Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Intäkterna uppgick till 2 567 (1) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -7 519 (-9 461) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 (-0,24) SEK.

· Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2020 till 9 (90) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 40 788 744 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Den 3 februari meddelar Xintela att resultaten från bolagets stamcellsstudie på hästar har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften The American Journal of Sports Medicine. Publikationen visar att stamcellsbehandlingen är säker och att den har en signifikant positiv effekt både på brosk och ben i en led med artros.

· Den 27 mars meddelar Xintela att bolaget beviljats två miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen "Innovationsprojekt i små och medelstora företag". Bidraget avser ett av bolagets cancerprojekt och arbetet med att utveckla målsökande terapier mot aggressiva cancerformer med integrin 10-bindande ADCer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 8 maj meddelar Xintela att bolaget beviljats 1 miljon kronor från Vinnova inom utlysningen "Innovationer i krisens spår - Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin". Bidraget avser finansiering av en preklinisk studie som ska utvärdera Xintelas stamceller för behandling av covid-19 patienter med det dödliga sjukdomstillståndet ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).

· Den 22 maj meddelade styrelsen i Xintela AB att bolaget ingått avtal med Gerhard Dal avseende upptagande av lån om totalt 18,9 miljoner kronor.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Xintelas verksamhet fortskrider som planerat och även om det har varit en annorlunda start på året med allt vad coronapandemin har inneburit så har det inte haft någon större påverkan på våra projekt. Vi har känt av fördröjningar i vissa leveranser och har fått anpassa arbete och rutiner efter det. Personalen har tagit ett stort ansvar och hittat arbetssätt så att det praktiska arbetet trots begränsningar har kunnat flyta på. Det har varit extra viktigt för att kunna färdigställa allt som är kopplat till GMP-anläggningen och produktionen av vår stamcellsprodukt inför ansökan om produktionstillstånd och inspektion av läkemedelsverket. Vi planerar att lämna in ansökan under hösten.

Första produkten från vår stamcellsplattform XSTEMÒ är XSTEM-OA, som ska testas i en Fas I/II klinisk studie i Australien, för behandling av artros. När vi har produktionstillståndet klart kommer produktionen av XSTEM-OA att starta. Från XSTEMÒ kommer vi att utveckla terapeutiska produkter även för andra indikationer framöver och vi har påbörjat utvärderingen av nästa möjliga ortopediska indikation som vi ska satsa på. Dessutom så meddelade vi nu i maj att Xintela har fått 1 miljon kronor i bidrag från Vinnova för att prekliniskt utvärdera våra selekterade och kvalitetssäkrade stamceller i en modell för "Acute Respiratory Distress Syndrome" (ARDS), ett mycket allvarligt tillstånd i lungorna som drabbar svårt sjuka Covid-19 patienter. Studien kommer att genomföras i samarbete med avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Om studien faller väl ut kommer resultaten ligga till grund för en ansökan till läkemedelsverket om att genomföra kliniska studier på Covid-19 patienter. Det här är ett nytt område för Xintela och ett bra exempel på den bredd som finns i användningen av Xintelas stamcellsteknologi.

Vi arbetar också vidare på en breddning mot veterinärmedicinska produkter och har pågående diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros och andra vanliga sjukdomar hos djur.

Vårt onkologiprojekt och utvecklingen av terapeutiska antikroppar har också fått en bra inledning av året. Vi utvecklar två olika grupper av målsökande antikroppar som binder till bolagets markör integrin a10b1. Den ena gruppen är kopplade till ett cellgift och benämns Antibody-Drug-Conjugate (ADC). De utövar sin terapeutiska effekt genom att söka upp och binda till markören på cancerceller och leverera cellgiftet som har en avdödande effekt på cancercellerna. Den andra gruppen är funktionshämmande antikroppar. När de binder till markören integrin a10b1 på cancerceller stänger de av vissa cellfunktioner som exempelvis celldelning och kan därmed hämma tumörens tillväxt. Vi har tidigare publicerat att en av våra ADC:er har avdödande effekt på glioblastomceller både i cellstudier och i en glioblastommodell. Vi har också tidigare informerat att våra funktionshämmande antikroppar signifikant minskar tillväxt av glioblastomtumörer i en modell vilket ytterligare validerar vår markör som målmolekyl för behandling av glioblastom. I mars i år kunde vi glädjande meddela att Xintela har tilldelats 2 miljoner kronor från Vinnova för att fortsätta utvecklingsarbetet av ADC:er för behandling av glioblastom och andra aggressiva cancerformer. Arbetet bygger vidare på de erfarenheter vi har fått från samarbetet med det amerikanska bolaget Catalent Inc. Onkologiverksamhetens framgångar underlättar en möjlig avknoppning av dotterbolaget Targinta och har också ökat attraktionskraften i diskussioner med möjliga samarbetspartners för fortsatt utvecklingsarbete och kommersialisering.

Som vi tidigare har meddelat har coronavirusets framfart påverkat vår finansieringsstrategi och lett till förändringar i vårt planerade upplägg. För att ge oss tid att landa ett nytt finansieringsupplägg erhöll vi 22 maj ett lån om 18.9 MSEK. Finansieringsarbetet fortskrider enligt vår förväntan och vi kommer att informera om upplägget inom kort. Det är vår uppfattning att vår plan för fortsatt finansiering kommer att bli framgångsrik och säkra Xintelas fortsatta verksamhet för kommande 12-månaderperiod.

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund
VD Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela bedriver forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologiplattform, XINMARK®. Inom cellterapi används teknologin för att selektera och kvalitetssäkra allogena mesenkymala stamceller, XSTEM®, med första inriktning på behandling av ledsjukdomen artros hos människor och djur. Studier på hästar har visat att bolagets integrin 101-selekterade stamceller är säkra och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en broskskada. Bolaget har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier och förbereder för att starta en klinisk studie (Fas I/II) med den humana stamcellsprodukten XSTEM-OA för behandling av artros. Parallellt förbereder Xintela för utveckling av en veterinärmedicinsk stamcellsprodukt och utvärderar även andra indikationsområden inklusive lungsjukdomen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) som drabbar svårt sjuka covid-19 patienter.

Inom onkologi används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad cancerbehandling för aggressiva tumörformer inklusive hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodeller har visat att bolagets antikroppar riktade mot integrin 101 har en målsökande och avdödande effekt på glioblastomceller samt hämmar tillväxt av glioblastomtumörer. Bolagets forskningsarbete har även visat effekt av antikropparna på andra aggressiva cancerformer vilket ger en möjlighet att bredda utvecklingsarbetet även till andra cancerindikationer. Onkologiverksamheten drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB.

Utvecklingen i siffror

Intäkter
Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (1) KSEK för årets första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 2 567 (0) KSEK och avser kostnader för onkologiverksamheten som vidarefakturerats till dotterbolaget Targinta.

Resultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till -7 517 (-9 461) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för perioden januari till mars till 8 267 (7 006) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för kvartalet till 759 (1 418) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för perioden till 1 058 (1 038) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2020 uppgick till -7 517 (-9 461) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 9 (90) procent den 31 mars 2020 och det egna kapitalet 1 804 (35 484) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 359 (20 994) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 21 087 (39 398) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till mars 2020 var -53 (-10 403) KSEK. Investeringarna uppgick till 26 (48) KSEK, varav 26 (48) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Bolagets investeringar i materiella tillgångar har varit kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier till 40 788 744. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintela upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport jan - juni 2020 2020-08-28

Delårsrapport jan - sept 2020 2020-11-27

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier

På den extra bolagsstämman den 21 september 2018 beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september 2018 kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå. Motparten har påkallat skiljedomsförfarande.

Lund i maj 2020

Gregory Batcheller
Ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Peter Edman
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund
Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 mars 2016.
Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 13:30 CEST.


Xintela utökar och förstärker ledningen

Lund, Sverige, 19 augusti 2020 - Xintela informerar att bolaget utökar och förstärker ledningen med Peter Ekolind som COO (Chief Operating Officer) och Thomas Areschoug som CBO (Chief Business Officer). Sven Kili som har haft en kombinerad roll som COO och CMO (Chief Medical Officer) fokuserar framåt på rollen som CMO.


Xintela expands and strengthens management team

Lund, Sweden, August 19, 2020 - Xintela announces it is expanding and strengthening its management team with Peter Ekolind as COO (Chief Operating Officer) and Thomas Areschoug as CBO (Chief Business Officer). Sven Kili, who has had a combined role as COO and CMO (Chief Medical Officer), will focus on his role as CMO.


Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för kvalitetssäkring av broskcellsbaserade produkter

Lund, Sverige, 29 juli 2020 - Xintela meddelar idag att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter. Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till om med 2038.


Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for quality assurance of chondrocyte-based products

Lund, Sweden, July 29, 2020 - Xintela today announces that the US Patent and Trademark Office (USPTO) has issued a Notice of Allowance for the company's patent application covering quality assurance of chondrocytes (XACT), which is important for the development of chondrocyte-based cell therapy products. This Notice of Allowance means that the USPTO intends to grant the patent after certain formal steps have been completed. Once granted, the patent will be valid until 2038.


Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad - utnyttjar Utökningsoptionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Styrelsen i Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") beslutade den 15 juni 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av 15 295 779 units bestående av vardera en aktie och en teckningsoption med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 36,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Därutöver beslutade styrelsen, i händelse av överteckning, om en option att emittera ytterliga 1 458 333 units motsvarande cirka 3,5 MSEK ("Utökningsoptionen"). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att Företrädemissionen blev kraftigt övertecknad.


Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Lund, Sverige, 23 juni 2020 - Styrelsen i Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") beslutade den 12 juni 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, som är fullt garanterad, kommer vid full teckning att tillföra Xintela cirka 37 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Xintela har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperioden som inleds imorgon den 24 juni 2020, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har publicerats på Xintelas hemsida, www.xintela.se/investerare.


Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan

Lund, Sverige, 23 juni 2020 - Xintela meddelar idag att Europapatentverket (EPO) har utfärdat ett preliminärt godkännande ("Intention to grant") för bolagets patentansökan avseende antikroppsbehandling av Glioblastom och andra tumörer i hjärnan genom bolagets målmolekyl integrin 101.


Xintela granted preliminary approval from the European Patent Office for the treatment of brain tumors

Lund, Sweden, June 23, 2020 - Xintela today announces that the European Patent Office (EPO) has issued a preliminary approval ("Intention to grant") for the company's patent application related to antibody treatment of Glioblastoma and other tumors of the brain using the company's target molecule integrin 101.


Xintela erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK från Bauerfeind Group i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 37 MSEK

Lund, Sverige, 23 juni 2020 - Den 15 juni 2020 beslutade styrelsen i Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget"), med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har erhållit ytterligare ett teckningsåtagande i Företrädesemissionen om cirka 3 MSEK från Bolagets största aktieägare Bauerfeind Group.


Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer

Lund, Sverige, 17 juni 2020 - Xintela har beslutat att nästa inriktning inom onkologiverksamheten blir trippelnegativ bröstcancer, vilket är en aggressiv form av bröstcancer som ofta metastaserar och har dålig prognos. Beslutet baseras på ackumulerade positiva prekliniska resultat som bolagets funktionshämmande antikroppar har visat i cellexperiment och i en validerad tumörmodell.


Xintela develops treatment for aggressive breast cancer

Lund, Sweden, June 17, 2020 - Xintela has decided that the company's next focus in it's oncology programme will be triple-negative breast cancer, which is an aggressive form of breast cancer that often metastasizes and has a poor prognosis. This decision was made based on the accumulated positive preclinical results using proprietary function blocking antibodies in cell experiments and in a validated tumor model.


Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

Styrelsen i Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") kommer att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 nya aktier och högst 15 295 779 teckningsoptioner. Företrädesemissionen, som är fullt garanterad, kommer vid full teckning att tillföra Xintela cirka 37 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 3,5 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 29 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.


Kommuniké från Xintelas årsstämma 2020

Lund, Sverige, 9 juni 2020 - Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted