Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar

Xintela meddelar idag att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats.

Resultaten, som ligger till grund för patentansökan, kommer från den häststudie som Xintela genomförde i slutet av 2016. Studien visade att stamceller selekterade med Xintelas markörteknologi skyddar både ledbrosket och underliggande ben efter en broskskada.

Patentansökan utvidgar patentskyddet för Xintelas stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador som kan uppstå t.ex. vid en sportskada. Stamcellsprodukten avser att förhindra nedbrytning av ledbrosk och hämma uppkomst av benskleros (förtätning av benvävnaden), vilka är typiska sjukdomsrelaterade förändringar i en led vid artros. Patentansökan omfattar även användning av Xintelas stamcellsprodukt för behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros och benskleros.

- Vi arbetar proaktivt med att bredda och förstärka vår patentportfölj, både inom befintliga och nya områden. Genom häststudien kunde vi visa att Xintelas selekterade stamceller har unika egenskaper som kan användas både för prevention och behandling av artros och andra degenerativa ledsjukdomar, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Häststudien genomfördes tillsammans med en forskargrupp vid Cornell University i USA, och kommer att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift. Resultaten är en viktig del av den prekliniska dokumentationen inför kliniska studier i både människa och djur.

2018-08-09

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se
www.laika.se

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar

Xintela meddelar idag att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats.


Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases

Xintela today announced that the company's international patent application directed to the prevention and treatment of degenerative joint diseases using stem cells, including osteoarthritis, has been published. The data on which the patent application is based are derived from the horse study conducted by Xintela in late 2016. It demonstrated that stem cells, selected using Xintela's marker technology, protect both joint cartilage and underlying bone following a cartilage injury.


Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON

Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett samarbetsavtal ska färdigställas.


Xintela signs Letter of Intent with CO.DON

Xintela AB (publ) announces today that the company has signed a Letter of Intent with the leading European cell therapy company CO.DON. The parties intend to co-develop a stem cell product for the treatment of osteoarthritis, based on Xintela's stem cell technology. CO.DON will pay an exclusivity fee for a 6- month period, during which time a joint venture agreement will be finalized.


Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar

Lund, Sverige, 28 juni 2018 - Xintela meddelar idag att bolaget har erhållit MUMS- status (Minor Use Minor Species) inom Europa för behandling av degenerativ ledsjukdom, inklusive artros, hos hästar. MUMS-status är den veterinärmedicinska motsvarigheten till särläkemedelsstatus (Orphan Drug) inom humanmedicin.


Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses

Lund, Sweden, 28th of June 2018 - Xintela announces today that the company has received MUMS-status (Minor Use Minor Species) in Europe for the treatment of degenerative joint disease, including osteoarthritis, in horses. MUMS-status is the veterinary equivalent of Orphan Drug in human medicine.


Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK

Styrelsen i Xintela AB beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 29 maj 2018, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler.


KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018

Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

 Första kvartalet (2018-01-01 - 2018-03-31)

  • Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 827 (-5 409) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,20) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 48 (94) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Xintela offentliggör årsredovisning för 2017

Lund, Sverige, 15 maj 2018 - Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.xintela.se samt via bifogad PDF.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA

Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 13.30 i Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.00 och avbryts när stämman öppnas.


Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier

Xintela AB (publ) meddelar idag att den egna GMP anläggningen är färdigbyggd och bolaget har flyttat in i nya laboratorielokaler och kontor i direkt anslutning till GMP enheten. Den ska ska nu utrustas med instrument och färdigställas för inspektion från Läkemedesverket för att erhålla tillverkningstillstånd för kliniska studier. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018.


Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials

Xintela AB (publ) today announced that the GMP facility is completed and that the company has moved to offices and laboratories in direct conjunction with the GMP facility. It will now be equipped with instruments and prepared for inspection and approval by the Medical Products Agency for manufacturing licenses for clinical studies. The facility is expected to be ready for production by the end of 2018.


XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN

Lund, Sverige, 17 april 2018 - Xintela AB (publ) har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan. Detta öppnar upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS).


XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO

Lund, Sweden, 17th of April 2018 - Xintela AB (publ) has developed new methods for identifying and purifying neural stem cells from the brain. This opens up a completely new field within the company's cell therapy business for the treatment of traumatic damage and diseases of the central nervous system (CNS).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: