Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Årets första nio månader (2020-01-01 - 2020-09-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 (3) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -24 922 (-28 081) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,43 (-0,71) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 30 september 2020 till 47 (80) %.

Tredje kvartalet (2020-07-01 - 2020-09-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (2).
· Resultatet före skatt uppgick till -8 315 (-7 961) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,20).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 542 856 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

Den 13 juli meddelade Xintela att bolagets fullt garanterade företrädesemission av units blivit kraftigt övertecknad med en teckningsgrad om 291 procent. Givet intresset beslutade styrelsen om att utnyttja utökningsoptionen om ytterligare 1 458 333 units. Genom företrädesemissionen och utökningsoptionen tillförs bolaget cirka 40,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader.

Xintela meddelar den 29 juli att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter. Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till om med 2038.

Den 19 augusti informerar Xintela att bolaget utökar och förstärker ledningen med Peter Ekolind som COO (Chief Operating Officer) och Thomas Areschoug som CBO (Chief Business Officer). Sven Kili som har haft en kombinerad roll som COO och CMO (Chief Medical Officer) fokuserar framåt på rollen som CMO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Xintela meddelar den 26 oktober att bolagets selekterade humana stamceller XSTEM® visar en behandlande effekt på ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) i den pågående prekliniska studien på grisar. ARDS är en livshotande lungkomplikation som kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter.

Xintela meddelar den 28 oktober att bolaget har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för vävnadsinrättning för hantering av vävnader och celler inför läkemedelstillverkning.

Xintela meddelar den 29 oktober att Europapatentverket (EPO) har utfärdat ett preliminärt godkännande ("Intention to grant") av patentansökan avseende bolagets stamcellsprodukt XSTEM® som består av integrin 10-selekterade mesenkymala stamceller.

Den 2 november meddelar Xintela att lösenpriset för bolagets teckningsoptioner av serie TO2 har fastställts till 2,28 kronor, och teckningsperioden inleds den 4 november. De teckningsoptioner som inte avyttras senast den 11 november alternativt nyttjas senast den 18 november förfaller värdelösa.

Den 12 november meddelar Xintela att Lars Hedbys har accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrelse kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Lars till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Lars att adjungeras till kommande styrelsemöten.

Den 23 november meddelade Xintela utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt nyttjades 16 423 708 teckningsoptioner för teckning av 16 423 708 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Xintelas fokuserade och målinriktade arbete fortsätter att leverera viktiga milstolpar

Xintela har genom sin markörteknologi XINMARK® och metod att selektera stamceller utvecklat stamcellsplattformen XSTEM® som kommer att användas för behandling av ett flertal olika sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Första inriktningen är behandling av ledsjukdomen artros. Förberedelser för en klinisk studie Fas I/IIa i Australien pågår och målet är att starta den kliniska studien med vår stamcellsprodukt XSTEM-OA på patienter med knäartros under 2021. Vi arbetar också vidare på en utveckling av veterinärmedicinska produkter och har diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros och andra vanliga sjukdomar hos djur.

Ett nytt möjligt indikationsområde för XSTEM är Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), som är en livshotande lungkomplikation som idag inte har någon effektiv behandling och som bland annat kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. Licensieringsavtal inom området visar att en stamcellsprodukt för ARDS kan ha ett marknadsvärde på många miljarder. I en pågående preklinisk studie, som vi utför i samarbete med Thoraxkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, utvärderar vi XSTEM-ARDS i en väl etablerad ARDS-modell på grisar. I ett pressmeddelande den 26 oktober meddelade vi mycket lovande resultat i den pågående studien. Resultaten så här långt visar att de djur som behandlades med XSTEM-ARDS får en tydlig förbättring av lungfunktionen och att stamcellerna kunde vända det kritiska ARDS-tillståndet.

Vi har tidigare patentskyddat metoden att selektera stamceller genom vår markörteknologi. Den 29 oktober kunde vi glädjande meddela att vi har fått preliminärt godkännande av Europapatentverket för stamcellsprodukten XSTEM som skyddar användningen av XSTEM för olika behandlingar inklusive artros och andra degenerativa ledsjukdomar. Vårt produktpatent säkrar utveckling och kommersialisering av behandlingar från vår stamcellsplattform till och med 2038.

Vi meddelade 28 oktober att vi har ansökt om tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva vävnadsinrättning vilket rör hantering av vävnader och celler som ska användas i vår tillverkning av stamcellsprodukter. Nästa steg blir att ansöka om tillverkningstillstånd och vi följer planen att lämna in en ansökan till Läkemedelsverket under fjärde kvartalet 2020. Vi förväntar oss en inspektion i början av nästa år som kommer att omfatta både anläggningen, produktionsprocessen och produkten XSTEM och fastställa att alla delar möter befintliga regulatoriska krav.

I onkologiprojektet har vi framgångsrikt utvärderat våra antikroppar riktade mot vår målmolekyl integrin 101 och visat att dessa signifikant minskar tumörväxt av både glioblastom och Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) i djurmodeller. I pågående studier undersöker vi även antikropparnas effekt på andra aggressiva cancerformer. I nästa steg ska vi producera vald antikroppskandidat, genomföra bioanalyser och toxikologiska studier för att förbereda antikroppen för kliniska studier.

En viktig milstolpe är att Europeiska patentverket (EPO) nu har godkänt vårt patent som fram till 2036 skyddar behandling av glioblastom och andra hjärntumörer med antikroppar riktade mot vår målmolekyl. Vi har även ansökt om patent för behandling av andra aggressiva cancerformer med våra antikroppar. Framgångarna i patentportföljen säkrar utveckling och kommersialisering av våra målsökande terapeutiska antikroppar för cancerbehandling och bäddar för en fortsatt utveckling mot kliniska studier och för partnerskapdiskussioner.

Vi har långt gångna planer på att knoppa av Targinta för att ge onkologiprojekten bästa förutsättningar att utvecklas framgångsrikt. Tillsammans med finansiella rådgivare utvärderar vi olika möjligheter att finansiera ett självständigt Targinta vilket kan vara en börsnotering, riktad finansiering eller industriell samarbetspartner. Samtidigt så färdigställer vi Targinta för avknoppningen genom att bland annat identifiera ny styrelse och ledning. Målet är att Xintela ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021.

I juni-juli genomförde vi en nyemission som inbringade 40,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Intresset att teckna aktier var mycket stort och vi fick en teckningsgrad på 291%. Genom de nya aktierna (units) fick aktieagarna en option att teckna ytterligare aktier under perioden 4 till 18 november till en rabatt pa 30 procent. Den 23 november kunde vi glädjande meddelade att cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner tecknades vilket tillför Xintela cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader.

Den 12 november meddelade vi att Lars Hedbys har accepterat rollen som styrelseledamot i Xintela. Styrelsen kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Lars till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Lars att adjungeras till kommande styrelsemöten. Vi ser fram emot att ha Lars i vår styrelse. Hans kunskap och erfarenhet kommer att vara av stort värde när vi nu närmar oss kliniska studier och kommersialisering.

Covid-19 situationen har inte haft någon större påverkan på vårt arbete även om vi har känt av fördröjningar i vissa leveranser. Ledningen tillsammans med personalen har tagit ett stort ansvar och hittat arbetssätt och rutiner så att arbetet kan ske på ett säkert sätt.

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund, CEO

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2020, 2021-02-26

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké


Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020

Summary of the year-end report


Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"

Rättelsen avser att styrelsen beslutade om en kvittningsemission med ett högre antal aktier än vad som rymdes inom bemyndigandet från årsstämman den 9 juni 2020, detta på grund av felaktig rådgivning från externa rådgivare. Således har styrelsebeslutet per den 12 januari annullerats och ett nytt styrelsebeslut har tagits idag. Antalet aktier som emitteras och tecknas uppgår till 3 201 645 aktier (tidigare beslut 3 538 175), vilket innebär att fordran om 8,6 MSEK (tidigare 9,5 MSEK) kvittas mot nya aktier i Xintela. Nedan följer pressmeddelandet i sin helhet med uppdaterade uppgifter som markerats med fet och kursiv text.


Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK

Lund, Sverige, 12 januari 2021 - Styrelsen för Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission om högst 3 538 175 aktier till Bolagets långivare ("Kvittningsemissionen"). Härigenom tillförs Xintela genom kvittning av fordran 9,5 MSEK före emissionskostnader.


Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan

Lund, Sverige, 7 januari 2021 - Xintela meddelar idag att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende riktad antikroppsbehandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS).


Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for the treatment of brain tumors

Lund, Sweden, January 7, 2021 - Xintela today announces that the US Patent and Trademark Office (USPTO) has issued a Notice of Allowance for the Company's patent application covering targeted antibody treatment of tumors of the central nervous system (CNS).


Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd

Lund, Sverige, den 21 december 2020 - Xintela meddelar idag att bolaget har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), för kliniska studier.


Xintela submits manufacturing license application

Lund, Sweden, 21 December 2020 - Xintela announces today that the company has submitted its application to the Swedish Medical Products Agency for a license to produce cell therapy products, also known as Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), for clinical studies.


Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta

Lund, Sverige den 14 december 2020 -Xintela AB (publ) meddelar att Jeffrey Abbey har rekryterats som Senior Management Advisor för utveckling av det helägda dotterbolaget Targinta. Jeffrey Abbey har mer än 20 års erfarenhet från den biologiska läkemedelsindustrin och har ägnat en stor del av sin karriär åt utveckling av innovativa cancerbehandlingar.


Xintela recruits Jeffrey Abbey to Targinta

Lund, Sweden, 14 December 2020 -Xintela AB (publ) announces that Jeffrey Abbey has been recruited as a Senior Management Advisor to support further development of the wholly owned subsidiary Targinta. Mr. Abbey has more than 20 years of experience in the biopharmaceutical industry and has spent much of his career focused on the development of innovative oncology therapies.


Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter

Lund, Sverige, 4 december 2020 -Xintela AB (publ) meddelar att skiljenämnden idag utfärdat dom i tvisten mellan Xintela och fyra tidigare garanter. Skiljedomen fastställer att Xintela inte ska erlägga någon ersättning till garanterna.


Arbitral award rendered in favour of Xintela in dispute with former underwriters

Lund, Sweden, 4 December 2020 -Xintela AB (publ) announces that the arbitral tribunal today has rendered an arbitral award in the dispute between Xintela and four former underwriters. The arbitral award dismisses the claim for payment brought by the underwriters against Xintela in its entirety.


Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot

Lund, Sverige, 3 december 2020 -Xintela AB (publ) meddelar att Maarten de Château har accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrelse kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Maarten till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Maarten att adjungeras till kommande styrelsemöten.


Xintela Board recommends Maarten de Château as new Board member

Lund, Sweden, 3 December 2020 -Xintela AB (publ) announces that Maarten de Château has accepted an invitation to join the Xintela Board of Directors. The Xintela Board will recommend that shareholders formally appoint Maarten at the next shareholders meeting. In the meantime, Maarten will be adjoined to future Board meetings.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted