Xintela offentliggör årsredovisning för 2017

Lund, Sverige, 15 maj 2018 - Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.xintela.se samt via bifogad PDF.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA

Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 13.30 i Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.00 och avbryts när stämman öppnas.


Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier

Xintela AB (publ) meddelar idag att den egna GMP anläggningen är färdigbyggd och bolaget har flyttat in i nya laboratorielokaler och kontor i direkt anslutning till GMP enheten. Den ska ska nu utrustas med instrument och färdigställas för inspektion från Läkemedesverket för att erhålla tillverkningstillstånd för kliniska studier. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018.


Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials

Xintela AB (publ) today announced that the GMP facility is completed and that the company has moved to offices and laboratories in direct conjunction with the GMP facility. It will now be equipped with instruments and prepared for inspection and approval by the Medical Products Agency for manufacturing licenses for clinical studies. The facility is expected to be ready for production by the end of 2018.


XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN

Lund, Sverige, 17 april 2018 - Xintela AB (publ) har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan. Detta öppnar upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS).


XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO

Lund, Sweden, 17th of April 2018 - Xintela AB (publ) has developed new methods for identifying and purifying neural stem cells from the brain. This opens up a completely new field within the company's cell therapy business for the treatment of traumatic damage and diseases of the central nervous system (CNS).


Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag

Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har beslutat att förbereda en möjlig avknoppning av sin onkologiverksamhet och bilda ett nytt bolag att delas ut till Xintelas befintliga aktieägare och noteras under 2018 på lämplig marknadsplats.


Xintela prepares for oncology spinout

Xintela AB (publ) announces today that the company has decided to prepare for a possible spin-out of its oncology business into a separate company to be distributed to Xintelas existing shareholders through a stock dividend and listed on a suitable stock market during 2018.


Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Tolv månader (2017-01-01 - 2017-12-31)

  • Intäkterna uppgick till 2 (3) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -21 945 (-18 060) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,72 (-0,73) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 64 (87) %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 - 2017-12-31)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet före skatt uppgick till -6 636 (-5 581) KSEK. 

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,22).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 


Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi

Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierar in antikroppsteknologi för utveckling av humana antikroppar inom diagnostik och terapi. Antikropparna, riktade mot Xintelas markörer integrin a10b1 och integrin a11b1, är redan anpassade för att användas på människa. Det gör att Xintela sparar både tid och pengar i utvecklingsarbetet och att Xintelas cancerprodukter tidigare kan testas i kliniska studier.


Xintela licenses human antibody technology for cancer therapy

Xintela AB (publ) today announced the company has licensed antibody technology for the development of human antibodies in diagnostics and therapy. The antibodies, directed to Xintela's markers integrin 101 och integrin 111, are already adapted for human use. This means that Xintela saves both time and money and that Xintela's cancer products can be tested earlier in clinical trials.


Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed

Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det ledande japanska cellterapibolaget CellSeed som bland annat utvecklar en broskcellsbaserad produkt för behandling av broskskador i knäleden.

Xintela to collaborate with Japanese Cellseed

Xintela AB (publ) announces today that the company has signed a collaboration agreement with the leading Japanese cell therapy company, CellSeed, for its development of a cell therapy product for the treatment of cartilage damage in the knee joint.


Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner

Xintela AB (publ) meddelar idag utfallet av det personaloptionsprogram som inrättades 2014. Programmet resulterade i att 3 430 optioner nyttjades, vilket innebär att Xintela tillförs 514 500 SEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: