motsvarar 90 procent av kapitalet och 47,4 procent av rösterna.

Estländskt bolag hyr tankern
M/T Pakri Victory kommer att hyras ut till moderbolaget SRAB Shipping på ett femårigt avtal. SRAB Shipping hyr i sin tur ut tankern på fem år till Pakri Tanker Oü, ett estländskt fraktbolag.

Principerna bakom avtalet går under det målande namnet "hell and high waters" och säger att oavsett vad som händer skall SRAB Shipping avlägga hyran till dotterbolaget.

Konsekvenserna ifall befraktaren Pakri Tankers Oü inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot SRAB Shipping har dock mildrats genom att SEB ställt en bankgaranti på sex månaders hyra.

Bankgarantin fungerar som en försäkringspremie. Den ger marginal åt SRAB Shipping att hitta en ny befraktare, eventuellt även till lägre hyra eftersom premien från bankgarantin kan täcka mellanskillnaden.

I princip gör detta att man som preferensaktieägare kan bortse från risken att befraktaren inte skall kunna uppfylla sina åtaganden.

Risken ligger i driften av SRAB Shipping
Eftersom det är SRAB Shipping som garanterar betalningen är det just SRAB Shipping som är intressantast att analysera.

Även om det värsta skulle hända bedömer vd Rolf Hollmén att risken är liten för att investeraren ska åka på en betydande förlust:

– Skulle det mot all förmodan gå illa med SRAB Shipping finns möjligheten för SRAB Kemtank 1 att sälja tankern. Då kan man likvidera bolaget så att preferensaktieägarna får tillbaka sitt satsade kapital.

– Alternativt kan SRAB Kemtank 1 behålla kemikalietankern och driva verksamheten i egen regi.

Preferensaktierna i SRAB Kemtank 1 skall lösas in av SRAB Shipping efter fem år. Upplägget gör att SRAB Shipping måste ha finansiell kapacitet att köpa aktierna för 43 miljoner kronor.

Här ligger en viss risk, men Rolf Hollmén ser den ändå som begränsad och nämner tre alternativ:

– Eftersom SRAB Shipping är skuldfritt så har vi starka kassaflöden från våra nuvarande fartyg. Under åren fram till inlösen finns det goda chanser att vi kan ackumulera så mycket kapital att vi kan klara en inlösen.

– Vi kan också tänka oss en refinansiering om fem år av det kapital som ligger i preferensaktierna.

– Som tredje väg kan vi genomföra en nyemission i SRAB Shipping. En sådan är inte aktuell i nuläget, men bättre resultat under de närmaste åren kan göra det möjligt.

Gott andrahandsvärde ger hängslen och livrem
Ryssland har på senare år ökat sin oljeexport. Allt mer går dessutom över östersjöhamnarna, eftersom passagen över sundet Bosporen vid Turkiet börjar nå kapacitetstaket.

Dessutom gör de höga oljepriserna att kunderna vill hålla nere lagren för att minska kapitalbindningen. Detta kräver högre turtäthet, vilket gynnar mindre fartyg.

Därtill anstränger sig Ryssland för att öka förädlingsgraden hos oljeprodukterna, för att på så vis öka exportintäkterna. Det gynnar kemikalietankers framför traditionella oljetankers.

Kombinerar man denna bakgrund med det faktum att varven är fullbokade med långa leveranstider, kan man förvänta sig en god andrahandsmarknad för kemikalietankers. Historiskt har också andrahandspriserna varit väldigt stabila för sådana fartyg.

Slutsatsen är att kemikalietankerns värde sannolikt kommer att stå sig väl över tiden.

Övervärde i fartyget vid inlösen kan ge "bonus"
Erbjudandet kan bli extra förmånligt eftersom preferensaktieägarna har rätt till en "bonus" i form av 35 procent av skillnaden mellan marknadsvärdet och bokfört värde vid inlösen.

Mellan tummen och pekfingret brukar det inte ske någon dramatisk värdeminskning på fem år hos nya kemikalietankers.

Däremot skrivs fartyget av på 25 år, så rent teoretiskt bör övervärdet (skillnaden mellan marknadsvärdet och bokfört värde) efter fem år vara 20 procent av båtens anskaffningsvärde. Det blir 20 procent av 17 miljoner euro, eller 10,9 miljoner kronor vid en eurokurs på 9,20 kr.

Utslaget per preferensaktie rör det sig om 12.000 kronor. Räknar vi om det till en årlig avkastning enligt internräntemetoden, innebär det en tilläggsavkastning på 4,9 procent per år i vår teoretiska kalkylmodell.

God investeringsmöjlighet i SRAB Kemtank 1
beQuoted bedömer investeringsmöjligheten i SRAB Kemtank 1 som väldigt god. Risken att något skall gå galet får bedömas som liten. En avkastning på 10,4 procent är dessutom utmärkt i en ekonomi med låg inflation.

Så vitt beQuoted erfar är intresset stort för att teckna preferensaktier bland större ägare och närstående intressenter. Mot bakgrund av detta kommer en extra bolagsstämma att hållas imorgon, torsdagen den 21 september, för att styrelseledamöter och närstående ska kunna teckna preferensaktier med hänsyn till Leo-lagen.

För den investerare som vill skaffa sig extra hävstång borde det kunna gå att belåna preferensaktierna. Om de belånas till 50 procent till en bunden ränta på 5 procent, ger det en total årlig avkastning på 15,8 procent. Det är verkligen inte illa.

Och det kan som sagt bli ännu bättre om andrahandsvärdet står sig, så att det blir en bonus vid inlösen.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

 
 
Marknadsplats
NGM
 
 
 

 
Det nya fartyget M/T Pakri Victory finansieras genom nyemission av preferensaktier och banklån.
 
Fartyget är på 7.000 dwt. Det är 119 meter långt och 17 meter brett.
 
Isklass 1A är den näst högsta som ett fartyg kan få.
 
1A = svåra isförhållanden
 
Levereras i oktober.
 
 
 
 
 

 
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till SRAB.
 
 
 
 
 
Pakri Tankers Oü i Estland hyr kemikalietankern i 5 år.
 
Huvudägare är Heitti Hääl och Tiina Mõis.

Heitti Hääl är en av huvudägarna i Alexala terminalen, som är en modern oljeterminal i Paldiski.
 
Tiina Mõis är en av grundarna till Hansabank som sålts till Swedbank. 
 
 
 
 
 
 


Rolf Hollmén
VD SRAB Shipping

 
 
 
 
 
Övriga fartyg som
SRAB äger

 
 

 
M/T Arctica är på 4.400 dwt och 92 meter lång. Efter ombyggnad till dubbelt skrov har fartyget fått år 1998 som nytt byggnadsår.
 
 

 
M/T Skagica är på 6.400 dwt och 110 meter lång. Hon har dubbel botten och är byggd 1977.
 
 
Utöver dessa äger SRAB 25 procent av Norswede Shipping med fem torrlastfartyg.
 
 

SRABs hemsida
  
  
 
  
 
 

 
Erbjudandet i sammandrag:
 
 • Sista teckningsdag 29 september
 
 • Minsta post 450.000 kronor
 
 • Inlöses för 481.500 kronor efter 5 år, SRAB har rätt till förtidsinlösning efter 2,5 år
 
 • Utdelning 20.250 kronor per halvår 
 
   
beQuoted nyhetsbrev 20 september 2006
Wilh. Sonesson ökar med 50 miljoner kronor

Egenvårdsföretaget Wilh. Sonesson har på kort tid säkrat en försäljningsökning med 50 miljoner kronor genom avtal med tyska SALUS Haus och svenska Cederroth.

25 miljoner genom tyska SALUS Haus
Dotterbolaget Maxmedica är den ledande leverantören till svensk hälsofackhandel. Företaget utökar nu sitt sortiment genom att teckna ett distributionsavtal med tyska SALUS Haus.

SALUS Haus har ett stort sortiment. Den mest kända produkten är Floradix Blutsaft, som är Sveriges mest sålda flytande järntillskott.

Avtalet innebär att Maxmedica tar över all marknadsföring och försäljning i Sverige av SALUS Haus produkter. Systerbolaget Friggs kommer att sköta all försäljning och marknadsföring till dagligvaruhandeln.

– Vi ser detta som en logisk fortsättning på vår strategi att marknadsföra och sälja väldokumenterade egenvårdsprodukter, säger Wilh. Sonessons vd Lennart Nylander.

Det nya distributionsavtalet gäller från och med den 1 januari 2007 och medför att Wilh. Sonesson-koncernen ökar försäljningen med 25 miljoner kronor per år.

Men det kan bli mer berättar Lennart Nylander:

– SALUS Haus har ytterligare serier av väldokumenterade produkter som vi kan lansera på den svenska marknaden med hjälp av det här avtalet.

25 miljoner genom svenska Cederroth
Efter att under några år ha skött sin egen distribution återvänder nu Cederroth som kund till Wilh. Sonesson. Cederroth har ett antal kända varumärken såsom Samarin, Salvequick, Pharbio och Longovital.

Wilh. Sonessons dotterbolag HKC Egenvård är den största fullsortimentsgrossisten i Sverige med över 4.000 lagerförda artiklar. HKC Egenvård kommer att distribuera samtliga Cederroths produkter till hälsofackhandeln. 

– Detta visar att hälsobutikerna behöver fullsortimentsgrossister för att få effektiv och komplett service, så att de kan koncentrera sig på försäljning och rådgivning till sina kunder, säger Lennart Nylander.

Avtalet medför att Wilh. Sonesson-koncernen ökar försäljningen med ytterligare 25 miljoner kronor per år.

Totalt 80 miljoner kronor på kort tid
Det var inte länge sedan som beQuoted kunde berätta att Wilh. Sonesson köpt Miwana AB (se beQuoted nyhetsbrev nr 21 2006). Miwana tillverkar den populära nässprejen Renässans och ögonprodukten Drop-it.

Dessa produkter beräknas bidra med 30 miljoner kronor i försäljning under 2006. Lägger vi till de nya avtalen med SALUS Haus och Cederroth, har vd Lennart Nylander på kort tid säkrat 80 miljoner kronor i ökad försäljning inför nästa år.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Wilh. Sonesson:
» Wilh. Sonesson med näsa för affärer
» Männen som ska bidra med nytt blod till Wilh. Sonesson
» Självtester så in i Norden för Wilh. Sonesson
» Norska Midelfart ökar i Wilh. Sonesson
» Uppsidan större än nedsidan
» Produktfokus ska öka Wilh. Sonessons försäljningMarknadsplats
O-listan, Attract 40
 
 
 

 
Floradix Blutsaft är ett järn- och vitamintillskott, som ökar syresättningen i blodet. Detta ger ökad energi och koncentrationsförmåga.
 
Saften dricks av kvinnor (speciellt under graviditet och amning), fysiskt aktiva personer samt vegetarianer.
 
 
 
 
Cederroth säljer ett antal kända varumärken såsom Samarin, Salvequick, Pharbio och Longovital.
 
 
 


Lennart Nylander
VD Wilh. Sonesson

 
 
 
Nästa händelse
2006-10-24
Delårsrapport Q3 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 19 september 2006
ONE deltog i lyckosam kampanj för Moderaterna

Åtgärdsprogrammet fortlöper i ONE Media. Hittills har det resulterat i nyrekryteringar, personalköp av aktier samt en ny styrelseledamot från branschen. Effekten av åtgärderna syns inte i det senaste bokslutet, men enligt ledningen ska förbättringen synas redan under nästa kvartal.

Dystra siffror för 2005/2006...
ONE har ett brutet räkenskapsår som löper från juli 2005 till juni 2006. Bokslutet för 2005/2006 var ingen rolig läsning. Omsättningen minskade till 35,2 Mkr (39,7).

Samtidigt ökade kostnaderna kraftigt. Resultatet efter finansnetto blev -8,5 Mkr (0,4). Resultatet har belastas av engångskostnader för åtgärdsprogrammet med 3 Mkr. Vinsten per aktie blev -0,44 kr (0,04).

I åtgärdsprogrammet har flera aktiviteter vidtagits. Bolaget har till exempel rekryterat personal för att minska sina konsultkostnader.

Dessutom har Anna Serner knutits till styrelsen. Hon har lång erfarenhet av reklambranschen, bland annat som vd för Reklamförbundet. Hon kommer formellt att väljas vid årsstämman i oktober.

...men bra flyt under sommaren
I början av sommaren fick ONE två betydelsefulla uppdrag.

Det första var att producera en DM-kampanj för Moderaterna i Stockholm. Efter söndagens val måste denna kampanj räknas som synnerligen meriterande. Moderaterna ökade med 11 procentenheter jämfört med valet 2002.

Det andra var att hjälpa Cederroth med årets DATE-kampanj. Förra året tilldelades Cederroth utmärkelsen "Årets Kampanj Guld" för denna kampanj vid Stockholm Media Week. Det här är ett guldkantat uppdrag på mer än ett sätt, eftersom det innebär en intäkt på cirka 2,5 miljoner för ONE.

Utökade samarbeten under hösten
Bonnier är nöjda med samarbetet man haft med ONEs dotterbolag nxt sthlm, och fördjupar nu samarbetet. nxt sthlm har fått i uppdrag att genomföra marknadsaktiviteter för flera av Bonnier Populärpress större tidningar.

ONE har tidigare meddelat att man kommer att satsa på Östeuropa. En början på detta kan vara starten av företaget ONE More tillsammans med ryska International Marketing & Sales Group Plc (IMSG).

ONE More kommer att jobba med internetmarknadsföring i Norden och Polen. Företaget blir ett dotterbolag och resultatet kommer att konsolideras i koncernens resultaträkning.

Ledningen och styrelsen är övertygade om att ONE utvecklas i rätt riktning. Och bedömer att försäljning och resultat kommer att utvecklas starkt positivt under det första kvartalet 2006/2007, det vill säga under perioden juli-september 2006.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om ONE Media:
» Amelia Adamo väljer ONE
» ONE Media byter VD
» Dags för ONE Media att gå vidare
» ONE ska göra direktreklam rumsrent

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Johanna Fagrell Köhler
VD ONE Media

 
 
 
ONE hjälpte Moderaterna att skicka ut reklam till 911.000 hushåll i Stockholms län.
 
I arbetet ingick formgivning, grafisk produktion, upphandling av trycksaker samt distribution.
 
 
 
 
ONE hjälpte Cederroth med att ta fram material till årets DATE-kampanj.
 
I arbetet ingick packning och distribution av produkterna samt utveckling av ett lojalitetsprogram.
 
 
 
Under april, maj och juni fick ONE även order från Naturpost, Procter & Gamble, Amelias Tara och M Magasin, Salus Ansvar, Aftonbladet och Norska Posten.
 
 
 
Nästa händelse
2006-10-20
Årsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 20 september 2006
Impact Europe växer för första gången på fyra år

Sedan beQuoteds senaste artikel om Impact Europe har det hänt en hel del i bolaget. Man har bland annat rekryterat en ny vd samt etablerat sig på marknaden för e-bio. Dessutom visade halvårsrapporten att bolaget växer för första gången på fyra år.

Ny vd med diger meritlista
Den nye vd:n heter Fredd Causevic och kommer närmast från Otrum där han var koncernchef. Otrum är noterat på Oslobörsen och utvecklar interaktiva TV-system för hotell- och kryssningsnäringen.

Under Fredd Causevics sex år på Otrum växte företaget kraftigt och etablerade avtal med flera stora hotellkedjor i Norden och Europa. Tidigare har han haft ledande befattningar inom Mitsubishi Electric, Philips och Thorn.

Med sin internationella erfarenhet känns Fredd Causevic som ett naturligt val inför Impact Europes tillväxtsatsning. Företaget räknar med takten i koncernens utveckling kommer att öka väsentligt.

Impact Europe har under året inlett samarbete med XDC Cinema
Samarbetsavtalet innebär att Impact Europe etablerar sig på den svenska marknaden för E-bio (digital bio). Man kommer att sälja, installera och serva e-biolösningar på svenska biografer.

Anledningen till att XDC valde just Impact Europe som samarbetspartner uppges bland annat vara företagets stora geografiska spridning och kompetens inom ljud och bildlösningar. Utrullningen av e-bio fortsätter i hela Sverige och då gäller det att ha kompetent folk över hela landet.

Fördelen med e-bio är att man slipper de tunga och dyra celluloidrullarna. Enligt vad beQuoted erfar så kostar varje kopia av en film idag cirka 25.000 kronor. Med digital teknik (bredband) skulle denna kostnad minska drastiskt. Dock är projektorkostnaden för e-bio högre än för vanlig analog bio.

XDC är redan idag en av de större aktörerna på den europeiska marknaden. Det är en marknad som växer snabbt. I slutet av 2005 hade XDC cirka 200 e-biografer i Europa. Målet är att dessa ska ha blivit 500-600 till år 2007.

Idag finns drygt 60 e-biografer i Sverige. Det finns skäl att tro att även denna siffra kommer att öka kraftigt. Ett av de kulturpolitiska målen är nämligen att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet. Riksdagen, regeringen och filmbranschen har därför enats om att stödja den digitala biografutvecklingen. Detta gynnar givetvis både XDC och Impact Europe.

Halvårsrapport med fokus på tillväxt
Impact Europe presenterade nyligen sin halvårsrapport för 2006. Det var en klart intressant rapport. Försäljningen ökade med 12 procent. Samtidigt ökade både orderingången och orderstocken kraftigt med 20 respektive 23 procent.

Volymökningen är framför allt resultatet av ökad efterfrågan i kombination med företagets satsning inom försäljning och marknadsföring med bland annat rekrytering av nya medarbetare.

För första halvåret 2006 blev siffrorna enligt följande:

      • Omsättning: 180,1 Mkr (160,4)
      • Resultat efter finansnetto: -6,0 Mkr (-1,3)
      • Vinst per aktie: -1,63 öre (2,54)

Som framgår ovan blev det en klar försämring av resultatet efter finansnetto. Anledningen är just satsningen på ökade volymer och ökad efterfrågan. Antalet anställda har till exempel ökat från 187 till 211 stycken.

Impact Europe förväntar sig att marknaden fortsätter att utvecklas positivt. Koncernens genomförda satsningar förväntas ge en volymökning med positivt kassaflöde och en god resultatutveckling, skriver bolaget.

beQuoted anser att Impact Europe gör rätt som satsar på expansion. Marknaden för audiovisuella systemlösningar och digital distribution är långt från färdigvuxen. Det bör finnas goda möjligheter till fortsatt hög tillväxttakt.

Dock är soliditeten i bolaget fortfarande låg, endast 15 procent. Impact Europe bör därför vara försiktigt med att växa alltför mycket på bekostnad av resultatet.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Impact Europe:
» Inga överraskningar i Impact Europe
» Impact Europe förvärvar bolag i Norge
» Kapital och statliga ramavtal till Impact Europe
» En vändning kan vara på gång

 
 
Marknadsplats
beQuoted inofficiella
 
 
 


Fredd Causevic
Ny VD Impact Europe

 
 
 
 
 

 
 
 
Samarbetet med XDC Cinema innebär att Impact Europe kommer att sälja, installera och serva e-biolösningar på svenska biografer.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Försäljningen ökade med 12 procent under första halvåret 2006.
 
 
Satsningar har genomförts på försäljning och marknadsföring med bland annat rekrytering av nya medarbetare.
 
 
Men detta har inledningsvis belastat resultatet som försämrades.
 
 
Företaget förväntar sig att volymökning ska hålla i sig, med ett positivt kassaflöde och god resultatutveckling.
 
 
 
 
Nästa händelse
Bokslutskommuniké 2006 beräknas komma under mars 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig